Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 30 juli 2012

Säkerhetsbranschen: kommissionen lägger fram program för tillväxt

Säkerhet är viktigt för alla samhällen. Den senaste tidens naturkatastrofer och terroristattentat har visat på behovet av att stå bättre rustad för nödlägen. EU-kommissionen lägger därför fram ett åtgärdsprogram för att främja EU:s säkerhetsbransch. Eftersom den här branschen har hög potential att skapa tillväxt och jobb i EU, är programmet avsett att få branschen att stanna kvar i EU och fortsätta att tillverka säkerhetsprodukter av hög kvalitet.

– Dagens splittrade marknad försvagar den europeiska säkerhetsbranschens konkurrenskraft. Denna avsaknad av ett EU-koncept är särskilt allvarlig, eftersom morgondagens marknader för säkerhetsteknik inte kommer att finnas i Europa utan i de framväxande ekonomierna. I dag lägger vi fram en plan för skapandet av en verklig inre marknad för säkerhetsteknik, något som är en förutsättning för en stark säkerhetsbransch i EU som kan skapa tillväxt och jobb, säger kommissionens vice ordförande Antonio Tajani, som ansvarar för näringspolitiken.

Kommissionen vill bygga upp en verklig inre marknad för säkerhetsbranschen genom att bland annat

  • se till att standarder och certifieringsrutiner för säkerhetsteknik är enhetliga,

  • ta vara på samverkansfördelarna mellan civil säkerhet och försvarsforskning,

  • utnyttja nyskapande finansieringsformer som förkommersiell upphandling för att testa och kontrollera resultaten från EU:s projekt inom säkerhetsforskning,

  • kontrollera den nya säkerhetsteknikens konsekvenser för samhället redan i forskningsskedet.

Inre marknaden i den europeiska säkerhetsbranschens tjänst

Säkerhetsmarknaden i EU omfattar uppskattningsvis 26–36,5 miljarder euro och sysselsätter omkring 180 000 personer. Den kan delas upp i flygsäkerhet, sjöfartssäkerhet, gränssäkerhet, skydd av kritisk infrastruktur, antiterror­underrättelsetjänst (inbegripet datasäkerhet och kommunikation), fysiskt skydd, krishantering och skyddskläder.

De europeiska företagen finns fortfarande med bland de världsledande på flertalet marknadssegment. Goda villkor på den inre marknaden är en förutsättning för att de ska kunna bevara och utveckla sitt teknikförsprång. Det är också viktigt att stärka den europeiska säkerhetsbranschens position på framväxande utomeuropeiska marknader. Man bör särskilt hjälpa små och medelstora företag att komma ut på de utomeuropeiska marknaderna.

Kommissionen föreslår följande åtgärder för en verklig inre marknad för säkerhetsbranschen:

  • Viktigast är att avhjälpa splittringen av säkerhetsmarknaden i EU genom harmoniserade standarder och enhetlig certifiering av säkerhetsteknik. De europeiska standardiseringsorganen ska få i uppdrag att upprätta konkreta, utförliga färdplaner för standardisering av nästa teknikgeneration. Kommissionen tänker därför för att få certifieringssystemen ömsesidigt erkända lägga fram två lagförslag om ett EU-omfattande enhetligt certifieringssystem för utrustning för säkerhetskontroller på flygplatser respektive om ett EU-omfattande enhetligt certifieringssystem för larmsystem.

  • Man bör satsa mer på att ta vara på samverkansfördelarna mellan civil säkerhet och försvarsforskning. Kommissionen tänker i samarbete med Europeiska försvarsbyrån utfärda standardiseringsuppdrag för hybridstandarder till de europeiska standardiseringsorganen.

  • För att göra det lättare att gå från forskning till marknad, särskilt inom europeisk och internationell upphandling, kommer kommissionen att använda nyskapande finansieringsformer i Horisont 2020, bl.a. förkommersiell upphandling, för att testa och kontrollera resultaten från EU:s projekt inom säkerhetsforskning. Det upplägget är tänkt att samla industrin, myndigheterna och slutanvändarna ända från projektens början. Gränssäkerhet och flygsäkerhet är de mest lovande områdena.

  • Kommissionen ska uppmuntra EU-länderna att ta liknande initiativ, förutsatt att de följer EU-lagstiftningen om offentlig upphandling.

  • Kommissionen ska införa kontroller av den nya säkerhetsteknikens konsekvenser för samhället redan i forskningsskedet. Dessutom ska kommissionen ge de europeiska standardiseringsorganen i uppdrag att ta fram en standard för att inarbeta integritetshänsyn i hela processen från konstruktion till produktion.

  • En omfattande undersökning ska göras av de juridiska och ekonomiska effekterna av skadeståndsbegränsning för tredje man.

Kommissionen tillsätter en expertgrupp där alla berörda aktörer på säkerhetsområdet ingår, som ska sammanträda minst en gång om året för att övervaka genomförandet av åtgärderna.

Bakgrund

De senaste tio åren har världsmarknaden för säkerhet nästan tiodubblats från omkring 10 miljarder euro till omkring 100 miljarder euro 2011, och årsomsättningen är omkring 30 miljarder euro bara i EU. Som den senaste tidens utveckling visar kan dock de europeiska företagens marknadsandelar minska avsevärt under de närmaste åren om inget görs för att stärka deras konkurrenskraft. I USA förblir säkerhetsföretagen marknads- och teknikledande tack vare enhetliga lagar och en stark hemmamarknad. Det kan ställas mot EU:s inre marknad, som är mycket uppsplittrad efter nationella och ibland till och med regionala gränser. Eftersom säkerhet är ett av de känsligaste politiska områdena, är det också ett område där EU-länderna inte gärna vill släppa ifrån sig sitt nationella självbestämmande.

Mer information finns i MEMO/12/605.

Mer information

Kontaktpersoner:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar