Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 31. julija 2012

Gradbeništvo: izkoriščanje potenciala nizkoenergijskih stavb za ponovno rast

Tržno uveljavljanje nizkoenergijskih stavb z velikim potencialom prihranka C02 in stroškov energije je kljub njihovim ekonomskim in okoljskim prednostim še vedno omejeno. V gradbenem sektorju je zaposlenih več kot desetina vseh delavcev v EU. Zato je Evropska komisija danes predlagala strategijo za spodbujanje gradbenega sektorja kot gonilne sile za ustvarjanje delovnih mest in trajnostno rast gospodarstva na splošno.

Glavna elementi strategije so: 1. krepitev ugodnih naložbenih pogojev, zlasti pri obnovi in vzdrževanju stavb (tak primer je spodbujanje izkoriščanja svežnja posojil v višini 120 milijard evrov, ki ga je v okviru pakta za rast in zaposlovanje junija pripravila Evropska investicijska banka), 2. pospeševanje inovacij in izboljšanje kvalifikacij delavcev s spodbujanjem mobilnosti, 3. izboljševanje učinkovite rabe virov s spodbujanjem medsebojnega priznavanja trajnostnih gradbenih sistemov v EU, 4. priprava gradbenih standardov, ki bodo gradbenim podjetjem olajšala delo v drugih državah članicah in 5. utrjevanje svetovnega položaja evropskih gradbenih podjetjih za spodbujanje uspešnosti in trajnostnih standardov v tretjih državah.

Komisar za industrijo in podjetništvo ter podpredsednik Evropske komisije Antonio Tajani je povedal: „V času hude gospodarske in socialne krize so nizkoenergijske stavbe varna in donosna naložba tako za družbo kot zasebne investitorje. Gradbeni sektor mora tu prepoznati priložnost za inovacije in privabljanje nadarjenih ljudi. Nove tehnologije imajo velik potencial tako pri novogradnji kot pri obnavljanju številnih obstoječih stavb v smislu izboljšanja njihove energetske učinkovitosti v skladu s cilji strategije Evropa 2020. Ne zamudimo te priložnosti. Gradbeni sektor lahko postane gonilna sila trajnostne rasti.“

Zakaj EU potrebuje strategijo za gradbeni sektor?

  • zaradi finančne in gospodarske krize se je obseg gradbenih in infrastrukturnih del med januarjem 2008 in aprilom 2012 v EU skrčil za 17 %;

  • po zlomu nepremičninskega trga dejavnosti v sektorju še naprej močno upadajo, kar povzroča brezposelnost;

  • krčenje kreditnih trgov in zamude pri plačilu še poslabšujejo plačilno sposobnost gradbenih podjetij;

  • v sektorju stalno potrebujejo usposobljene delavce;

  • uvajanje skoraj ničenergijskih stavb, ki je napovedano v prenovi Direktive o energetski učinkovitosti stavb, bo velik izziv za gradbeni sektor;

  • izboljšanje energetske učinkovitosti in uvajanje obnovljivih virov energije napredujeta počasi, zlasti pri obnovi obstoječih stavb;

  • položaj na mednarodnih trgih za gospodarske subjekte iz EU ni ugoden. Težave nastajajo zaradi pogojev konkurence v drugih državah, npr. manj strogih družbenih in okoljskih zahtev. Neevropski gospodarski subjekti prejemajo tudi ugodnosti državne pomoči, npr. na Kitajskem, kar omejuje možnosti gospodarskih subjektov iz EU pri dostopu do teh trgov.

Naslednji koraki

Organiziran bo forum na visoki ravni z državami članicami in predstavniki sektorja, na katerem bodo pregledali izvajanje strategije in izdali priporočila o morebitnih potrebnih prilagoditvah ali novih pobudah. Vzporedno bodo tematske in druge skupine razpravljale o različnih pristopih k izvajanju posameznih pobud, ocenile verjetne učinke obstoječih ukrepov na nacionalni in sektorski ravni na posamezne pobude in nakazale priložnosti za sinergije.

Ozadje

Gradbeni sektor je ključen za evropsko gospodarstvo, saj ustvarja skoraj 10 % BDP EU in zaposluje 20 milijonov ljudi, zlasti v mikro in malih podjetjih. Konkurenčnost gradbenega sektorja lahko pomembno vpliva na razvoj celotnega gospodarstva. Energetska učinkovitost stavb in učinkovita raba virov pri proizvajanju, prevozu in uporabi gradbenih proizvodov pomembno prispevata h kakovosti življenja Evropejcev. Konkurenčnost gradbenih podjetij je zato pomemben vidik rasti in zaposlovanja na splošno, ob tem pa zagotavlja tudi trajnosten razvoj sektorja.

Za več informacij glej MEMO/12/610.

Dodatne informacije

Kontakti:

Carlo Corazza (+32 22951752)

Sara Tironi (+32 22990403)


Side Bar