Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Keskkond ja vesi: ettepanek vähendada veereostuse ohtu

Brüssel, 31. jaanuar 2012. Vee kvaliteedi kaitset ELis võivad ohustada kemikaalireostuse uued liigid. Komisjon teeb ettepaneku lisada 15 kemikaali loetellu, mis koosneb 33 saasteainest, mida ELi pinnavees jälgitakse ja kontrollitakse. See on järjekordne samm meie jõgede, järvede ja rannikuvete kvaliteedi parandamiseks. Nimetatud 15 ainet hõlmavad nii tööstuskemikaale kui ka aineid, mida kasutatakse biotsiidides, ravimites ja taimekaitsevahendites. Ainete valiku aluseks on teaduslikud tõendid selle kohta, et need võivad kujutada märkimisväärset ohtu tervisele.

ELi keskkonnavolinik Janez Potočnik sõnas: „Veereostus on ELi kodanike arvates üks olulisemaid keskkonnaprobleeme. Tervitan seda sammu, kuna see vastab selgelt inimeste ootustele. Selleks et need 15 täiendavat kemikaali ei ohustaks keskkonda ega inimeste tervist, tuleb nende kasutamist jälgida ja kontrollida.”

Kemikaalide loetelu ajakohastatakse veekvaliteediga seonduvate prioriteetsete ainete direktiivi läbivaatamisega. Loetelu täiendamise ettepaneku aluseks on analüüs, mille käigus hinnati ligikaudu 2000 ainega seonduvaid ohte vastavalt nende tasemele pinnavees, nende ohtlikkusele, tootmisele ja kasutamisele. 15 uuest prioriteetsest ainest kuue puhul kavandatud klassifitseerimine nõuaks nende vettejuhtimise lõpetamist 20 aasta jooksul. Ettepanek hõlmab samuti rangemate standardite kehtestamist nelja praegu kontrollitava aine suhtes ning nõuet lõpetada veel kahe, juba loetelus sisalduva aine vettejuhtimine.

Ettepanekuga hõlmatud 15 täiendavat prioriteetset ainet on järgmised:

  • taimekaitsevahendites kasutatavad ained: aklonifeen, bifenoks, tsüpermetriin, dikofool, heptakloor, kinoksüfeen;

  • biotsiidides kasutatavad ained: tsübutriin, diklorofoss, terbutriin;

  • tööstuskemikaalid: perfluorooktaansulfonaat (PFOS), heksabromotsüklododekaan (HBCDD);

  • põlemisel tekkivad kõrvalsaadused: dioksiin ja dioksiinisarnased polüklooritud bifenüülid (PCBd);

  • raviained: 17alfa-etinüülöstradiool (EE2), 17beta-östradiool (E2), diklofenak.

Ettepanek hõlmab esmakordselt ravimeid. Ettepanekus ei seata küsimärgi alla kõnealuste ainete meditsiinilist väärtust, vaid selles käsitletakse kahjulikku toimet, mida nende olemasolu veekeskkonnas võib tekitada. Soovituslikke standardeid ületavad kontsentratsioonid võivad mõjutada kalade tervist, vähendades näiteks nende tulemuslikku paljunemist, ning kahjustada muid elusorganisme. Meie teadlikkus ravimite mõjust keskkonnale on viimaste aastate jooksul märkimisväärselt suurenenud ning ettepaneku aluseks on teaduse uusimad andmed.

Komisjon teeb ka ettepaneku parandada vees leiduvate keemiliste saasteainete järelevalvet ja sellekohast aruandlust ning kehtestada mehhanism kvaliteetsema teabe saamiseks muude saasteainete kontsentratsiooni kohta, mida võidakse tulevikus ELi tasandil kontrollida. Komisjoni ettepanekule on lisatud Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatav aruanne kontrollitavate ainete kehtiva loetelu ülevaatamise tulemuste kohta.

Edasised sammud

Komisjon teeb ettepaneku läbivaadatud loetelu kohta direktiivi raames, millega muudetakse vee raamdirektiivi ja keskkonnakvaliteedi standardeid käsitlevat direktiivi. Ettepanek esitatakse nõukogule ja parlamendile aruteluks ja vastuvõtmiseks.

Üldiselt peavad liikmesriigid vastama uute prioriteetsete ainete keskkonnakvaliteedi standarditele 2021. aastaks (teise veemajanduskava tähtaeg). Tähtaega saab edasi lükata erandjuhtudel, kui kohaldatakse vee raamdirektiivis sätestatud erandite tingimusi.

Taust

ELi veepoliitika peaeesmärk on tagada kogu ELis piisava koguse kvaliteetse vee kättesaadavus ja selle tõhusam kasutamine inimeste ja ettevõtete vajaduste rahuldamiseks ning ka keskkonnakaitse eesmärgil. 2000. aasta vee raamdirektiiviga on kehtestatud õiguslik alus puhta vee kaitsmiseks ja taastamiseks kogu Euroopas ning pikaajalise ja säästva veekasutuse tagamiseks. Vee raamdirektiivi üldeesmärk on kõigi vete – nt järved, jõed, ojade ja põhjaveekihtide – hea seisukorra tagamine 2015. aastaks.

Vee raamdirektiivi artiklis 16 on sätestatud „vee reostamise vastane strateegia”, milles esitatakse võetavad meetmed. Esimeseks meetmeks oli prioriteetsete ainete esmaloetelu kehtestamine 2001. aastal, millest sai vee raamdirektiivi X lisa.

Vee raamdirektiivi ja keskkonnakvaliteedi standardeid käsitleva direktiiviga nõutud loetelu läbivaatamine on võtnud üle kolme aasta, kuna võimalike uute prioriteetsete ainete kindlaksmääramiseks ning nende keskkonnakvaliteedi standardite kehtestamiseks on olnud vaja ulatuslikku tehnilist analüüsi.

15 täiendavast ainest esitatakse prioriteetsete ohtlike ainetena järgmised: dikofool, kinoksüfeen, PFOS, heptakloor, HBCDD, dioksiin ja dioksiinisarnased PCBd. Loetelus juba sisalduvad ained, millele kohaldatakse rangemaid standardeid, on järgmised: bromodifenüüleetrid, fluoranteen, nikkel, polüaromaatsed süsivesinikud (PAH). Kaks juba esindatud ainet, mis klassifitseeritakse prioriteetseteks ohtlikeks aineteks on dietüülheksüülftalaat ja trifluraliin.

Lisateave:

Ettepanek läbivaadatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, milles käsitletakse veekvaliteediga seonduvaid prioriteetseid aineid:

http://ec.europa.eu/environment/water/water-dangersub/pri_substances.htm

Vaata ka MEMO/12/59

Vt ka

Vees leiduvad kemikaalid (Europa sait)

http://ec.europa.eu/environment/water/water-dangersub/pri_substances.htm

Prioriteetsete ainete kehtiv loetelu:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001D2455:Et:NOT

Prioriteetseid aineid käsitlev kehtiv direktiiv (direktiiv 2008/105/EÜ)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0105:Et:NOT

Kontaktisikud:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar