Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Околна среда и води: предложение за намаляване на рисковете от замърсяване на водите

Брюксел, 31 януари 2012 г. Подобряването на качеството на водите в ЕС може да бъде изложено на риск в резултат на нови форми на химическо замърсяване. Комисията предлага включването на 15 химически вещества в списъка с 33 замърсителя, които се наблюдават и контролират в повърхностните води на ЕС. Това е още една стъпка към подобряване качеството на водите на нашите реки, езера и крайбрежия. Петнадесетте вещества включват промишлени химикали, както и вещества, използвани в биоцидни и фармацевтични продукти и в продукти за растителна защита. Те бяха избрани въз основа на научни доказателства, че могат да бъдат опасни за здравето.

Комисарят по околната среда Янез Поточник заяви: „Замърсяването на водите е един от най-често посочваните от гражданите на ЕС екологични проблеми. Приветствам тази стъпка, която отговаря на очакванията на хората. Тези 15 допълнителни химически вещества трябва да бъдат наблюдавани и контролирани, за да се подсигури, че те не представляват риск за околната среда или за човешкото здраве.

Актуализацията на правилата ще стане чрез преразглеждане на Директивата за определяне на стандарти за качество на околната среда в областта на политиката за водите. Предложението за включване на нови вещества е в резултат на преглед на рисковете, които възникват от около 2000 вещества в зависимост от равнището им в повърхностните води, както и от степента на опасност, производството и употребата им. За шест от 15-те нови приоритетни вещества предложената класификация ще изисква изхвърлянето им във водите да бъде спряно постепенно в рамките на следващите 20 години. Предложението също така включва по-строги стандарти за контролираните понастоящем вещества и изисквания за постепенно спиране на емисиите на две други вещества, които вече са в списъка.

Предложените 15 допълнителни приоритетни вещества са:

  • вещества в продукти за растителна защита: аклонифен, бифенокс, циперметрин, дикофол, хептахлор, киноксифен;

  • вещества, използвани в биоцидни продукти: цибутрин, дихлорвос, тербутрин;

  • индустриални химически продукти: перфлуорооктансулфонова киселина (PFOS), хексабромоциклододекан (HBCDD);

  • странични продукти от изгаряне: диоксин и диоксиноподобни ПХБ;

  • фармацевтични вещества: 17-алфа-етинилестрадиол (EE2), 17 бета-естрадиол (E2), диклофенак.

За първи път са обхванати и фармацевтични вещества. Предложението не поставя под въпрос медицинските качества на тези вещества, а разглежда потенциалните неблагоприятни последици от тяхното наличие във водните басейни. Концентрации над предложените в стандартите могат да бъдат опасни за рибите — те могат например да ограничат възможностите им за успешно възпроизводство, както и да нанесат вреди на други живи организми. През последните години значително се подобриха познанията за влиянието на фармацевтичните вещества върху околната среда и предложението се основава на най-новите научни факти.

Комисията също така предлага подобряване на надзора и отчитането на химически замърсители на водите, както и механизъм за получаване на по-добра информация относно съдържанието на други замърсители, за които може да възникне необходимост от контрол на равнище ЕС. Предложението на Комисията е придружено от доклад до Европейския парламент и Съвета относно резултатите от прегледа на действащия списък на контролираните вещества.

Следващи стъпки

Комисията предлага преразгледания списък като част от Директивата за изменение на Рамковата директива за водите (РДВ) и Директивата за определяне на стандарти за качество на околната среда (СКОС). Предложението ще бъде представено на Съвета и Парламента за обсъждане и приемане.

По правило държавите-членки трябва да се съобразят със стандартите за качество на околната среда за новите приоритетни вещества до 2021 г. (срокът за втория План за управление на речните басейни). Възможно е определянето на по-дълги срокове за някои конкретни случаи, ако са изпълнени условията за изключения по РДВ.

Контекст

Основната цел на политиката на ЕС в областта на водите е да подсигури в рамките на целия ЕС достатъчно количество вода с добро качество, която се използва по-ефективно за битови и промишлени нужди, както и опазването на околната среда. През 2000 г. Рамковата директива за водите установи правна основа за опазване и възстановяване на чистотата на водите в Европа и за гарантиране на тяхното дългосрочно и устойчиво използване. Целта на РДВ е да приведе до 2015 г. в добро състояние всички води — например езера, реки, потоци и водоносните пластове на подземните води.

Член 16 от РДВ определя „Стратегии срещу замърсяването на водите“ за необходимите по-нататъшни действия. Първата стъпка беше съставянето на първоначален списък на приоритетни вещества през 2001 г., който стана приложение Х от РДВ.

Прегледът на списъка, изискван от РДВ и СКОС, отне повече от три години поради подробния технически анализ за определяне на възможни нови приоритетни вещества и за установяване на екологични стандарти за качество (ЕСК) за тях.

От допълнителните 15 вещества за класифициране като приоритетни опасни вещества се предлагат: дикофол, киноксифен, PFOS, хептахлор, HBCDD, диоксин, и диоксиноподобни ПХБ. Веществата, които вече са включени в списъка, но ще бъдат обект на по-строги стандарти, са: броминирани дифенилетери, флуорантен, никел, полициклични ароматни въглеводороди (PAH). Двете вече включени вещества, които ще станат „приоритетни опасни вещества“ са диетилхексилфталат и трифлуралин.

За повече информация:

Предложение за преразгледана директива на Европейския парламент и на Съвета относно приоритетните вещества в областта на качеството на водите:

http://ec.europa.eu/environment/water/water-dangersub/pri_substances.htm

Вж. също MEMO/12/59

Вж. също:

Химически вещества във водите (портал „Европа“)

http://ec.europa.eu/environment/water/water-dangersub/pri_substances.htm

Действащ списък на приоритетните вещества:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001D2455:BG:NOT

Действаща Директива относно приоритетните вещества (Директива 2008/105/ЕО)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0105:BG:NOT

За контакти:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar