Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 31. července 2012

Stavebnictví: využití potenciálu nízkoenergetických budov v zájmu obnovy růstu

Nízkoenergetické budovy, jež skýtají obrovský potenciál ke snížení emisí CO2 i nákladů na energie, jsou stále na trhu zastoupeny v omezené míře, a to i navzdory svým ekonomickým výhodám a pozitivnímu přínosu pro životní prostředí. Stavebnictví tvoří více než 10 % celkové zaměstnanosti v EU. Proto dnes Evropská komise předkládá strategii na oživení odvětví stavebnictví jakožto hnací síly, pokud jde o vytváření pracovních míst a udržitelný růst hospodářství obecně.

K hlavním prvkům této strategie patří podpora příznivých podmínek pro investice, zejména v případě renovace a údržby budov. To kupříkladu zahrnuje podporu využití balíčku až do výše 120 miliard EUR ve formě půjček dostupných od Evropské investiční banky (EIB) jakožto součásti červnového paktu pro růst a zaměstnanost. Druhým prvkem je posílení inovací a zlepšení kvalifikovanosti pracovníků prostřednictvím podpory jejich mobility. Za třetí je třeba zlepšit účinnost využívání zdrojů tím, že se podpoří vzájemné uznávání systémů udržitelné výstavby v celé EU. Za čtvrté je třeba stanovit standardní konstrukční předpisy tak, aby se stavebním společnostem usnadnila práce v jiných členských státech. A konečně je dobré posílit celosvětové postavení evropských stavebních podniků v zájmu propagování dobré praxe a udržitelných norem ve třetích zemích.

Antonio Tajani, místopředseda Evropské komise a komisař odpovědný za průmysl a podnikání, uvedl: „V současné situaci hluboké hospodářské a sociální krize představují nízkoenergetické budovy pro společnost a soukromé investory bezpečnou a životaschopnou investici. Odvětví stavebnictví by to mělo vnímat jako příležitost k vytváření inovací a přilákání nových talentů. Obrovský potenciál skýtají nové technologie, a to nejen pokud jde o výstavbu nových budov, ale i v případě renovace milionů budov stávajících v zájmu dosažení vysoké energetické účinnosti v souladu s cíli EU 2020. Nepropásněme tuto příležitost. Odvětví stavebnictví se může stát motorem udržitelného růstu.“

Proč potřebuje EU strategii pro stavebnictví?

  • Vlivem finanční a hospodářské krize poklesla produkce v oblasti výstavby budov a infrastruktury v celé EU–27 od ledna 2008 do dubna 2012 o 17 %.

  • Splasknutí bubliny na realitním trhu nadále výrazně ochromuje činnost odvětví a vytváří nezaměstnanost.

  • Zmenšení úvěrových trhů a prodlení při platbách vytváří další tlak na platební schopnost stavebních podniků.

  • Odvětví neustále trpí nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil.

  • Významným úkolem pro odvětví stavebnictví bude zavádění budov s téměř nulovou spotřebou energie, jak se uvádí v přepracované směrnici o energetické náročnosti budov.

  • Snahy o zlepšení energetické účinnosti a integraci obnovitelných zdrojů energie se rozvíjejí pomalu, což platí zejména o renovaci stávajících budov.

  • Situace na mezinárodních trzích je pro hospodářské subjekty EU rozhodující. Obtíže vyplývají z podmínek hospodářské soutěže v jiných zemích, jako jsou méně přísné sociální a environmentální požadavky. Mimoevropské hospodářské subjekty také využívají státní podporu, například v Číně, což omezuje možnosti vstupu hospodářských subjektů EU na tyto trhy.

Další kroky

Bude uspořádáno fórum na vysoké úrovni za účasti členských států a zástupců odvětví s cílem dohlížet na provádění strategie a doporučit jakékoli potřebné změny či nové iniciativy, jež by měly být zahájeny. Souběžně budou tematické a jiné skupiny debatovat o různých přístupech k provádění konkrétních iniciativ, zhodnotí možné dopady stávajících opatření na vnitrostátní a odvětvové úrovni na konkrétní iniciativy a poukážou na možnosti vzájemné spolupráce.

Souvislosti

Stavebnictví je pro evropské hospodářství klíčovým odvětvím. Vytváří téměř 10 % HDP a 20 milionů pracovních míst, zejména v mikropodnicích a malých podnicích. Konkurenceschopnost tohoto odvětví může významně ovlivnit rozvoj celého hospodářství. Energetická účinnost a účinnost zdrojů u budov má v oblasti výroby, dopravy, využívání produktů k výstavbě budov a infrastruktury významný vliv na kvalitu života evropských občanů. Konkurenceschopnost stavebních společností je proto důležitá nejen pro růst a zaměstnanost obecně, ale také pro zajištění udržitelnosti odvětví.

Více informací viz: MEMO/12/610

Další informace

Kontaktní osoby:

Carlo Corazza (00 32 2 2951752)

Sara Tironi (00 32 2 2990403)


Side Bar