Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 7 augusti 2012

Miljö – EU-ländernas avfallshantering – en ny medaljöversikt

En ny rapport om hur EU-länderna hanterar sitt kommunala avfall visar på häpnadsväckande skillnader inom EU. I rapporten rankas de 27 EU-länderna utifrån 18 kriterier med hjälp av gröna, orange och röda flaggor på olika områden, bl.a. total mängd avfall som materialåtervinns, priser för bortskaffande av avfall samt överträdelser av EU:s lagstiftning. Resultattavlan är en del av en pågående studie som ska hjälpa EU-länderna att förbättra sin avfallshantering. Högst upp i tabellen återfinns Österrike, Belgien, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Sverige. Inget av dessa länder har fler än två röda flaggor. I andra änden av tabellen är mönstret däremot det motsatta och de gröna flaggorna sällsynta.

– Den bild som nu framträder visar att min oro är befogad. Många EU-länder deponerar fortfarande stora mängder kommunalt avfall – som är det sämsta sättet att hantera avfall på – trots att det finns bättre alternativ och trots att strukturfonderna kan användas för finansieringen av bättre lösningar. Värdefulla resurser begravs, potentiella ekonomiska vinster går om intet, man går miste om nya arbetstillfällen inom sektorn för avfallshantering och människors hälsa och miljön drabbas. Detta är svårt att försvara i den ekonomiska situation som vi nu befinner oss i, säger miljökommissionär Janez Potočnik.

Bulgarien, Cypern, Tjeckien, Estland, Grekland, Italien, Litauen, Lettland, Malta, Polen, Rumänien och Slovakien är de EU-länder som uppvisar de största bristerna. Man har dåliga eller obefintliga politiska strategier för att förebygga avfall, få incitament som gör att avfallet styrs bort från deponier samt bristfällig avfallsinfrastruktur. Den höga graden av deponering innebär att bättre alternativ för avfallshanteringen som återanvändning och materialåtervinning konsekvent underutnyttjas. Framtidsutsikterna är lika nedslående.

Österrike, Belgien, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Sverige däremot har omfattande avfallsinsamlingssystem och deponerar mindre än 5 % av sitt avfall. Man har välutvecklade återvinningssystem, tillräcklig kapacitet för hanteringen och är duktiga på att hantera biologiskt nedbrytbart avfall. De har en bra blandning av rättsliga, administrativa och ekonomiska styrmedel i sina strategier för avfallshanteringen.

Ett antal EU-länder har gjort snabba framsteg och gått från att vara helt beroende av deponering till att praktiskt taget avskaffa den. Men även de länder som klarar sig bäst står inför ett antal utmaningar (behovet av att intensifiera åtgärderna för förebyggande av avfall och åtgärda överkapaciteten i förbränningssektorn), vilket kan verka hämmande på återvinningen och kräva import av avfall för att hålla igång förbränningsanläggningarna.

Nästa steg

Kommissionen använder nu denna rapport för att ställa samman ”färdplaner” för de tio EU-länder som ligger sämst till. Dessa färdplaner kommer att diskuteras med de nationella myndigheterna på bilaterala seminarier i höst. Det första seminariet hålls i Prag den 19 september. Färdplanerna kommer att bidra till spridningen av bästa praxis och innehålla skräddarsydda rekommendationer om hur avfallshanteringen kan förbättras med hjälp av ekonomiska, rättsliga och administrativa styrmedel och EU:s strukturfonder.

Kommissionen planerar att använda EU:s strukturfonder med större fokus på målen för EU:s avfallspolitik. Förslaget till flerårig budgetram 2014–2020 kommer att säkerställa att EU-medel bara investeras i avfallshanteringsprojekt om vissa villkor är uppfyllda i förväg. Bl.a. ska avfallsplaner utarbetas i enlighet med ramdirektivet om avfall och med beaktande av avfallshierarkin, vilket betyder att förebyggande, återanvändning och materialåtervinning ska prioriteras framför förbränning med energiåtervinning, deponering och förbränning utan energiutvinning som en sista utväg.

Bakgrund

I en färsk undersökning som gjorts för kommissionens räkning uppskattas det att ett fullständigt genomförande av EU:s lagstiftning om avfall skulle innebära besparingar på 72 miljarder euro per år, en ökad årlig omsättning inom sektorn för avfallshantering och återvinning på 42 miljarder euro och över 400 000 nya arbetstillfällen fram till 2020 (närmar uppgifter finns här).

Mer information

Rapporten finns på

http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/Screening_report.pdf (resultattavlan i färg, se s. 41)

Fler undersökningar om avfall finns på

http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/index.htm och

Eurostats centrum för avfallsdata

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/introduction

Kommissionens webbplats om avfallshantering:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Pressmeddelande om miljövänlig tillväxt:

IP/12/18

Pressmeddelande om ekonomiska styrmedel:

IP/12/369

Kriterium

EU MS

1.1 Frikoppling av avfall från konsumtion

1.2 Avfallsförebyggande program

1.3 Mängden återvunnet kommunalt avfall

1.4 Mängden återvunnet kommunalt avfall (energiåtervinning)

1.5 Mängden deponerat kommunalt avfall

1.6 Utveckling avseende återvinning av kommunalt avfall

2.1 Förekomst av förbud/begränsningar för deponering av kommunalt avfall i deponier

2.2 Normal total avgift för deponering av kommunalt avfall i en deponi

2.3 Förekomst av system med enhetsbaserad prissättning för kommunalt avfall

3.1 Tillgång till avfallshämtning

3.2 Tillgänglig hanteringskapacitet för kommunalt avfallste

3.3 Prognos avseende generering av kommunalt avfall och hanteringskapacitet i avfallshanteringsplanen

3.4 Förekomst och kvalitet på prognoserna för generering av kommunalt avfall och avfallshantering

3.5 Överensstämmelse i fråga om deponierna för icke-farligt avfall

4.1 Måluppfyllelse avseende biologiskt nedbrytbart kommunalt avfall som deponeras

4.2 Andel biologiskt nedbrytbart kommunalt avfall som deponeras

5.1 Antal överträdelseförfaranden – ramdirektivet om avfall och direktivet om deponering av avfall

5.2 Antal hänskjutna ärenden till domstolen – ramdirektivet om avfall och direktivet om deponering av avfall

Total‑poäng

AT

0

2

2 D

2 D

2 D

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

39

NL

0

2

2 D

2 D

2 D

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

39

DK

0

0

2 D

2 D

2 D

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

37

DE

1

0

2 D

1 D

2 D

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

36

SE

1

2

2 D

2 D

2 D

2

2

2

1

2

2

0

0

1

2

2

2

2

35

BE

1

2

2 D

2 D

2 D

2

2

2

1

2

2

0

0

2

2

2

1

1

34

LU

0

0

2 D

2 D

2 D

2

2

2

1

2

2

0

0

2

2

2

2

2

33

UK

1

2

2 D

1 D

2 D

2

0

1

1

2

2

2

1

1

2

1

2

2

32

FI

1

2

1 D

2 D

1 D

0

1

1

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

31

FR

1

2

1 D

2 D

2 D

1

1

1

1

2

2

2

1

1

2

2

1

1

31

SI

2

0

2 D

1 D

1 D

2

1

2

2

0

2

0

0

0

2

1

1

2

25

ES

2

0

1 D

1 D

1 D

1

0

1

1

2

2

0

0

1

2

1

1

1

21

PT

0

2

0 D

2 D

1 D

1

0

0

0

2

2

2

2

2

0

0

1

1

21

HU

1

0

1 D

1 D

1 D

2

0

0

1

0

0

0

0

2

2

1

2

2

19

IE

0

2

1 D

1 D

1 D

1

1

2

1

0

2

2

0

2

0

0

0

0

19

CZ

2

0

0 D

1 D

1 D

2

0

1

1

2

2

0

0

1

0

0

1

2

18

PL

1

2

1 D

0 D

1 D

2

1

1

1

0

2

0

0

1

0

0

1

2

18

EE

2

0

1 D

0 D

0 D

0

1

1

1

0

2

0

1

2

2

1

1

1

17

SK

2

0

0 D

1 D

0 D

1

1

0

1

2

2

0

0

1

2

1

1

1

17

IT

0

0

1 D

1 D

1 D

0

1

2

1

2

0

0

0

0

2

1

0

0

15

LV

2

0

0 D

0 D

0 D

1

1

1

0

0

2

0

1

2

0

0

2

2

14

CY

0

0

1 D

0 D

0 D

2

0

0

0

2

0

0

1

0

0

0

2

2

11

RO

2

0

0 D

0 D

0 D

1

0

0

0

0

2

0

1

0

0

1

2

2

11

LT

2

0

0 D

0 D

0 D

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

2

2

9

MT

0

0

0 D

0 D

0 D

2

0

0

0

2

0

0

0

2

0

0

1

2

9

BG

2

0

0 D

0 D

0 D

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

1

2

8

GR

1

0

0 D

0 D

0 D

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Uppgifter om tabellen:

Bedömning

0 betyder en röd flagga, 1 en orange flagga och 2 en grön flagga – dvs. ju högre poäng desto bättre betyg. Eftersom kriterierna 1.3, 1.4 och 1.5 gäller de resultat som landet de facto har uppnått räknas de dubbelt (D) vid bedömningen.

Kriterierna i sin helhet

1.1 Minskat samband mellan mängden kommunalt avfall i förhållandet till hushållens konsumtionsutgifter

1.2 Förekomst av egna avfallsförebyggande program (WPP), eller motsvarande i avfallshanteringsplanen eller andra (miljö)program

1.3. Mängden återvunnet kommunalt avfall (materialåtervinning och andra former av återvinning inklusive kompostering)

1.4. Mängden återvunnet kommunalt avfall (energiåtervinning)

1.5. Mängden deponerat kommunalt avfall (deponering på eller i jorden och förbränning utan energiåtervinning)

1.6. Utveckling avseende återvinning av kommunalt avfall (materialåtervinning och andra former av återvinning inklusive kompostering)

2.1. Förekomst av rikstäckande förbud och begränsningar för deponering av kommunalt avfall i deponier

2.2. Normal total avgift för deponering av kommunalt avfall i en deponi

2.3. Förekomst av system med enhetsbaserad prissättning (pay-as-you-throw) för kommunalt avfall

3.1. Tillgång till avfallshämtning för kommunalt avfall

3.2. Tillgänglig hanteringskapacitet för kommunalt avfall i linje med EU:s avfallslagstiftning (inbegripet deponering och förbränning)

3.3. Prognos avseende generering av kommunalt avfall och hanteringskapacitet i avfallshanteringsplanen

3.4. Förekomst och kvalitet på prognoserna för generering av kommunalt avfall och avfallshantering i avfallshanteringsplanen

3.5. Överensstämmelse med direktivet om deponering av avfall i fråga om deponierna för icke-farligt avfall

4.1. Uppfyllande av målen i direktivet om deponering av avfall i fråga om biologiskt nedbrytbart kommunalt avfall som deponeras

4.2. Andel av det biologiskt nedbrytbara kommunala avfallet som deponeras

5.1. Antal överträdelseförfaranden – ramdirektivet om avfall och direktivet om deponering av avfall

5.2. Antal hänskjutna ärenden till domstolen – ramdirektivet om avfall och direktivet om deponering av avfall

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar