Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 31 juli 2012

Byggsektorn: fler energisnåla byggnader för att öka tillväxten

Energisnåla byggnader som gör det möjligt att minska koldioxidutsläppen och spara energikostnader är fortfarande inte särskilt vanliga på marknaden, trots sina ekonomiska och miljömässiga fördelar. Byggsektorn står för mer än 10 % av den totala sysselsättningen i EU. För att främja denna sektor som en drivkraft för jobbskapande och hållbar konkurrenskraft inom ekonomin i allmänhet, presenterar Europeiska kommissionen i dag en strategi för byggsektorn.

Strategin går ut på att stimulera gynnsamma investeringsvillkor, särskilt för renovering och underhåll av byggnader, t.ex. genom att uppmuntra utnyttjandet av det paket på upp till 120 miljarder euro i lån som beviljas av Europeiska investeringsbanken (EIB) som en del av tillväxt- och sysselsättningspaketen från i juni. Dessutom ska man stimulera innovation och förbättra arbetstagarnas kvalifikationer genom att främja rörlighet. Man ska också förbättra resurseffektiviteten genom att främja ömsesidigt erkännande av system för hållbart byggande i EU samt utarbeta byggnadsstandarder för att göra det lättare för byggföretagen att arbeta i andra medlemsstater. Slutligen ska man främja de europeiska byggföretagens globala ställning för att uppnå goda resultat och hållbara standarder i länder utanför EU.

– I den nuvarande svåra ekonomiska och sociala krisen är lågenergibyggnader säkra och lönsamma investeringar både för samhället och för privata investerare. Byggsektorn bör se detta som en möjlighet att förnya sig och locka till sig nya begåvningar. Ny teknik gör det möjligt att göra byggnader energisnåla i linje med målen i Europa 2020-strategin. Detta gäller såväl nya hus som miljontals befintliga byggnader som kan renoveras. Låt oss inte försumma detta tillfälle. Byggsektorn kan bli en drivkraft för hållbar tillväxt, säger Antonio Tajani, vice ordförande för EU-kommissionen med ansvar för näringsliv och företagande.

Varför behöver EU en strategi för byggsektorn?

  • Den ekonomiska krisen har medfört att bygg- och anläggningsarbeten och infrastrukturarbeten minskat med 17 % i hela EU under perioden januari 2008–april 2012.

  • Sedan bostadsbubblan sprack har verksamheten inom sektorn fortsatt att minska, vilket medfört ökad arbetslöshet.

  • Nedgången på kreditmarknaderna och sena betalningar sätter ytterligare press på byggföretagens solvens.

  • Byggsektorn är i ständigt behov av kvalificerad arbetskraft.

  • Införandet av nära-nollenergibyggnader, som aviserades i omarbetningen av direktivet om byggnaders energiprestanda, kommer att innebära en stor utmaning för byggsektorn.

  • Ansträngningarna för att förbättra energieffektiviteten och integrera förnybara energikällor fortskrider relativt långsamt, särskilt i samband med renovering av befintliga byggnader.

  • Situationen på de internationella marknaderna är av avgörande betydelse för företagen i EU. Företagens svårigheter beror ofta på konkurrensvillkoren i andra länder. I många länder utanför EU, t.ex. Kina, omfattas byggföretagen av mindre stränga sociala och miljörelaterade krav, eller får statligt stöd. Detta begränsar EU-företagens möjligheter att få tillträde till dessa marknader.

Nästa steg

Kommissionen kommer tillsammans med medlemsstaterna och branschföreträdare att arrangera ett högnivåforum för att övervaka genomförandet av strategin och lägga fram rekommendationer om eventuella ändringar eller nya initiativ. Parallellt kommer tematiska grupper och andra grupper att diskutera olika strategier för att genomföra särskilda initiativ, bedöma de sannolika effekterna av befintliga åtgärder på nationell nivå och på sektorsnivå och hitta möjligheter till synergier.

Bakgrund

Byggsektorn är en viktig del av EU:s ekonomi. Den genererar nästan 10 % av BNP och skapar 20 miljoner arbetstillfällen, huvudsakligen inom mikroföretag och små företag. Konkurrenskraften inom byggsektorn kan i stor utsträckning påverka ekonomin i allmänhet. Byggnaders energiprestanda och resurseffektiviteten inom produktion och transport samt användning av produkter vid bygg- och anläggningsarbeten och infrastrukturarbeten har stor inverkan på européernas livskvalitet. Byggföretagens konkurrenskraft är därför en viktig fråga, inte bara för tillväxt och sysselsättning i allmänhet, utan också för hållbarheten inom sektorn.

För mer information, se MEMO/12/610.

Mer information

Kontaktpersoner:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar