Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

V Bruseli 31. júla 2012

Stavebníctvo: využitie potenciálu budov s nízkou energetickou náročnosťou na obnovenie rastu

Budovy s nízkou energetickou náročnosťou s obrovským potenciálom na zníženie emisií CO2 a nákladov na energie majú stále problém presadiť sa na trhu napriek svojim hospodárskym výhodám a prínosu pre životné prostredie. Stavebníctvo tvorí viac ako 10 % celkovej zamestnanosti v EÚ. Preto s cieľom podporiť stavebníctvo ako hnaciu silu pri tvorbe pracovných miest a celkovo udržateľného rozvoja hospodárstva dnes Komisia predstavila stratégiu na podporu tohto odvetvia.

Medzi jej hlavné ciele patrí podpora priaznivých investičných podmienok, najmä pokiaľ ide o renováciu a údržbu budov. A to napr. prostredníctvom podpory prijatia balíka v hodnote až 120 miliárd EUR vo forme pôžičiek od Európskej investičnej banky (EIB), tvoriaceho súčasť júnového Paktu pre rast a zamestnanosť. Druhým cieľom je posilniť inováciu a zlepšiť kvalifikovanosť pracovníkov prostredníctvom podpory ich mobility. Po tretie je potrebné zlepšiť efektívne využívanie zdrojov prostredníctvom vzájomného uznávania udržateľných systémov výstavby v EÚ. Po štvrté je nutné stanoviť štandardné projektové normy, aby sa stavebným spoločnostiam uľahčilo pôsobenie v iných členských štátoch. A nakoniec je potrebná podpora svetového postavenia európskych stavebných spoločností s cieľom propagovať osvedčené príklady z praxe a udržateľné normy v tretích krajinách.

Podpredseda Európskej komisie a komisár pre priemysel a podnikanie Antonio Tajani v tejto súvislosti uviedol: „V súčasnej situácii hlbokej hospodárskej a spoločenskej krízy predstavujú budovy s nízkou energetickou náročnosťou pre spoločnosť a súkromných investorov bezpečné a životaschopné investície. Odvetvie stavebníctva by to malo vnímať ako príležitosť na inováciu a prilákanie nových talentov. Nové technológie majú veľký potenciál, a to nielen pokiaľ ide o výstavbu nových budov, ale tiež v prípade miliónov starších budov, ktoré sa majú renovovať v súlade s požiadavkami na vysokú energetickú účinnosť budov stanovenými v cieľoch stratégie Európa 2020. Nezahoďme túto príležitosť. Stavebníctvo sa môže stať motorom udržateľného rastu.“

Prečo potrebuje EÚ stratégiu v oblasti stavebníctva?

  • Finančná a hospodárska kríza spôsobila, že produkcia v oblasti výstavby a infraštruktúry v celej EÚ v období medzi januárom 2008 a aprílom 2012 klesla o 17 %,

  • prasknutie realitnej bubliny naďalej značne ochromuje činnosť v tomto odvetví a spôsobuje nezamestnanosť,

  • zmenšovanie úverových trhov a neskoré platby len ďalej zvyšujú tlak na solventnosť stavebných podnikov,

  • toto odvetvie permanentne trpí nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily,

  • zavedenie budov s takmer nulovou spotrebou energie, ako sa uvádza v prepracovanom znení smernice o energetickej hospodárnosti budov, bude pre stavebníctvo predstavovať veľkú výzvu,

  • snaha zlepšiť energetickú efektívnosť a snaha o začlenenie obnoviteľných zdrojov energie sa rozvíjajú pomaly, najmä pokiaľ ide o renováciu starších budov,

  • situácia na medzinárodných trhoch je v prípade hospodárskych subjektov z EÚ kritická. Ťažkosti vznikajú z podmienok hospodárskej súťaže v iných krajinách, ako napr. menej striktné sociálne a environmentálne požiadavky. Mimoeurópske subjekty takisto využívajú štátnu pomoc, napr. v Číne, čo obmedzuje možnosti prístupu hospodárskych subjektov z EÚ vstúpiť na tieto trhy.

Ďalšie kroky

Za účasti členských štátov a zástupcov stavebníctva sa zorganizuje fórum na vysokej úrovni s cieľom dozerať na vykonávanie danej stratégie a odporučiť akékoľvek potrebné zmeny alebo nové iniciatívy. Zároveň budú tematické a iné skupiny diskutovať o rôznych prístupoch k vykonávaniu špecifických iniciatív, hodnotiť pravdepodobný vplyv existujúcich opatrení na vnútroštátnej a odvetvovej úrovni na konkrétne iniciatívy a poukazovať na možnosti vzájomnej spolupráce.

Súvislosti

Stavebníctvo je pre európske hospodárstvo kľúčovým odvetvím, ktoré produkuje takmer 10 % HDP EÚ a poskytuje 20 miliónov pracovných miest, najmä v mikropodnikoch a malých podnikoch. Konkurencieschopnosť v stavebníctve môže výrazne ovplyvniť vývoj celého hospodárstva. Energetická hospodárnosť a efektívne využívanie zdrojov pri výrobe, prevoze a používaní výrobkov súvisiacich so stavbou budov a infraštruktúrou má na kvalitu života Európanov veľký vplyv. Konkurencieschopnosť stavebných spoločností je preto dôležitá nielen z hľadiska rastu a zamestnanosti všeobecne, ale aj v záujme zabezpečenia udržateľnosti tohto odvetvia.

Ďalšie informácie – pozri MEMO/12/610.

Ďalšie informácie

Kontaktné osoby:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar