Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – tisková zpráva

Životní prostředí a voda: návrh na snížení rizika znečištění vody

Brusel 31. ledna 2012 – Zlepšení kvality vody v EU by mohlo být ohroženo novými formami chemického znečištění. Komise navrhuje přidat patnáct chemických látek do seznamu 33 znečišťujících látek, které jsou monitorovány a kontrolovány v povrchových vodách EU. Jedná se o další krok na cestě ke zlepšení kvality vody v našich řekách, jezerech a pobřežních vodách. Zmíněných patnáct látek zahrnuje průmyslové chemické látky i látky používané v biocidech, farmaceutických přípravcích a přípravcích na ochranu rostlin. Byly vybrány na základě vědeckých důkazů prokazujících, že mohou představovat významné zdravotní riziko.

Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik k tomu uvedl: „Znečištění vod je jedním z ekologických problémů, které zmiňují občané EU nejčastěji. Současný pokrok vítám, protože jasně odpovídá na očekávání občanů. Těchto patnáct dodatečných chemických látek musí být monitorováno a kontrolováno, abychom zajistili, že nepředstavují riziko pro životní prostředí a zdraví občanů.“

Aktualizace bude dosaženo prostřednictvím revize směrnice o prioritních látkách v oblasti jakosti vody. Nově navržené látky jsou výsledkem přezkumu, který hodnotil míru rizika u přibližně 2 000 látek v závislosti na jejich množství v povrchových vodách a jejich nebezpečnosti, výrobě a použití. U šesti z patnácti nových prioritních látek hodnocení požaduje postupné ukončení jejich emisí do vody v průběhu 20 let. Návrh rovněž požaduje přísnější normy pro čtyři látky, které již jsou v současnosti kontrolovány, a požadavek na ukončení emisí dvou dalších látek ze seznamu.

Mezi patnáct navrhovaných prioritních látek patří:

  • přípravky na ochranu rostlin: aclonifen, bifenox, cypermethrin, dikofol, heptachlor, chinoxyfen

  • látky používané v biocidních přípravcích: cybutryn, dichlorvos, terbutryn

  • průmyslové chemické látky: perfluoroktansulfonová kyselina (PFOS), hexabromcyklododekan (HBCDD)

  • vedlejší produkty spalování: dioxiny a dioxinům podobné polychlorované bifenyly (PCB)

  • farmaceutické látky: 17-alfa-ethinylestradiol(EE2), 17-beta-estradiol (E2), diklofenak.

Tato léčiva jsou navrhována poprvé. Návrh nijak nezpochybňuje jejich léčebné účinky, pouze se zaměřuje na potenciálně škodlivé dopady jejich přítomnosti ve vodném prostředí. Koncentrace vyšší než navržené normy mohou ovlivnit zdraví ryb, např. omezit jejich úspěšnou reprodukci, a ohrozit i další živé organismy. Naše povědomí o dopadu léčiv na životní prostředí se za poslední roky značně zvýšilo a tento návrh je založen na nejnovějších vědeckých poznatcích.

Komise dále navrhuje zlepšit monitorování a podávání zpráv o chemických látkách přítomných ve vodě, jakož i mechanismus umožňující získat lepší informace o koncentracích jiných znečišťujících látek, které možná bude nutné kontrolovat na úrovni EU v budoucnosti. K návrhu Komise je připojena zpráva Evropskému parlamentu a Radě o výsledku přezkoumání stávajícího seznamu regulovaných látek.

Další kroky

Komise navrhuje revidovaný seznam v rámci směrnice pozměňující rámcovou směrnici o vodě (RSV) a směrnici o normách environmentální kvality (SNEK) . Návrh bude předán Radě a Parlamentu k diskusi a přijetí.

Podle platných pravidel musí členské státy dostát normám o kvalitě životního prostředí u nových prioritních látek do roku 2021 (lhůta druhého plánu povodí). Pokud je možné uplatnit podmínky výjimek dohodnutých v RSV, je možné využít v některých případech delších lhůt.

Souvislosti

Hlavním cílem vodní politiky EU je zajistit, aby bylo v celé EU dostatečné množství vysoce kvalitní vody, která se použije účelněji pro potřeby lidí a podniků, přičemž se bude brát zřetel na životní prostředí. Rámcová směrnice o vodě (RSV) stanovila v roce 2000 právní rámec pro ochranu a obnovu čisté vody po celé Evropě a pro zajištění jejího dlouhodobého a udržitelného využívání. Obecným cílem RSV je zajistit, aby voda v jakékoli podobě, ať se jedná o jezera, řeky, potoky, či podzemní vody, byla v dobrém stavu do roku 2015.

Článek 16 RSV stanoví „strategie proti znečišťování vod“ popisující opatření, která by měla být přijata. Prvním krokem bylo vytvoření prvního seznamu prioritních látek, který se stal přílohou X směrnice RSV, v roce 2001.

Vzhledem k rozsáhlé technické analýze související s vyhledáváním potenciálních nových prioritních látek a nastavováním norem environmentální kvality (NEK) pro ně trval přezkum seznamu, jak vyžadují směrnice RSV a SNEK, více než tři roky.

Z patnácti dodatečných látek byly jako prioritní nebezpečné látky klasifikovány tyto: dikofol, chinoxyfen, PFOS, heptachlor, HBCDD, dioxiny a dioxinům podobné polychlorované bifenyly (PCB). Látky, které již jsou na seznamu, ale budou podléhat přísnějším normám: bromované difenylethery, fluoranthen, nikl, polyaromatické uhlovodíky (PAU). Dvě látky, které se stanou prioritními nebezpečnými látkami, jsou diethylhexylftalát a trifluralin.

Další informace:

Návrh revize směrnice Evropského parlamentu a Rady o prioritních látkách v oblasti kvality vody:

http://ec.europa.eu/environment/water/water-dangersub/pri_substances.htm

Viz též MEMO/12/59

Viz též:

Chemické látky ve vodě (stránka EUROPA)

http://ec.europa.eu/environment/water/water-dangersub/pri_substances.htm

Seznam současných prioritních látek:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001D2455:CS:NOT

Stávající směrnice o prioritních látkách (směrnice 2008/105/ES)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0105:CS:NOT

Kontaktní osoby:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar