Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 31 lipca 2012 r.

Budownictwo: wykorzystanie potencjału energooszczędnych budynków w celu przywrócenia wzrostu w sektorze budownictwa

Energooszczędne budynki o wysokim potencjale oszczędności pod względem emisji CO2 i kosztów energii nadal cieszą się jedynie ograniczoną popularnością na rynku mimo korzyści, jakie przynoszą gospodarce i środowisku. Sektor budownictwa daje pracę ponad dziesięciu procent wszystkich zatrudnionych w UE. Dlatego, aby wspierać branżę budowlaną jako siłę napędową w tworzeniu nowych miejsc pracy i zapewnianiu trwałego wzrostu w całej gospodarce, Komisja Europejska przedstawiła dziś strategię na rzecz ożywienia tego sektora.

Jej główne elementy to: po pierwsze — stymulowanie korzystnych warunków inwestycyjnych, szczególnie w zakresie remontów i konserwacji budynków (przykładem tego mogą być zachęty do korzystania z pakietu w wysokości do 120 mld euro w formie pożyczek z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w ramach czerwcowego „Paktu na rzecz wzrostu i zatrudnienia”); po drugie – pobudzanie innowacji i podwyższanie kwalifikacji pracowników poprzez promowanie mobilności; po trzecie — poprawę efektywności gospodarowania zasobami poprzez zachęcanie do wzajemnego uznawania systemów zrównoważonego budownictwa w UE; po czwarte – opracowanie standardowych kodeksów projektowania dla przedsiębiorstw budowlanych, dzięki czemu łatwiej będzie im prowadzić działalność w innych państwach członkowskich; i na koniec — wspieranie pozycji europejskich przedsiębiorstw budowlanych na świecie, aby promować wysoką jakość i normy zrównoważonego budownictwa w krajach trzecich.

Antonio Tajani, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości, powiedział: „W obecnym poważnym kryzysie gospodarczym i społecznym energooszczędne budynki stanowią bezpieczną i rentowną inwestycję dla społeczeństwa i inwestorów prywatnych. Sektor budownictwa powinien to postrzegać jako możliwość wprowadzenia innowacji i przyciągnięcia nowych talentów. Nowe technologie oferują znaczny potencjał nie tylko w zakresie budowy nowych domów, ale także renowacji milionów istniejących budynków w celu zapewnienia im wysokiej efektywności energetycznej zgodnie z celami strategii „Europa 2020”. Nie zaprzepaśćmy tej szansy. Sektor budownictwa może stać się siłą napędową zrównoważonego wzrostu gospodarczego”.

Dlaczego UE potrzebna jest strategia dla sektora budownictwa?

  • kryzys finansowy i gospodarczy spowodował, że w okresie od stycznia 2008 r. do kwietnia 2012 r. w UE-27 nakłady na prace budowlane i inwestycje w infrastrukturę spadły o 17 proc.;

  • pęknięcie bańki” na rynku mieszkaniowym nadal ma wpływ na znaczne ograniczenie działalności w sektorze, powodując bezrobocie;

  • skurczenie się rynku kredytów i opóźnienia w płatnościach dodatkowo przyczyniły się do pogorszenia wypłacalności przedsiębiorstw budowlanych;

  • w sektorze istnieje stałe zapotrzebowanie na wykwalifikowaną siłę roboczą;

  • wprowadzenie budynków o niemal zerowym zużyciu energii, jak zapowiedziano w przekształconej wersji dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, będzie poważnym wyzwaniem dla branży budowlanej;

  • działania w kierunku poprawy efektywności energetycznej i integracji odnawialnych źródeł energii postępują wolno, szczególnie w dziedzinie renowacji istniejących budynków;

  • niezwykle istotna dla przedsiębiorstw z UE jest sytuacja na rynkach międzynarodowych — w innych krajach trudności wynikają z warunków konkurencji, takich jak mniej rygorystyczne wymogi socjalne i w zakresie ochrony środowiska. Ponadto przedsiębiorcy spoza UE, np. z Chin, korzystają z pomocy państwa, co ogranicza przedsiębiorstwom unijnym możliwość dostępu do tych rynków.

Kolejne kroki

Zorganizowane zostanie Forum wysokiego szczebla z udziałem państw członkowskich i przedstawicieli sektora w celu nadzorowania wdrażania strategii i sformułowania zaleceń w zakresie wszelkich niezbędnych zmian lub planowanych inicjatyw. Równolegle grupy tematyczne oraz inne grupy będą omawiały różne metody wdrażania konkretnych inicjatyw, oszacują prawdopodobne skutki działań już podejmowanych na poziomie krajowym i sektorowym w zakresie poszczególnych inicjatyw oraz określą możliwości uzyskania synergii.

Kontekst

Budownictwo jest sektorem o kluczowym znaczeniu dla europejskiej gospodarki, mającym niemal dziesięcioprocentowy udział w unijnym PKB i zapewniającym zatrudnienie dla 20 mln osób, głównie w mikro- i małych przedsiębiorstwach. Konkurencyjność w branży budowlanej może znacząco przyczynić się do rozwoju całej gospodarki. Charakterystyka energetyczna budynków i efektywne gospodarowanie zasobami przy produkcji, transporcie i wykorzystaniu produktów budowlanych mają duży wpływ na jakość życia Europejczyków. Konkurencyjność przedsiębiorstw budowlanych jest zatem istotną kwestią nie tylko dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w ogóle, ale również dla zapewnienia zrównoważonego funkcjonowania sektora.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w dokumencie MEMO/12/610.

Dodatkowe informacje

Kontakt:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar