Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelser

Bruxelles, den 7. august 2012

Miljø: en ny medaljeoversigt for affaldshåndtering

Ifølge en ny rapport om medlemsstaternes håndtering af det kommunale affald er der foruroligende forskelle i EU. Rapporten giver de 27 medlemsstater karakterer på grundlag af 18 kriterier inden for områder som samlet mængde genanvendt affald, prisen for bortskaffelse af affald og overtrædelser af EU-lovgivning. Der gives karakterer ved hjælp af grønne, gule og røde flag. Derved er der fremkommet en resultattavle, som udgør en del af en løbende undersøgelse, der skal hjælpe medlemsstaterne til at forbedre deres affaldshåndtering. De første pladser på listen indtages af Belgien, Danmark, Nederlandene, Sverige, Tyskland og Østrig, hvoraf ingen har mere end to røde flag. I den anden ende af listen er mønstret helt det modsatte med meget få grønne flag.

Miljøkommissær Janez Potočnik udtaler: "Det billede, der tegner sig, bekræfter mine alvorlige bekymringer. Mange medlemsstater deponerer fortsat meget store mængder kommunalt affald – som er den værste måde at håndtere affald på – på trods af, at der findes bedre alternativer, og at der er strukturfondsmidler til rådighed til at finansiere bedre løsninger. Værdifulde ressourcer graves ned, potentielle økonomiske gevinster går tabt, og der skabes ikke job inden for affaldshåndtering. Det er til skade for menneskers sundhed og miljøet, og under de nuværende økonomiske omstændigheder er det svært at forsvare."

De lande, der er længst bagud, er Bulgarien, Cypern, Estland, Grækenland, Italien, Letland, Litauen, Malta, Polen, Rumænien, Slovakiet og Tjekkiet. I disse lande kan man bl.a. konstatere en svag eller ikke-eksisterende affaldsforebyggelsespolitik, manglende incitamenter til at undgå deponering af affald og en utilstrækkelig affaldsinfrastrukur. Hvis affald deponeres i stort omfang, betyder det, at bedre håndteringsløsninger som f.eks. genbrug og genanvendelse konsekvent benyttes for lidt. Fremtidsudsigterne er derfor ikke opløftende.

Belgien, Danmark, Nederlandene, Sverige, Tyskland og Østrig har derimod omfattende affaldsindsamlingssystemer og deponerer mindre end 5 % af deres affald. De har veludviklede genvindingssystemer og tilstrækkelig behandlingskapacitet, og de er gode til at håndtere biologisk nedbrydeligt affald. Deres affaldshåndteringspolitikker er typisk en virkningsfuld blanding af lovgivningsmæssige, administrative og økonomiske instrumenter.

En række medlemsstater har gjort hurtige fremskridt fra at være afhængige af deponering til praktisk taget at have afskaffet den. Men selv de lande, der klarer sig bedst, står over for en række udfordringer. Det gælder f.eks. behovet for at styrke affaldsforebyggelsen og håndteringen af overkapacitet i forbrændingssektoren, som kan være en hæmsko i forhold til genvinding og kræve import af affald til forbrændingsanlæggene.

Næste skridt

Kommissionen bruger rapporten til at udarbejde køreplaner til de ti medlemsstater, der klarer sig dårligst. Køreplanerne vil blive drøftet med de nationale myndigheder ved bilaterale seminarer til efteråret, det første afholdes i Prag den 19. september. Køreplanerne skal bidrage til at udbrede den bedste praksis og kommer til at indeholde skræddersyede anbefalinger til, hvordan man forbedrer håndteringen af affald ved hjælp af økonomiske, lovgivningsmæssige og administrative værktøjer og EU's strukturfonde.

Kommissionen ønsker at bruge EU's strukturfonde mere fokuseret på målsætningerne i EU's affaldspolitik. Forslaget til en flerårig finansiel ramme (FFR) 2014-2020 sikrer, at EU-penge kun anvendes til affaldshåndteringsprojekter, hvis bestemte forhåndsbetingelser overholdes, herunder udvikling af planer for affaldshåndtering i overensstemmelse med affaldsrammedirektivet og affaldshierarkiets principper. Man vil på den måde prioritere forebyggelse, genbrug og genanvendelse frem for forbrænding med energiudnyttelse, deponering eller forbrænding uden energiudnyttelse, som må betragtes som en sidste udvej.

Baggrund:

I en ny undersøgelse udarbejdet for Kommissionen vurderes det, at en fuldstændig gennemførelse af EU’s affaldslovgivning vil spare ca. 72 mia. EUR om året, øge den årlige omsætning i EU's affaldshåndterings- og genvindingssektor med 42 mia. EUR og skabe over 400 000 arbejdspladser inden 2020 (se yderligere oplysninger her).

Yderligere oplysninger:

Om screeningsrapporten:

http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/Screening_report.pdf (resultattavlen findes i farve på side 41)

Yderligere undersøgelser om affald:

http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/index.htm

Eurostats miljødatacenter for affald:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/introduction

Kommissionens websted om affaldshåndtering:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Pressemeddelelse om grøn vækst:

IP/12/18

Pressemeddelelse om økonomiske instrumenter:

IP/12/369

Kriterium

EU MS

1.1. Afkobling af affald fra forbrug

1.2. Affaldsforebyggel­sesprogram

1.3. Mængde genanvendt kommunalt affald

1.4. Mængde genvun­det kommunalt affald (energiudnyttelse)

1.5. Mængde bortskaffet kommunalt affald

1.6. Udvikling af den kommunale affaldsgenanvendelse

2.1. Forekomst af forbud/restriktioner med hensyn til bortskaffelse af affald på lossepladser

2.2. Typisk samlet pris for bortskaffelse af kom­munalt affald på en losseplads

2.3. Forekomst af mæng­debaseret af­regning for kommunalt affald

3.1. Adgang til affaldsindsamling

3.2. Tilgængelig behandlingskapacitet for kommunalt affald

3.3. Prognose for mæng­den af kommunalt affald og behandlingskapacite­ten i affaldshåndterings­planen

3.4. Forekomst og kvali­tet af prognose for affaldsproduktion og –behandling af kom­munalt affald

3.5. Deponeringsanlæg for ikke-farligt affalds overholdelse af direktiv

4.1. Opnåelse af målene for bionedbrydeligt kommunalt affald, der deponeres

4.2. Andel af bionedbry­deligt kommunalt affald, der deponeres

5.1. Antal overtrædelses­procedurer – affalds­rammedirektivet og di­rektivet om deponering af affald

5.2. Antal retssager – affaldsrammedirektivet og direktivet om depone­ring af affald

Samlet resultat

AT

0

2

2 D

2 D

2 D

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

39

NL

0

2

2 D

2 D

2 D

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

39

DK

0

0

2 D

2 D

2 D

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

37

DE

1

0

2 D

1 D

2 D

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

36

SE

1

2

2 D

2 D

2 D

2

2

2

1

2

2

0

0

1

2

2

2

2

35

BE

1

2

2 D

2 D

2 D

2

2

2

1

2

2

0

0

2

2

2

1

1

34

LU

0

0

2 D

2 D

2 D

2

2

2

1

2

2

0

0

2

2

2

2

2

33

UK

1

2

2 D

1 D

2 D

2

0

1

1

2

2

2

1

1

2

1

2

2

32

FI

1

2

1 D

2 D

1 D

0

1

1

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

31

FR

1

2

1 D

2 D

2 D

1

1

1

1

2

2

2

1

1

2

2

1

1

31

SI

2

0

2 D

1 D

1 D

2

1

2

2

0

2

0

0

0

2

1

1

2

25

ES

2

0

1 D

1 D

1 D

1

0

1

1

2

2

0

0

1

2

1

1

1

21

PT

0

2

0 D

2 D

1 D

1

0

0

0

2

2

2

2

2

0

0

1

1

21

HU

1

0

1 D

1 D

1 D

2

0

0

1

0

0

0

0

2

2

1

2

2

19

IE

0

2

1 D

1 D

1 D

1

1

2

1

0

2

2

0

2

0

0

0

0

19

CZ

2

0

0 D

1 D

1 D

2

0

1

1

2

2

0

0

1

0

0

1

2

18

PL

1

2

1 D

0 D

1 D

2

1

1

1

0

2

0

0

1

0

0

1

2

18

EE

2

0

1 D

0 D

0 D

0

1

1

1

0

2

0

1

2

2

1

1

1

17

SK

2

0

0 D

1 D

0 D

1

1

0

1

2

2

0

0

1

2

1

1

1

17

IT

0

0

1 D

1 D

1 D

0

1

2

1

2

0

0

0

0

2

1

0

0

15

LV

2

0

0 D

0 D

0 D

1

1

1

0

0

2

0

1

2

0

0

2

2

14

CY

0

0

1 D

0 D

0 D

2

0

0

0

2

0

0

1

0

0

0

2

2

11

RO

2

0

0 D

0 D

0 D

1

0

0

0

0

2

0

1

0

0

1

2

2

11

LT

2

0

0 D

0 D

0 D

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

2

2

9

MT

0

0

0 D

0 D

0 D

2

0

0

0

2

0

0

0

2

0

0

1

2

9

BG

2

0

0 D

0 D

0 D

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

1

2

8

GR

1

0

0 D

0 D

0 D

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Bemærkninger til tavlen:

Bedømmelse

0 betyder et rødt flag, 1 et gult flag og 2 et grønt flag - dvs. jo højere bedømmelse, jo bedre. Da kriterium 1.3, 1.4 og 1.5 vedrører de resultater, medlemsstaternes reelt har opnået, tæller de dobbelt (D) i bedømmelsen.

Kriterierne in deres helhed

1.1 Afkobling af mængden af kommunalt affald i forhold til husholdningernes udgifter til konsum

1.2 Forekomst af eget affaldsforebyggelsesprogram (WPP) eller forekomst af tilsvarende i affaldshåndteringsplan eller andre (miljø-) programmer

1.3. Mængde genanvendt kommunalt affald (materialegenanvendelse og andre former for genanvendelse, herunder kompostering)

1.4. Mængde af genvundet kommunalt affald (energiudnyttelse)

1.5. Mængde af bortskaffet kommunalt affald (deponeret på eller i jorden og forbrændt uden energiudnyttelse)

1.6. Udvikling af den kommunale affaldsgenanvendelse (materialegenanvendelse og andre former for genanvendelse, herunder kompostering)

2.1. Forekomst af landsdækkende forbud/restriktioner med hensyn til bortskaffelse af affald på lossepladser

2.2. Typisk samlet pris for bortskaffelse af kommunalt affald på en losseplads

2.3. Forekomst af mængdebaseret afregning for kommunalt affald

3.1. Adgang til affaldsindsamlingstjenester for kommunalt affald

3.2. Tilgængelig behandlingskapacitet for kommunalt affald i overensstemmelse med EU's affaldslovgivning (herunder bortskaffelse og forbrænding)

3.3. Prognose for mængden af kommunalt affald og behandlingskapaciteten i affaldshåndteringsplanen

3.4. Forekomst og kvalitet af prognose for produktion og –behandling af kommunalt affald i affaldshåndteringsplanen

3.5. Deponeringsanlæg for ikke-farligt affalds overholdelse af direktivet om deponering af affald

4.1. Opnåelse af målene i direktivet om deponering af affald for bionedbrydeligt kommunalt affald, der deponeres

4.2. Andel af bionedbrydeligt kommunalt affald, der deponeres

5.1. Antal overtrædelsesprocedurer – affaldsrammedirektivet og direktivet om deponering af affald

5.2. Antal retssager – affaldsrammedirektivet og direktivet om deponering af affald

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar