Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 31 juli 2012

Bouwsector: bouw van energie-efficiënte gebouwen kan de groei doen terugkeren

Energie-efficiënte gebouwen, die de CO2-uitstoot aanzienlijk kunnen verlagen en grote kostenbesparingen kunnen opleveren, worden ondanks de voordelen voor het milieu en de portemonnee nog steeds niet op grote schaal door de markt omarmd. De bouw vertegenwoordigt meer dan 10 % van de totale werkgelegenheid in de EU. De Europese Commissie heeft vandaag een strategie gepresenteerd om de bouwsector te stimuleren, zodat deze sector als banenmotor en aanjager van duurzame groei voor de hele economie kan gaan fungeren.

De belangrijkste elementen van de strategie zijn gericht op het scheppen van gunstigere investeringsvoorwaarden, met name voor de renovatie en het onderhoud van gebouwen. Zo wordt het gebruik aangemoedigd van het pakket van maximaal 120 miljard euro aan leningen van de Europese Investeringsbank, dat in juni in het kader van het Pact voor groei en banen beschikbaar werd gesteld. Ten tweede wordt de mobiliteit bevorderd, wat innovatie in de hand moet werken en beter gekwalificeerde werknemers moet opleveren. Ten derde wordt de grondstoffenefficiëntie verbeterd door de wederzijdse erkenning van systemen voor duurzame bouw in de EU. Ten vierde wordt het voor bouwbedrijven eenvoudiger gemaakt om in andere lidstaten te werken doordat er genormaliseerde praktijkcodes voor bouwontwerpen komen. En ten slotte is het zaak de positie van Europese bouwbedrijven in de wereld te versterken om goede prestaties en duurzame normen in derde landen te bevorderen.

Antonio Tajani, vicevoorzitter van de Europese Commissie en commissaris voor Industrie en Ondernemerschap, zei hierover het volgende: “In de huidige zware economische en sociale crisis zijn energie-efficiënte gebouwen veilige en rendabele investeringen voor de samenleving en voor particuliere investeerders. De bouwsector moet dit zien als een kans om te innoveren en nieuw talent aan te trekken. Nieuwe technologieën bieden enorme mogelijkheden. Dit geldt niet alleen voor nieuwbouw, maar ook voor de renovatie van miljoenen bestaande gebouwen die energie-efficiënt gemaakt moeten worden om aan de EU 2020-doelstellingen te beantwoorden. We mogen deze kans niet laten lopen. De bouwsector kan als aanjager voor duurzame groei fungeren.”

Waarom heeft de EU een strategie voor de bouw nodig?

  • Door de financiële en economische crisis is de bedrijvigheid in de bouw- en infrastructuursector tussen januari 2008 en april 2012 in de EU-27 met 17 % teruggelopen;

  • door het uiteenspatten van de vastgoedzeepbel gaat de activiteit in deze sector nog steeds aanzienlijk achteruit, met alle werkloosheid van dien;

  • de solvabiliteit van bouwondernemingen komt verder onder druk te staan door de inkrimping van de kredietmarkten en door betalingsachterstanden;

  • de sector heeft voortdurend behoefte aan geschoolde werknemers;

  • de invoering van bijna-energieneutrale gebouwen, zoals aangekondigd in de herschikking van de richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen, wordt een zeer belangrijke uitdaging voor de bouwsector;

  • de inspanningen om de energie-efficiëntie te vergroten en gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen worden slechts langzaam opgevoerd, met name bij de renovatie van bestaande gebouwen;

  • de situatie op de internationale markten is penibel voor EU-ondernemingen. Zij ondervinden hinder van de mededingingsvoorwaarden in andere landen, waar bijvoorbeeld minder strenge sociale en milieuvoorschriften gelden. Ondernemingen van buiten de EU ontvangen ook staatssteun, bijvoorbeeld in China, waardoor EU-ondernemingen beknot worden in hun mogelijkheden om toegang tot deze markten te krijgen.

Volgende stappen

Er wordt een forum op hoog niveau ingesteld, waarin de lidstaten en vertegenwoordigers van de bedrijfstak toezien op de uitvoering van de strategie en zo nodig aanbevelingen doen om de strategie aan te passen of nieuwe initiatieven te nemen. Tegelijkertijd zullen thematische groepen en andere groepen de verschillende benaderingen voor de uitvoering van specifieke initiatieven bespreken, inschatten welke effecten de bestaande acties op nationaal en sectoraal niveau waarschijnlijk op de specifieke initiatieven zullen hebben en nagaan of er synergieën mogelijk zijn.

Achtergrond

De bouw genereert bijna 10% van het bbp van de EU en biedt 20 miljoen mensen een baan, met name in kleine en micro-ondernemingen. Voor de Europese economie is het dan ook een cruciale sector. Het concurrentievermogen in de bouwsector kan de conjunctuur dan ook wezenlijk beïnvloeden. De energieprestaties van gebouwen en de efficiëntie bij de productie, het vervoer en het gebruik van producten die bestemd zijn voor de bouw van gebouwen en infrastructuur, hebben belangrijke gevolgen voor de levenskwaliteit van de Europeanen. Het concurrentievermogen van bouwondernemingen is daarom niet alleen belangrijk voor de groei en de werkgelegenheid in het algemeen, maar ook om de duurzaamheid van de sector te waarborgen.

Zie voor meer informatie MEMO/12/610.

Meer informatie

Contact:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar