Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. rugpjūčio 7 d., Briuselis

Aplinka. Nauja atliekų tvarkymo rezultatų lentelė

Naujoje ataskaitoje apie tai, kaip valstybės narės tvarko komunalines atliekas, atskleista didelių skirtumų tarp ES šalių. Ataskaitoje 27 valstybės narės įvertintos naudojant žalias, oranžines ir raudonas vėliavėles pagal 18 kriterijų tokiose srityse kaip bendras perdirbtų atliekų kiekis, atliekų šalinimo kainos ir ES teisės aktų pažeidimai. Rezultatų suvestinė yra parengta vykdant tyrimą, kuris padės valstybėms narėms pagerinti atliekų tvarkymą. Lentelės viršuje yra Austrija, Belgija, Danija, Vokietija, Nyderlandai ir Švedija – nė viena šių šalių neturi daugiau kaip 2 raudonų vėliavėlių. Lentelės apačioje spalvos pasiskirstę atvirkščiai – nedaug žalių vėliavėlių.

Už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „Per šį vertinimą išryškėjęs vaizdas patvirtina mano didelį susirūpinimą. Dar daug valstybių narių komunalines atliekas šalina sąvartynuose (tai blogiausias atliekų tvarkymo būdas), nors yra ir geresnių alternatyvų, ir struktūrinių fondų geresniems tvarkymo būdams finansuoti. Laidojami vertingi ištekliai, prarandama ekonominė nauda, atliekų tvarkymo sektoriuje nekuriamos darbo vietos, kenkiama žmonių sveikatai ir aplinkai. Dabartinėmis ekonominėmis sąlygomis tokią padėtį sunku pateisinti.“

Didžiausių įgyvendinimo trūkumų nustatyta šiose valstybėse narėse: Bulgarijoje, Kipre, Čekijoje, Estijoje, Graikijoje, Italijoje, Lietuvoje, Latvijoje, Maltoje, Lenkijoje, Rumunijoje ir Slovakijoje. Trūkumams priskiriama prasta atliekų prevencijos politika (arba tai, kad tokia politika apskritai neįgyvendinama), paskatų šalinti atliekas ne sąvartynuose trūkumas ir netinkama atliekų tvarkymo infrastruktūra. Kadangi didžioji dalis atliekų šalinama sąvartynuose, nepakankamai išnaudojamos kitos atliekų tvarkymo galimybės, kaip antai pakartotinis naudojimas ar perdirbimas. Tad perspektyvos liūdnos.

Antra vertus, Austrijoje, Belgijoje, Danijoje, Vokietijoje, Nyderlanduose ir Švedijoje veikia visapusiškos atliekų surinkimo sistemos, o į sąvartynus išvežama mažiau nei 5 proc. atliekų. Šiose šalyse gerai išvystytos perdirbimo sistemos, užtikrinamas pakankamas apdorojimo pajėgumas ir biologiškai skaidžių atliekų veiksmingas tvarkymas. Siekdamos užtikrinti, kad atliekų tvarkymo politika būtų veiksminga, šios šalys paprastai derina teisines, administracines ir ekonomines priemones.

Keletas šalių padarė sparčią pažangą – atliekas šalinusios daugiausia sąvartynuose, dabar jų iš esmės visiškai atsisakė. Tačiau net veiksmingiausiai atliekas tvarkančioms šalims kyla įvairių problemų, kaip antai atliekų prevencijos gerinimo ir perteklinių deginimo sektoriaus gamybos pajėgumų panaudojimo. Tai gali trukdyti užtikrinti perdirbimą, be to, gali prireikti importuoti atliekų deginimo įrenginiams.

Tolesni veiksmai

Pasinaudodama šia ataskaita Komisija parengs veiksmų planus dešimčiai prasčiausiai atliekas tvarkančių valstybių. Šį rudenį minėti planai dvišaliuose seminaruose bus aptariami su nacionalinėmis institucijomis; pirmasis seminaras vyks Prahoje rugsėjo 19 d. Veiksmų planai padės skleisti geriausią patirtį, juose bus pateikiamos šalims pritaikytos rekomendacijos, kaip pagerinti atliekų tvarkymą pasinaudojant ekonominėmis, teisinėmis ir administracinėmis priemonėmis ir ES struktūriniais fondais.

Komisija siekia panaudoti ES struktūrinius fondus taip, kad daugiau dėmesio būtų skiriama ES atliekų tvarkymo politikos tikslams. Įgyvendinant siūlomą 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą bus užtikrinta, kad ES pinigai į atliekų tvarkymo projektus būtų investuojami tik kai projektai iš anksto atitinka tam tikras sąlygas, įskaitant atliekų tvarkymo planų sudarymą pagal Pagrindų direktyvą dėl atliekų ir laikantis atliekų hierarchijos; pirmenybė teiktina atliekų prevencijai, pakartotiniam naudojimui ir perdirbimui, o ne deginimui gaminant energiją; atliekų šalinimas sąvartynuose arba deginimas negaminant energijos turėtų būti kraštutinė priemonė.

Pagrindiniai faktai

Neseniai Komisijos parengtame tyrime įvertinta, kad visapusiškai įgyvendinus ES atliekų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus, būtų galima sutaupyti 72 mlrd. EUR per metus, padidinti ES atliekų tvarkymo ir perdirbimo sektoriaus metinę apyvartą 42 mlrd. EUR ir iki 2020 m. sukurti daugiau kaip 400 000 darbo vietų (išsami informacija pateikiama čia).

Daugiau informacijos

Patikrinimo ataskaita

http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/Screening_report.pdf (spalvota rezultatų suvestinė pateikiama 41 psl.)

Daugiau su atliekomis susijusių tyrimų

http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/index.htm ir

Eurostato Aplinkos atliekų duomenų centro svetainėje

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/introduction

Komisijos svetainė apie atliekų tvarkymą

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Pranešimas spaudai apie tvarų augimą

IP/12/18

Pranešimas spaudai apie ekonomines priemones

IP/12/369

Kriterijus

ES valstybė narė

1.1 Komunalinių atliekų atskyrimas nuo vartojimo

1.2 Atliekų prevencijos programa

1.3 Perdirbamų komunalinių atliekų kiekis

1.4 Panaudotų komunalinių atliekų kiekis (energijos gamyba)

1.5 Išmetamų komunalinių atliekų kiekis

1.6 Komunalinių atliekų perdirbimo vystymas

2.1 Ar taikomi draudimai arba apribojimai komunalines atliekas šalinti sąvartynuose

2.2 Tipinis bendras mokestis už komunalinių atliekų šalinimą sąvartyne

2.3 Ar komunalinėms atliekoms taikomos sistemos, pagrįstos principu „mokėk už tiek, kiek išmeti“

3.1 Galimybė pasinaudoti atliekų surinkimo paslaugomis

3.2 Komunalinių atliekų apdorojimo pagal ES atliekų teisės aktus pajėgumas

3.3 Atliekų tvarkymo plane prognozuojamas komunalinių atliekų susidarymas ir apdorojimo pajėgumas

3.4 Ar Atliekų tvarkymo plane numatomas komunalinių atliekų susidarymas bei apdorojimas ir kokia tokios prognozės kokybė

3.5 Nepavojingų atliekų sąvartynų atitiktis

4.1 Tikslų, susijusių su biologiškai skaidžių komunalinių atliekų šalinimu sąvartynuose, įgyvendinimas

4.2 Sąvartynuose šalinamų biologiškai skaidžių komunalinių atliekų dalis

5.1 Pagrindų direktyvos dėl atliekų ir Direktyvos dėl atliekų sąvartynų pažeidimo procedūrų skaičius

5.2 Teismo bylų dėl Pagrindų direktyvos dėl atliekų ir Direktyvos dėl atliekų sąvartynų pažeidimo skaičius

Bendras rezultatas

AT

0

2

2 D

2 D

2 D

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

39

NL

0

2

2 D

2 D

2 D

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

39

DK

0

0

2 D

2 D

2 D

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

37

DE

1

0

2 D

1 D

2 D

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

36

SE

1

2

2 D

2 D

2 D

2

2

2

1

2

2

0

0

1

2

2

2

2

35

BE

1

2

2 D

2 D

2 D

2

2

2

1

2

2

0

0

2

2

2

1

1

34

LU

0

0

2 D

2 D

2 D

2

2

2

1

2

2

0

0

2

2

2

2

2

33

UK

1

2

2 D

1 D

2 D

2

0

1

1

2

2

2

1

1

2

1

2

2

32

FI

1

2

1 D

2 D

1 D

0

1

1

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

31

FR

1

2

1 D

2 D

2 D

1

1

1

1

2

2

2

1

1

2

2

1

1

31

SI

2

0

2 D

1 D

1 D

2

1

2

2

0

2

0

0

0

2

1

1

2

25

ES

2

0

1 D

1 D

1 D

1

0

1

1

2

2

0

0

1

2

1

1

1

21

PT

0

2

0 D

2 D

1 D

1

0

0

0

2

2

2

2

2

0

0

1

1

21

HU

1

0

1 D

1 D

1 D

2

0

0

1

0

0

0

0

2

2

1

2

2

19

IE

0

2

1 D

1 D

1 D

1

1

2

1

0

2

2

0

2

0

0

0

0

19

CZ

2

0

0 D

1 D

1 D

2

0

1

1

2

2

0

0

1

0

0

1

2

18

PL

1

2

1 D

0 D

1 D

2

1

1

1

0

2

0

0

1

0

0

1

2

18

EE

2

0

1 D

0 D

0 D

0

1

1

1

0

2

0

1

2

2

1

1

1

17

SK

2

0

0 D

1 D

0 D

1

1

0

1

2

2

0

0

1

2

1

1

1

17

IT

0

0

1 D

1 D

1 D

0

1

2

1

2

0

0

0

0

2

1

0

0

15

LV

2

0

0 D

0 D

0 D

1

1

1

0

0

2

0

1

2

0

0

2

2

14

CY

0

0

1 D

0 D

0 D

2

0

0

0

2

0

0

1

0

0

0

2

2

11

RO

2

0

0 D

0 D

0 D

1

0

0

0

0

2

0

1

0

0

1

2

2

11

LT

2

0

0 D

0 D

0 D

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

2

2

9

MT

0

0

0 D

0 D

0 D

2

0

0

0

2

0

0

0

2

0

0

1

2

9

BG

2

0

0 D

0 D

0 D

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

1

2

8

GR

1

0

0 D

0 D

0 D

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Pastabos dėl lentelės

Įvertinimas

0 reiškia raudoną vėliavėlę, 1 – oranžinę, 2 – žalią; t. y., kuo didesnis rezultatas, tuo geriau. Kadangi 1.3, 1.4 ir 1.5 kriterijai susiję su faktiniais valstybių narių pasiektais rezultatais, vertinant rezultatus jie dvigubinami (D).

Išsamus kriterijų aprašas

1.1. Kokiu mastu komunalinių atliekų susidarymo atskirtas nuo namų ūkių galutinio vartojimo išlaidų

1.2. Ar atliekų tvarkymo plane ar kitoje (aplinkos) programoje yra nuosava atliekų prevencijos programa arba jos atitikmuo

1.3. Perdirbamų komunalinių atliekų kiekis (medžiagų perdirbimas ir kitos perdirbimo formos, įskaitant kompostavimą)

1.4. Panaudotų komunalinių atliekų kiekis (energijos gamyba)

1.5. Išmetamų (kraunamų ar užkasamų, deginamų negaminant energijos) komunalinių atliekų kiekis

1.6. Komunalinių atliekų perdirbimo (medžiagų perdirbimo ir kitų perdirbimo formų, įskaitant kompostavimą) vystymas

2.1. Ar taikomi nacionalinio masto draudimai arba apribojimai komunalines atliekas šalinti sąvartynuose

2.2. Tipinis bendras mokestis už komunalinių atliekų šalinimą sąvartyne

2.3. Ar komunalinėms atliekoms taikomos sistemos, pagrįstos principu „mokėk už tiek, kiek išmeti“

3.1. Galimybė pasinaudoti komunalinių atliekų surinkimo paslaugomis

3.2. Komunalinių atliekų apdorojimo pagal ES atliekų teisės aktus (įskaitant išmetimą ir deginimą) pajėgumas

3.3. Atliekų tvarkymo plane prognozuojamas komunalinių atliekų susidarymas ir apdorojimo pajėgumas

3.4. Ar Atliekų tvarkymo plane numatomas komunalinių atliekų susidarymas bei apdorojimas ir kokia tokios prognozės kokybė

3.5. Nepavojingų atliekų sąvartynų atitiktis Direktyvai dėl atliekų sąvartynų

4.1. Direktyvoje dėl atliekų nustatytų tikslų, susijusių su biologiškai skaidžių komunalinių atliekų šalinimu sąvartynuose, įgyvendinimas

4.2. Sąvartynuose šalinamų biologiškai skaidžių komunalinių atliekų dalis

5.1. Pagrindų direktyvos dėl atliekų ir Direktyvos dėl atliekų sąvartynų pažeidimo procedūrų skaičius

5.2. Teismo bylų dėl Pagrindų direktyvos dėl atliekų ir Direktyvos dėl atliekų sąvartynų pažeidimo skaičius

Asmenys ryšiams:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar