Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Miljø og vand: Kommissionen vil have forureningsrisikoen ned

Bruxelles, den jan 31. 2012 – Forbedringerne af vandkvaliteten i EU kan være i fare på grund af nye former for kemisk forurening. Kommissionen stiller forslag om at tilføje 15 kemikalier til listen over de 33 forurenende stoffer, som overvåges og kontrolleres i EU's overfladevand. Dette er endnu et skridt i retning af en forbedret vandkvalitet i vores floder, søer og kystfarvande. De 15 stoffer omfatter industrikemikalier og stoffer, der anvendes i biocider, lægemidler og plantebeskyttelsesprodukter. De er blevet udvalgt, fordi der er videnskabelig dokumentation for, at de kan udgøre en væsentlig risiko for helbredet.

Miljøkommissær Janez Potočnik udtalte: "Vandforurening er en af de miljørelaterede bekymringer, som EU-borgerne hyppigst nævner. Jeg hilser dette fremskridt velkomment, fordi det klart svarer til folks forventninger. De 15 nye kemikalier skal overvåges og kontrolleres for at sikre, at de ikke udgør en miljø- eller sundhedsrisko."

Ajourføringen af listen sker ved en revision af direktivet om prioriterede stoffer på vandkvalitetsområdet. De stoffer, der nu foreslås optaget på listen, er resultatet af en gennemgang af den risiko, som ca. 2000 stoffer udgør i forhold til koncentrationen i overfladevandet, og af deres skadelighed, produktion og anvendelse. For seks af de 15 nye prioriterede stoffers vedkommende indebærer den foreslåede klassificering, at udledninger af stofferne i vandmiljøet udfases i løbet af de næste 20 år. Forslaget omfatter også strengere standarder for fire af de allerede kontrollerede stoffer samt et krav om udfasning af emissionerne af to andre stoffer, som allerede er på listen.

De 15 nye prioriterede stoffer er:

  • stoffer, der anvendes i plantebeskyttelsesmidler: aclonifen, bifenox, cypermethrin, dicofol, heptachlor, quinoxyfen

  • stoffer, der anvendes i biocidholdige produkter: cybutryn, dichlorvos, terbutryn

  • industrikemikalier: perfluorooctansulfonsyrer (PFOS), hexabromcyclododecan (HBCDD)

  • biprodukter ved forbrænding: dioxin og dioxinlignende PCB'er

  • farmaceutiske præparater: 17 alpha-ethinylestradiol (EE2), 17 beta-oestradiol (E2), diclofenac.

Det er første gang, at farmaceutiske produkter foreslås optaget på listen. I forslaget stilles der ikke spørgsmål ved præparaternes helbredende virkning, men der tages fat i deres mulige skadelige virkninger i vandmiljøet. Koncentrationer over de foreslåede standarder kan påvirke fiskesundheden, f.eks. ved at hæmme forplantningen, og skade andre levende organismer. Vi er i de senere år blevet meget mere bevidste om lægemidlers potentielt skadelige virkning på miljøet, og forslaget er baseret på de nyeste videnskabelige resultater.

Kommissionen foreslår endvidere forbedringer af overvågningen og indberetningen af forurenende kemiske stoffer i vand samt en mekanisme til at opnå bedre information om koncentrationerne af andre forurenende stoffer, som måske i fremtiden bør kontrolleres på EU-plan. Kommissionens forslag ledsages af en rapport fra Europa-Parlamentet og Rådet om resultatet af revisionen af den nuværende liste over kontrollerede stoffer.

Næste skridt

Kommissionen foreslår en revideret liste, som skal indgå som en del af et direktiv om ændring af vandrammedirektivet og direktivet om miljøkvalitetsstandarder. Forslaget vil blive forelagt Rådet og Parlamentet til behandling og vedtagelse.

Medlemsstaterne skal normalt opfylde miljøkvalitetskravene for de nye prioriterede stoffer inden 2021 (fristen i den anden vandområdeplan). I særlige tilfælde kan der gives en længere frist, hvis betingelserne for undtagelse i vandrammedirektivet kan anvendes.

Baggrund

Hovedmålet med EU's vandpolitik er at sikre, at der overalt i EU er tilstrækkelige mængder vand af god kvalitet til rådighed, og at det anvendes mere effektivt til at dække befolkningens og virksomhedernes behov samt til beskyttelse af miljøet. Vandrammedirektivet opstillede i 2000 retsgrundlaget for beskyttelse og genoprettelse af et rent vandmiljø i EU med henblik på at sikre en langsigtet og bæredygtig vandudnyttelse. Vandrammedirektivets overordnede målsætning er, at alt vand, f.eks. søer, vandløb og grundvand, skal være i en sund tilstand i 2015.

Artikel 16 i vandrammedirektivet indeholder strategier mod vandforurening. Her gennemgås de skridt, der bør tages. Det første skridt var etableringen af en første liste over prioriterede stoffer i 2001, det senere bilag X til vandrammedirektivet.

Gennemgangen af listen, der er et krav i henhold til vandrammedirektivet og Direktivet om miljøkvalitetsstandarder, har taget mere end tre år på grund af den lange række teknisk prægede undersøgelser, der er nødvendige for at udpege mulige nye prioriterede stoffer og opstille miljøkvalitetskrav for dem.

Af de 15 nye stoffer foreslås følgende klassificeret som prioriterede farlige stoffer: dicofol, quinoxyfen, PFOS, heptachlor, HBCDD, dioxin og dioxin-lignende PCB'er. Til følgende stoffer, der allerede er på listen, vil der blive stillet større krav: bromerede diphenylethere, fluoranthen, nikkel og polyaromatiske kulbrinter (PAH'er). To stoffer på den nuværende liste bliver klassificeret som prioriterede farlige stoffer: diethylhexylphthalat og trifluralin.

Yderligere oplysninger:

Forslag om Europa-Parlamentets og Rådets reviderede direktiv om prioriterede stoffer på vandkvalitetsområdet.:

http://ec.europa.eu/environment/water/water-dangersub/pri_substances.htm

Se også MEMO/12/59

Se også:

Kemikalier i vand (Europa-webstedet)

http://ec.europa.eu/environment/water/water-dangersub/pri_substances.htm

Den nuværende liste over prioriterede stoffer:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001D2455:DA:NOT

Det nuværende direktiv om prioriterede stoffer (direktiv 2008/105/EF)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0105:DA:NOT

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar