Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 7. srpna 2012

Životní prostředí: Nová hodnotící tabulka pro oblast nakládání s odpady

Nová zpráva o tom, jak členské státy nakládají se svým komunálním odpadem, odhaluje překvapující rozdíly v rámci EU. Zpráva hodnotí 27 členských států podle 18 kritérií za použití zeleného, oranžového a červeného označení v takových oblastech, jako je celkové množství recyklovaného odpadu, stanovení cen za odstranění odpadu a porušování právních předpisů EU. Výsledná srovnávací tabulka tvoří součást probíhající studie, která pomůže členským státům zlepšit jejich výkonnost v oblasti nakládání s odpady. V čele tabulky jsou Rakousko, Belgie, Dánsko, Německo, Nizozemsko a Švédsko, které mají maximálně 2 červená políčka. Na druhém konci tabulky se však situace obrací, zelená políčka jsou zde jen vzácně.

Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik prohlásil: Obrázek vycházející z této studie potvrzuje mé vážné obavy. Mnoho členských států dosud vyváží značné množství komunálního odpadu na skládky, což je nejhorší možný způsob, jak s odpadem nakládat, a to i přesto, že existují lepší alternativy a že mohou tyto lepší možnosti financovat ze strukturálních fondů, které jsou za tím účelem k dispozici. Jsou nenávratně ztraceny cenné zdroje, mizí ekonomický zisk, v odvětví nakládání s odpady se nevytvářejí pracovní příležitosti a trpí zdraví lidí i životní prostředí. A to je za naší současné ekonomické situace neobhajitelné.“

Členské státy, které mají největší problémy s realizací, jsou Bulharsko, Kypr, Česká republika, Estonsko, Řecko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Malta, Polsko, Rumunsko a Slovensko. K častým prohřešků patří chybějící nebo nedostatečná politika předcházení vzniku odpadu, chybějící pobídky k volbě jiné alternativy, než jsou skládky, a nedostatečná infrastruktura pro nakládání s odpady. Přílišné spoléhání se na skládky znamená, že jsou nadále málo využívány lepší způsoby nakládání s odpadem, jako je opětovné použití či recyklace. Vyhlídky jsou proto nevalné.

Rakousko, Belgie, Dánsko, Německo, Nizozemsko a Švédsko mají naopak propracované systémy sběru odpadu a na skládkách končí méně než 5 % jejich odpadů. Mají dobře fungující recyklační systémy, dostatečné zpracovatelské kapacity a dobře si poradily i s biologicky rozložitelným odpadem. Typické pro ně je, že pro docílení dobrých výsledků v politice nakládání s odpadem propojily právní, správní i ekonomické nástroje.

Řada členských států se rychle přestává spoléhat na skládky a začíná je v podstatě rušit. Ale i ti nejlepší se potýkají s četnými problémy, jako je potřeba ve větší míře předcházet vzniku odpadů a vyřešit otázku nadměrných kapacit v odvětví spalování odpadu, které mohou bránit recyklaci nebo nutit k tomu, aby se odpad dovážel do spaloven.

Další kroky

Komise využívá tuto zprávu k vypracování plánů pro deset členských států s nejhoršími výsledky. Tyto plány budou letos na podzim projednány s orgány jednotlivých členských států na dvojstranných seminářích. První z nich se bude konat dne 19. září v Praze. Tyto plány pomohou šířit osvědčené postupy a budou obsahovat konkrétní doporučení, jak zlepšit nakládání s odpady s využitím hospodářských, právních i správních nástrojů a strukturálních fondů EU.

Komise usiluje o to, aby byly strukturální fondy EU využívány s větším důrazem na cíle politiky EU týkající se nakládání s odpady. Navržený víceletý finanční rámec na období 2014–2020 zajistí, aby byly finanční prostředky EU investovány do projektů v oblasti nakládání s odpady, pouze pokud budou nejdříve splněny určité podmínky. K těmto podmínkám patří např. vypracování plánů odpadového hospodářství v souladu s rámcovou směrnicí o odpadech a s hierarchií způsobů nakládání s odpady upřednostňující prevenci, opětné použití a recyklaci před spalováním s energetickým využitím, ukládáním na skládky nebo spalováním bez energetického využití jako krajní možnosti.

Souvislosti

Studie nedávno vypracovaná pro Komisi odhaduje, že plné provedení právních předpisů EU o odpadech by přineslo roční úspory ve výši 72 miliard EUR, zvýšilo roční obrat odvětví nakládání s odpady a recyklace v EU o 42 miliard EUR a vytvořilo do roku 2020 přes 400 000 pracovních míst (podrobnosti zde).

Další informace:

Hodnotící zpráva: http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/Screening_report.pdf (barevnou tabulku výsledků naleznete na straně 41).

Více studií týkajících se odpadu:

http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/index.htm a

Středisko environmentálních údajů o odpadech (Eurostat): http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/introduction

Internetové stránky Komise o nakládání s odpady: http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Tisková zpráva o zeleném růstu:

IP/12/18

Tisková zpráva o hospodářských nástrojích:

IP/12/369

Kritérium

Čl. st. EU

1.1 Oddělení odpadu od spotřeby

1.2 Program prevence vzniku odpadu

1.3 Množství recyklovaného komunálního odpadu

1.4 Množství využitého komunálního odpadu (energetické využití)

1.5 Množství odstraněného komunálního odpadu

1.6 Zavádění recyklace komunálního odpadu

2.1Existence zákazu/omezení ukládání komunálního odpadu na skládky

2.2 Obvyklá celková sazba za uložení komunálního odpadu na skládky

2.3 Existence systémů PAYT pro komunální odpad

3.1 Přístup ke službám provádějícím sběr komunálního odpadu

3.2 Dostupné zpracovatelské kapacity pro komunální odpad

3.3 Prognóza produkce komunálního odpadu a zpracovatelské kapacity v plánu odpadového hospodářství

3.4 Existence a kvalita projekce produkování komunálního odpadu a jeho zpracování

3.5 Soulad skládek odpadu, který není klasifikován jako nebezpečný, se směrnicí

4.1 Plnění cílů týkajícch se biol. rozložitelného komun. odpadu ukládaného na skládky

4.2 Množství biol. rozložit. komun. odpadu ukládaného na skládky

5.1 Počet řízení pro porušení předpisů – rámc. směr. o odpadech a skládkách

5.2 Počet soudních řízení - rámc. směr. o odpadech a skládkách

Celkové výsledky

AT

0

2

2 D

2 D

2 D

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

39

NL

0

2

2 D

2 D

2 D

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

39

DK

0

0

2 D

2 D

2 D

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

37

DE

1

0

2 D

1 D

2 D

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

36

SE

1

2

2 D

2 D

2 D

2

2

2

1

2

2

0

0

1

2

2

2

2

35

BE

1

2

2 D

2 D

2 D

2

2

2

1

2

2

0

0

2

2

2

1

1

34

LU

0

0

2 D

2 D

2 D

2

2

2

1

2

2

0

0

2

2

2

2

2

33

UK

1

2

2 D

1 D

2 D

2

0

1

1

2

2

2

1

1

2

1

2

2

32

FI

1

2

1 D

2 D

1 D

0

1

1

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

31

FR

1

2

1 D

2 D

2 D

1

1

1

1

2

2

2

1

1

2

2

1

1

31

SI

2

0

2 D

1 D

1 D

2

1

2

2

0

2

0

0

0

2

1

1

2

25

ES

2

0

1 D

1 D

1 D

1

0

1

1

2

2

0

0

1

2

1

1

1

21

PT

0

2

0 D

2 D

1 D

1

0

0

0

2

2

2

2

2

0

0

1

1

21

HU

1

0

1 D

1 D

1 D

2

0

0

1

0

0

0

0

2

2

1

2

2

19

IE

0

2

1 D

1 D

1 D

1

1

2

1

0

2

2

0

2

0

0

0

0

19

CZ

2

0

0 D

1 D

1 D

2

0

1

1

2

2

0

0

1

0

0

1

2

18

PL

1

2

1 D

0 D

1 D

2

1

1

1

0

2

0

0

1

0

0

1

2

18

EE

2

0

1 D

0 D

0 D

0

1

1

1

0

2

0

1

2

2

1

1

1

17

SK

2

0

0 D

1 D

0 D

1

1

0

1

2

2

0

0

1

2

1

1

1

17

IT

0

0

1 D

1 D

1 D

0

1

2

1

2

0

0

0

0

2

1

0

0

15

LV

2

0

0 D

0 D

0 D

1

1

1

0

0

2

0

1

2

0

0

2

2

14

CY

0

0

1 D

0 D

0 D

2

0

0

0

2

0

0

1

0

0

0

2

2

11

RO

2

0

0 D

0 D

0 D

1

0

0

0

0

2

0

1

0

0

1

2

2

11

LT

2

0

0 D

0 D

0 D

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

2

2

9

MT

0

0

0 D

0 D

0 D

2

0

0

0

2

0

0

0

2

0

0

1

2

9

BG

2

0

0 D

0 D

0 D

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

1

2

8

GR

1

0

0 D

0 D

0 D

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Poznámky k tabulce:

Výsledky

0 znamená červené označení, 1 oranžové označení a 2 zelené označení – tj. čím vyšší je počet bodů, tím lepší je výsledek. Vzhledem k tomu, že se kritéria 1.3, 1,4 a 1,5 vztahují ke skutečné výkonnosti členských států z hlediska dosažených výsledků, započítávají se do celkového skóre dvakrát (D).

Kritéria v plném znění

1.1 Úroveň oddělování produkce komunálního odpadu od výdajů na konečnou spotřebu domácností

1.2 Existence vlastního programu v oblasti předcházení vzniku odpadu nebo jeho ekvivalentu v plánu odpadového hospodářství či jiných (environmentálních) programech

1.3. Množství recyklovaného komunálního odpadu (recyklace materiálů a jiné formy recyklace včetně kompostování)

1.4. Množství využitého komunálního odpadu (energetické využití)

1.5. Množství odstraněného komunálního odpadu (ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu a spalování bez energetického využití)

1.6. Zavádění recyklace komunálního odpadu (recyklace materiálů a jiné formy recyklace včetně kompostování)

2.1. Existence celostátního zákazu/omezení ukládání komunálního odpadu na skládky

2.2. Obvyklá celková sazba za uložení komunálního odpadu na skládku

2.3. Existence systémů PAYT „Plať podle toho, kolik odpadu vyhodíš“ pro komunální odpad

3.1. Přístup ke službám provádějícím sběr komunálního odpadu

3.2. Dostupné zpracovatelské kapacity pro komunální odpad v souladu s právním předpisy EU o odpadu (včetně odstraňování a spalování)

3.3. Prognóza produkce komunálního odpadu a kapacit zařízení na zpracování komunálního odpadu v plánu odpadového hospodářství

3.4. Existence a kvalita projekce produkování komunálního odpadu a jeho zpracování v Plánu odpadového hospodářství

3.5. Soulad se směrnicí o skládkách u skládek odpadu, který není klasifikován jako nebezpečný

4.1 Plnění cílů směrnice o skládkách v souvislosti s biologicky rozložitelným komunálním odpadem ukládaným na skládky

4.2. Množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu ukládaného na skládky

5.1. Počet řízení pro porušení předpisů – rámcové směrnice o odpadech a směrnice o skládkách

5.2. Počet soudních řízení – rámcová směrnice o odpadech a směrnice o skládkách

Kontaktní osoby:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar