Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 3. augustā

Komisija atzinīgi vērtē plānus uzlabot to pilsoņu situāciju, kuri Spānijas piekrastē ir iegādājušies īpašumu

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece, ES tiesiskuma komisāre Viviāna Redinga šodien atzinīgi novērtēja Spānijas paziņojumu, saskaņā ar kuru Spānija plāno uzlabot tiesisko noteiktību attiecībā uz īpašumiem Spānijas piekrastē, kurus skar Piekrastes likums. Piekrastes likuma (Ley de Costas) nolūks ir aizsargāt vietējos iedzīvotājus, nosakot teritoriju gar visu piekrasti par valsts īpašumu. Taču māju īpašnieki zonas iekšpusē apgalvo, ka likums – un tā piemērošanas veids – pārkāpj viņu tiesības. Daudzi no tiem, kurus skar Piekrastes likums, ir ES pilsoņi, kas ir izmantojuši brīvas pārvietošanās tiesības un ieguldījuši savus uzkrājumus nekustamajos īpašumos Spānijā.

Pēc tam, kad Eiropas Komisija saņēma daudzas sūdzības gan no Spānijas, gan citiem ES pilsoņiem, tā vairākkārt apsprieda šo jautājumu ar Spānijas iestādēm. Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komiteja organizēja īpašu uzklausīšanu par šo jautājumu un aicināja Spānijas iestādes grozīt Piekrastes likumu.

Spānija tagad ierosina grozīt likumu, lai nodrošinātu efektīvu piekrastes vides aizsardzību, vienlaikus nodrošinot lielāku tiesisko noteiktību māju īpašniekiem un veicinot saimnieciskas un citas darbības, piemēram, atpūtas un tūrisma jomā.

,,Spānijas valdībai ir tiesības aizsargāt Spānijas skaisto piekrasti, un es atzinīgi vērtēju Spānijas valdības rūpīgo pieeju, ar kuru tagad tiek uzlabota tiesiskā noteiktība un nodrošināta lietu pienācīga izskatīšana attiecībā uz pilsoņiem, kuriem ir īpašums Spānijas piekrastē vai kuri plāno to iegādāties. Sākotnējais likumprojekts vairākas nedēļas būs pieejams tiešsaistē, un es aicinu ikvienu, kam šis jautājums interesē (piemēram, cilvēkus, kuriem ir īpašums Spānijā vai kuri vēlas to iegādāties), iepazīties ar tiešsaistē ievietoto likumprojektu, lai izprastu, ko šīs izmaiņas nozīmētu, un izteikt jebkādas vajadzīgās piezīmes,” teica Komisijas priekšsēdētāja vietniece, ES tiesiskuma komisāre Viviāna Redinga. ,,Jaunā Spānijas likuma mērķis ir pastiprināt tiesisko noteiktību ES pilsoņiem un uzņēmumiem un tādējādi arī viņu uzticību, veicot ieguldījumus ārvalsts tiesiskā vidē. Tā ir laba ziņa ne tikai pilsoņiem, bet arī Spānijas ekonomikai.”

Vispārīga informācija

Ar likumprojektu pagarinātu no 30 līdz 75 gadiem pašreizējo koncesiju, ar kuru ir atļautas īpašumtiesības uz nekustamajiem īpašumiem, kas atrodas aizsargātajā zonā (valsts īpašums). Ar likumprojektu tiktu arī ieviesta iespēja pārdot šīs īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu (iepriekš saņemot atļauju) un remontēt šajā zonā atrodošās ēkas, ja vien tā rezultātā nemainās īpašuma apmērs, augstums vai virsma. Turklāt valsts administrācijas pienākums būs reģistrēt īpašuma reģistrā galīgo un pagaidu robežlīniju, kā rezultātā pircēji būs labāk informēti par to, vai īpašums atrodas aizsargātajā zonā, kā arī par šīs zonas precīzo atrašanās vietu un paplašinājumu. Robežlīnijas tiks arī publicētas Spānijas Vides ministrijas tīmekļa vietnē.

Spānijas Piekrastes likums skar gan Spānijas valstspiederīgos, gan citus ES pilsoņus, kuriem ir īpašumi Spānijas piekrastē.

Spānijā dzīvo apmēram 2,3 miljoni pilsoņu no citām ES valstīm (5 % no iedzīvotāju skaita), tostarp aptuveni 367 000 Lielbritānijas pilsoņu, 238 000 vāciešu, 225 000 franču, 99 000 itāļu, 52 000 nīderlandiešu un 17 000 īru.

Komisijas priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga kopš 2010. gada atkārtoti ir izvirzījusi šo jautājumu vairākās vēstulēs un tehniska līmeņa sanāksmēs ar Spānijas iestādēm, lai tādējādi pievērstu šo iestāžu uzmanību attiecīgo ES pilsoņu situācijai.

2012. gada 13. jūlijā Spānijas valdība pieņēma pagaidu likumprojektu, lai grozītu 1988. gada Piekrastes likumu. Priekšlikuma kopsavilkums angļu valodā tagad ir pieejams Spānijas Vides ministrijas tīmekļa vietnē:

http://www.magrama.gob.es/en/costas/temas/anteproyecto.aspx.

Pilsoņi var izteikt savas piezīmes par likumprojektu, sūtot e-pastu uz šādu adresi:

informacionmma@magrama.es.

Papildu informācija

Tieslietu ģenerāldirektorāta vispārējo ziņu rubrika:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/reding.

Kontaktpersonas:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 297 24 59)


Side Bar