Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 31. heinäkuuta 2012

Rakennusala matalaenergiatalojen avulla jälleen kasvuun

Matalaenergiataloilla voidaan päästä merkittäviin hiilidioksidipäästövähennyksiin ja energiasäästöihin. Niitä kuitenkin on niiden taloudellisista ja ympäristöeduista huolimatta markkinoilla edelleen varsin vähän. Rakennusalan osuus EU:n kokonaistyöllisyydestä on yli 10 prosenttia. Siksi Euroopan komissio esitteli tänään rakennusalaa vauhdittavan strategian, jolla edistetään sitä työpaikkoja ja koko talouden kestävää kasvua luovana voimana.

Strategian päälinjauksiin kuuluu suotuisten investointiedellytysten luominen etenkin rakennusten kunnostamisen ja kunnossapidon aloilla. Niinpä esimerkiksi kannustetaan hyödyntämään Euroopan investointipankista tarjolla olevaa 120 miljardin euron lainapakettia, joka on osa kesäkuista kasvu- ja työllisyyssopimusta. Toiseksi pyritään lisäämään innovointia ja parantamaan työntekijöiden ammattipätevyyttä edistämällä heidän liikkuvuuttaan. Kolmanneksi parannetaan resurssitehokkuutta edistämällä kestävien rakentamisjärjestelmien vastavuoroista tunnustamista EU:ssa. Neljänneksi vahvistetaan suunnittelustandardeja ja käytännesääntöjä, joiden avulla rakennusyritysten on helpompi toimia muissa jäsenvaltioissa. Lisäksi edistetään eurooppalaisten rakennusyritysten maailmanlaajuista asemaa ja sitä kautta hyviä suorituksia ja kestävien standardien omaksumista kolmansissa maissa.

Teollisuus- ja yrittäjyysasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Antonio Tajani taustoittaa strategiaa seuraavasti: "Matalaenergiatalot ovat tämänhetkisessä vakavassa talous- ja sosiaalikriisissä turvallisia ja kannattavia investointeja niin yhteiskunnalle kuin yksityisillekin sijoittajille. Rakennusalan pitäisi nähdä tämä mahdollisuutena innovoida ja houkutella uusia kykyjä. Uusi teknologia tarjoaa paljon mahdollisuuksia, jotka liittyvät paitsi uusiin taloihin myös miljoonien jo valmiiden rakennusten kunnostamiseen niin, että ne ovat erittäin energiatehokkaita. Tämä on EU 2020 -strategian tavoitteiden mukaista. Tätä mahdollisuutta ei pidä hukata. Tehdään rakennusalasta kestävän kehityksen moottori.”

Mihin EU tarvitsee rakennusalan strategiaa?

  • Rahoitus- ja talouskriisin myötä rakentaminen ja infrastruktuurihankkeet supistuivat EU:n 27 jäsenvaltiossa 17 prosenttia tammikuusta 2008 huhtikuuhun 2012.

  • Asuntokuplan puhkeaminen on edelleen huomattavasti vähentänyt alan toimintaa, mikä aiheuttaa työttömyyttä.

  • Luottomarkkinoiden supistuminen ja maksuviivästykset aiheuttavat lisäpaineita rakennusyritysten vakavaraisuudelle.

  • Alalla tarvitaan jatkuvasti ammattitaitoista työvoimaa.

  • Kuten rakennusten energiatehokkuutta koskevan direktiivin uudelleenlaadinnan yhteydessä ilmoitettiin, lähes nollaenergiarakennukset (NZEB) muodostuvat merkittäväksi tulevaisuuden haasteeksi rakennusalalla.

  • Pyrkimykset energiatehokkuuden parantamiseksi ja uusiutuvien energialähteiden integroimiseksi edistyvät hitaasti etenkin rakennusten kunnostamisen osalta.

  • Tilanne kansainvälisillä markkinoilla on EU:n toimijoiden kannalta ratkaisevassa asemassa. Alalle aiheuttavat vaikeuksia kilpailun edellytykset toisissa maissa, joissa esimerkiksi sovelletaan vähemmän tiukkoja sosiaalisia ja ympäristövaatimuksia. EU:n ulkopuolisille toimijoille myös myönnetään valtiontukea esimerkiksi Kiinassa. Se rajoittaa EU:n toimijoiden pääsyä markkinoille.

Jatkotoimet

Jäsenvaltioiden ja toimialan edustajien kanssa järjestetään korkean tason foorumi, joka valvoo strategian täytäntöönpanoa ja antaa suosituksia, jotka koskevat mahdollisia tarvittavia tarkistuksia tai uusia aloitteita. Samaan aikaan teemakohtaiset ja muut ryhmät pohtia erilaisia malleja eri aloitteiden toteuttamiseen, arvioivat meneillään olevien kansallisten ja alakohtaisten toimien todennäköisiä vaikutuksia eri aloitteisiin ja etsivät mahdollisuuksia synergiaetuihin.

Tausta

Rakentaminen on Euroopan talouden kannalta keskeinen toimiala. Se tuottaa lähes 10 prosenttia EU:n BKT:stä ja tarjoaa 20 miljoonaa työpaikkaa pääasiassa mikro- ja pienyrityksissä. Rakennusalan kilpailukyky voi vaikuttaa merkittävästi koko talouden kehitykseen. Rakennusten energiatehokkuus samoin kuin resurssitehokkuus rakennus- ja infrastruktuurihankkeissa käytettävien tuotteiden tuotannossa, kuljettamisessa ja käytössä vaikuttavat merkittävällä tavalla EU:n kansalaisten elämänlaatuun. Rakennusalan yritysten kilpailukyky on näin ollen tärkeä yleisesti kasvua ja työllisyyttä varten – mutta myös alan kestäväpohjaisuuden varmistamiseksi.

Lisätietoja: MEMO/12/610.

Lisätietoja

Yhteyshenkilöt:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar