Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES PT LT PL

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 1 augustus 2012

Visserij: de Commissie stelt verlagingen van de visserijquota voor 2012 vast

De Europese Commissie heeft vandaag aangekondigd dat de voor 2012 geldende visserijquota van de lidstaten die hun quota in 2011 hebben overschreden, zullen worden verlaagd. Via verlagingen kan de Commissie onmiddellijk de schade aanpakken die is toegebracht aan de bestanden die het voorbije jaar zijn overbevist en een duurzaam gebruik van het gemeenschappelijke visbestand door alle lidstaten waarborgen. Dit jaar zijn de verlagingen voor lidstaten die herhaaldelijk (in 2009, 2010 en 2011) hetzelfde bestand hebben overbevist, voor het eerst met 50 % verhoogd.

Commissaris voor Maritieme zaken en Visserij Maria Damanaki: "Niemand mag de illusie koesteren dat overbevissing wordt getolereerd. De bestaande regelgeving moet systematisch en op professionele wijze op iedereen worden toegepast. Dit betekent dat ik quotaverlagingen zal toepassen om de belangrijkste doelstelling van het gemeenschappelijk visserijbeleid te verwezenlijken: de duurzaamheid op lange termijn van de Europese visserij".

Overeenkomstig de huidige verordening worden op basis van voor alle lidstaten geldende, openbare richtsnoeren verlagingen toegepast op het quotum van bestanden die zijn overbevist. Indien een lidstaat echter niet over quota voor de overbeviste bestanden beschikt, kunnen de te veel geviste hoeveelheden worden afgetrokken van de voor andere bestanden in hetzelfde geografische gebied beschikbare quota. Hierbij wordt rekening gehouden met de noodzaak om teruggooi (het overboord gooien van waardevolle vis) in de gemengde visserij te voorkomen. Na raadpleging van de betrokken lidstaten zal de Commissie later dit jaar een verordening voorstellen voor het verlagen van de quota voor andere bestanden.

Achtergrond

De rechtsgrondslag voor verlagingen is Verordening (EG) nr. 1224/2009. Krachtens deze verordening kan de Commissie de quota van lidstaten die zich tijdens een bepaald jaar schuldig hebben gemaakt aan overbevissing, het daaropvolgende jaar verlagen. Om de duurzaamheid van de bestanden te waarborgen, gelden bepaalde vermenigvuldigingsfactoren, die zijn vastgesteld in artikel 105, leden 2 en 3, van de verordening.

Meer informatie:

De verlagingen per land en soort zijn opgenomen in de bijlage.

Vangstgebieden in de EU: http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/cfp_factsheets/fishing_areas_nl.pdf

Contact:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Bijlage: verlagingen per land en soort

LS

Soortnaam

Benaming gebied

Verlagingen 20121
(in ton)

DK

Doornhaai

EU-wateren van IIIa

13,00

DK

Zandspieringen

EU-wateren van de beheersgebieden voor zandspieringen

69,60

DE

Doornhaai

EU-wateren van IIa en IV

0,70

DE

Makreel

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe; EU-wateren en internationale wateren van Vb; internationale wateren van IIa, XII en XIV

459,70

DE

Schol

EU-wateren van deelsectoren 22-32

1,40

IE

Haring

EU-wateren en Noorse wateren van IV benoorden 53° 30′ NB

40,00

IE

Kever en bijvangsten

IIIa; EU-wateren van IIa en IV

5,00

ES

Beryx spp.

EU-wateren en internationale wateren van III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII en XIV

3,00

ES

Ansjovis

IX en X; EU-wateren van CECAF 34.1.1

962,28

ES

Zeeduivel

VIIIc, IX en X; EC-wateren van CECAF 34.1.1

193,08

ES

Blauwe leng

EU-wateren en internationale wateren van Vb, VI en VII

41,00

ES

Zwarte haarstaartvis

EU-wateren en internationale wateren van VIII, IX en X

0,60

ES

Zwarte haarstaartvis

EU-wateren en internationale wateren van V, VI, VII en XII

81,90

ES

Kabeljauw

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX en X; EU-wateren van CECAF 34.1.1

0,90

ES

Doornhaai

EU-wateren en internationale wateren van I, V, VI, VII, VIII, XII en XIV

5,20

ES

Diepzeehaaien

EU-wateren en internationale wateren van V, VI, VII, VIII

23,11

ES

Gaffelkabeljauwen

EU-wateren en internationale wateren van VIII en IX

28,20

ES

Gaffelkabeljauwen

EU-wateren en internationale wateren van V, VI en VII

30,50

ES

Schelvis

EU-wateren en internationale wateren van Vb en VIa

21,80

ES

Schelvis

Noorse wateren van I en II

5,30

ES

Horsmakrelen en bijvangsten

EU-wateren van IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe; EU-wateren en internationale wateren van Vb; internationale wateren van XII en XIV

100,90

ES

Horsmakreel

IX

681,23

ES

Horsmakreel

VIII c

11.623,92

ES

Schartong

VIIIc, IX en X; EU-wateren van CECAF 34.1.1

88,30

ES

Atlantische slijmkop

EU-wateren en internationale wateren van I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII en XIV

0,60

ES

Koolvis

VI; EU-wateren en internationale wateren van Vb, XII en XIV

27,60

ES

Witte koolvis

VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe

4,30

ES

Witte koolvis

VIII c

48,00

ES

Noorse garnaal

NAFO 3L

78,00

ES

Roodbaars

NAFO 3LN

43,50

ES

Zeebrasem

EU-wateren en internationale wateren van VI, VII en VIII

13,18

ES

Tong

VIIIa en VIIIb

1,05

ES

Torsk

EU-wateren en internationale wateren van V, VI en VII

42,40

ES

Blauwe wijting

VIIIc, IX en X; EC-wateren van CECAF 34.1.1

325,56

FR

Diepzeehaaien

EU-wateren en internationale wateren van V, VI, VII, VIII en IX

15,83

FR

Tong

VII e

10,50

LT

Horsmakrelen en bijvangsten

EU-wateren van IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe; EU-wateren en internationale wateren van Vb; internationale wateren van XII en XIV

608,80

LT

Makreel

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe; EU-wateren en internationale wateren van Vb; internationale wateren van IIa, XII en XIV

2,80

NL

Zwarte haarstaartvis

EU-wateren en internationale wateren van V, VI, VII en XII

5,00

NL

Zeebrasem

EU-wateren en internationale wateren van VI, VII en VIII

6,00

PL

Kabeljauw

Noorse wateren van I en II

2,00

PL

Groenlandse heilbot

Noorse wateren van I en II

1,00

PL

Schelvis

IV; EU-wateren van IIa

16,00

PL

Haring

IIIa

38,20

PL

Leng

EU-wateren van IV

3,00

PL

Makreel

IIIa en IV; EU-wateren van IIa, IIIb, IIIc en deelsectoren 22-32

5,00

PL

Roodbaars

Groenlandse wateren van V en XIV

1,00

PL

Sprot

IIIa

119,60

PL

Blauwe wijting

EU-wateren en internationale wateren van I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII en XIV

8,00

PT

Beryx spp.

EU-wateren en internationale wateren van III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII en XIV

21,00

PT

Ansjovis

IX en X; EU-wateren van CECAF 34.1.1

38,20

PT

Zeeduivel

VIIIc, IX en X; EU-wateren van CECAF 34.1.1

112,65

PT

Grootoogtonijn

Atlantische Oceaan

142,70

PT

Zwarte haarstaartvis

EU-wateren en internationale wateren van VIII, IX en X

266,42

PT

Blauwe marlijn

Atlantische Oceaan

3,30

PT

Kabeljauw

NAFO 3M

250,91

PT

Gaffelkabeljauwen

EU-wateren en internationale wateren van VIII en IX

3,00

PT

Groenlandse heilbot

Noorse wateren van I en II

11,00

PT

Groenlandse heilbot

NAFO 3 LMNO

94,40

PT

Schelvis

Noorse wateren van I en II

410,00

PT

Koolvis

Noorse wateren van I en II

254,90

PT

Roodbaars

EU-wateren en internationale wateren van V; internationale wateren van XII en XIV

208,98

PT

Roodbaars

NAFO 3LN

50,70

PT

Blauwe wijting

VIIIc, IX en X; EC-wateren van CECAF 34.1.1

412,02

PT

Wijting

VIII

1,20

UK

Kabeljauw

Groenlandse wateren van NAFO 0 en 1; Groenlandse wateren van V en XIV

7,60

UK

Grootoogtonijn

Atlantische Oceaan

0,00

UK

Blauwe leng

EU-wateren en wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen, van II, IV en V

2,00

UK

Schelvis

Noorse wateren van I en II

0,60

UK

Haring

EU-wateren en Noorse wateren van IV benoorden 53° 30′ NB

200,40

UK

Makreel

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe; EU-wateren en internationale wateren van Vb; internationale wateren van IIa, XII en XIV

6.439,80

1. Hoeveelheden die in mindering moeten worden gebracht op de aangepaste quota voor 2012 of voor de quota voor het volgende jaar/de volgende jaren, in voorkomend geval.


Side Bar