Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 31. juuli 2012

Komisjon vallandab madala energiatarbega hoonete potentsiaali, et taastada majanduskasv

Madala energiatarbega hooned, millel on suur potentsiaal CO2 ja energiakulude kokkuhoidmiseks, ei ole turul veel piisavalt omaks võetud, hoolimata nende majanduslikest ja keskkonnaalastest eelistest. Ehitussektor hõlmab rohkem kui 10% ELi kogutööhõivest. Seepärast esitas Euroopa Komisjon täna strateegia, et tugevdada ehitussektorit kui töökohtade loomise ja jätkusuutliku majanduskasvu peamist edendajat.

Strateegia põhiosad tegevusliinid hõlmavad soodsate investeerimistingimuste loomist eelkõige hoonete renoveerimise ja hooldamise valdkonnas. Sellega seoses julgustatakse näiteks kasutusele võtma 120 miljardi euro suurust Euroopa Investeerimispanga laenupaketti, mis moodustab osa juunikuisest majanduskasvu-ja tööhõivepaktist. Teine eesmärk on tugevdada innovatsiooni ja parandada töötajate kvalifikatsiooni liikuvuse edendamise kaudu. Kolmandaks soovitakse parandada ressursitõhusust jätkusuutlike ehitussüsteemide vastastikuse tunnustamise kaudu ELis. Neljandaks koostatakse ehitusettevõtjate jaoks standardsed projekteerimisnormid ja tegevuseeskirjad, mille abil neil on lihtsam töötada teistes liikmesriikides. Viiendaks tugevdatakse Euroopa ehitusettevõtjate positsiooni maailmas, et soodustada tulemuslikkust ja jätkusuutlikke standardeid kolmandates riikides.

Euroopa Komisjoni asepresident ning tööstuse ja ettevõtluse volinik Antonio Tajani ütles: Praeguse majandus- ja sotsiaalkriisi rasketes tingimustes kujutavad madala energiatarbega hooned endast turvalisi ja elujõulisi investeeringuid nii ühiskonna kui ka erainvestorite jaoks. Ehitussektor peaks seda nägema kui võimalust innovatsiooniks ja uutes talentides huvi tekitamiseks. Uutel tehnoloogiatel on suur potentsiaal nii uute majade ehitamiseks kui ka miljonite olemasolevate hoonete renoveerimiseks, et muuta need võimalikult energiatõhusaks kooskõlas strateegia „Euroopa 2020” eesmärkidega. Ärgem jätkem seda võimalust kasutamata. Ehitussektorist võib saada jätkusuutliku majanduse eestvedaja.”

Milleks on ELil vaja ehitusstrateegiat?

  • Finants- ja majanduskriisi tingimustes vähenesid ehitamine ja infrastruktuuritööd EL 27-s ajavahemikus 2008. aasta jaanuarist kuni 2012. aasta aprillini 17%.

  • Kinnisvaramulli lõhkemine vähendab endiselt oluliselt sektori aktiivsust ja tekitab tööpuudust.

  • Krediiditurgude kokkutõmbumine ja maksetega hilinemine avaldavad täiendavat survet ehitusettevõtete maksevõimele.

  • Sektoris on pidev oskustööjõu puudujääk.

  • Nagu on märgitud hoonete energiatõhususe direktiivi uuesti sõnastatud versioonis, saab liginullenergiahoonete (nZEB) ehitamisest ehitussektori üks suurim proovikivi.

  • Energiatõhususe parandamine ja taastuvate energiaallikate kasutuselevõtmine on aeglane eelkõige olemasolevate hoonete renoveerimise valdkonnas.

  • Olukord rahvusvahelistel turgudel on ELi ettevõtjate jaoks kriitiline. Raskusi põhjustavad teistes riikides valitsevad konkurentsitingimused, näiteks vähem ranged sotsiaalsed ja keskkonnanõuded. Samuti on ELi väliste riikide (nt Hiina) ettevõtjatele antava riigiabi tagajärjel ELi ettevõtjate juurdepääs kõnealustele turgudele piiratud.

Järgmised sammud

Liikmesriikide ja sektori esindajatega korraldatakse kõrgetasemeline foorum, et vaadata üle strateegia rakendamine ja esitada soovitusi vajalike muudatuste kohta strateegias või uutes käivitatavates algatustes. Temaatilised jm rühmad arutavad samal ajal mitmesuguseid konkreetsete algatuste rakendamise lähenemisviise, hindavad olemasolevate riigi ja sektori tasandi meetmete tõenäolist mõju konkreetsetele algatustele ja teevad kindlaks sünergiavõimalused.

Taust

Ehitussektoril on elutähtis roll Euroopa majanduse jaoks, kuna see toodab ligikaudu 10% ELi SKPst ja annab tööd 20 miljonile inimesele peamiselt mikro- ja väikeettevõtetes. Ehitussektori konkurentsivõime võib oluliselt mõjutada kogu majanduse arengut. Hoonete energiatõhususel ja tootmissektori ressursitõhususel ning hoonete ja infrastruktuuride ehitamise tarbeks toodete valmistamisel, transportimisel ja kasutamisel on oluline mõju Euroopa elukvaliteedile. Ehitusettevõtete konkurentsivõimel on seega oluline roll nii majanduskasvu ja tööhõive seisukohalt üldiselt kui ka kõnealuse sektori jätkusuutlikkuse tagamisel.

Lisateabe saamiseks vt MEMO/12/610.

Lisateave

Kontaktisikud:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar