Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 m. rugpjūčio 3 d.

Apmokestinimas. Komisija konsultuojasi dėl mokestinių kliūčių tarpvalstybinėms rizikos kapitalo investicijoms

Šiandien Europos Komisija pradėjo viešąsias konsultacijas, siekdama sukaupti faktinių tiesioginio apmokestinimo problemų, kylančių rizikos kapitalą investuojant tarpvalstybiniu mastu, pavyzdžių. Kadangi 27 ES valstybių narių mokesčių sistemos skiriasi, investuodami užsienyje rizikos kapitalo fondai gali susidurti su dvigubo apmokestinimo problemomis, taip pat su teisiniu ir administraciniu neapibrėžtumu. Tokios problemos gali stabdyti visapusišką Europos rizikos kapitalo rinkos plėtrą, todėl gali kilti kliūčių novatoriškiausių Europos Sąjungos mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) finansavimui.

Už mokesčius, muitų sąjungą, auditą ir kovą su sukčiavimu atsakingas Komisijos narys Algirdas Šemeta sakė: „Rizikos kapitalas – svarbus bendrovių, ypač naujai įsteigtų novatoriškų MVĮ, kurios kaupdamos žinias ir tobulindamos įgūdžius patiria išlaidų, finansavimo šaltinis. MVĮ yra ES ekonomikos pagrindas, jos padeda skatinti ekonomikos augimą ir kurti naujas darbo vietas. Todėl Komisija ir valstybės narės turi kartu siekti pašalinti mokestines kliūtis tarpvalstybinėms rizikos kapitalo investicijoms Europos Sąjungoje.“

Viešųjų konsultacijų tikslas – rasti konkrečių tiesioginio apmokestinimo problemų pavyzdžių ir įvertinti, ar dėl tokių problemų investuotojai ir MVĮ Europos Sąjungoje patiria papildomų išlaidų. Komisija taip pat laukia respondentų pasiūlymų dėl galimų tokių problemų sprendimo būdų. Remdamasi šia informacija Komisija galės nuspręsti, ar šios problemos spręstinos ES lygmeniu, ir iki 2013 m. parengs tinkamiausias politikos priemones. Komisija kviečia visas suinteresuotąsias šalis, įskaitant pavienius piliečius, įmones, verslo organizacijas, mokesčių administratorius ir šios srities mokslininkus, iki 2012 m. lapkričio 5 d. pareikšti savo nuomonę šiuo klausimu.

Pagrindiniai faktai

2011 m. Komunikate dėl geresnių MVĮ galimybių gauti finansavimą (žr. IP/11/1513) Komisija nurodė, kad 2012 m. baigs nagrinėti mokestines kliūtis tarpvalstybinėms rizikos kapitalo investicijoms ir kad 2013 m. pateiks sprendimus, kuriais bus siekiama pašalinti tokias kliūtis, kartu užkertant kelią mokesčių vengimui ir slėpimui.

Komisijos sudaryta mokesčių ekspertų grupė 2010 m. parengtoje ataskaitoje įvardijo pagrindinius atvejus, kai dėl 27 visos ES mokesčių sistemų skirtumų galėtų būti taikomas dvigubas apmokestinimas, neaiški apmokestinimo tvarka ar susidaryti administracinių kliūčių tarpvalstybinėms rizikos kapitalo investicijoms (žr. IP/10/481). Ataskaitoje apžvelgtos mokesčių problemos, kurių gali kilti, tačiau nepateikta empirinių įrodymų, kad tokių problemų iš tiesų kyla. Jei Komisija nuspręstų reikalauti, kad valstybės narės nustatytų rizikos kapitalo investicijoms palankesnę mokesčių struktūrą, reikėtų daugiau duomenų apie dabartinių mokesčių sistemų skirtumų poveikį rizikos kapitalo sektoriui ir galimą mokesčių teisės pakeitimų naudą.

Pastabas galima siųsti e. paštu TAXUD-D2-Consultation@ec.europa.eu iki 2012 m. lapkričio 5 d.

Informacija apie viešąsias konsultacijas skelbiama

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/index_en.htm

Daugiau informacijos apie rizikos kapitalą ir apmokestinimą pateikiama

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/initiatives_small_business/venture_capital/index_en.htm

Už ES mokesčius, muitų sąjungą, auditą ir kovą su sukčiavimu atsakingo Komisijos nario Algirdo Šemetos interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar