Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 30. julija 2012

Varnostna industrija: Evropska komisija predlaga program za nadaljnjo rast

Zagotavljanje varnosti je osrednjega pomena za vsako družbo. Nedavne naravne nesreče in teroristični napadi so opozorili na potrebo po boljši pripravljenost na krizne razmere. Evropska komisija je zato predlagala akcijski načrt za spodbujanje evropske varnostne industrije. Program naj bi okrepil to industrijo, ki je eden od sektorjev z največjimi možnostmi za rast in zaposlovanje v EU, da bi ostala v Evropi in še naprej zagotavljala visokokakovostne varnostne izdelke.

Evropski komisar za industrijo in podjetništvo ter podpredsednik Evropske komisije Antonio Tajani je dejal: „Sedanja razdrobljenost slabi konkurenčnost evropske varnostne industrije. Zlasti pereča je odsotnost prepoznavne ‚evropske blagovne znamke‘, saj prihodnji ključni trgi za varnostne tehnologije ne bodo v Evropi, temveč v državah v vzponu. Danes smo sprejeli načrt za oblikovanje pravega notranjega trga za varnostne tehnologije. To je bistveno za okrepitev položaja naše varnostne industrije, da bo lahko prispevala k rasti in ustvarjanju delovnih mest.“

Komisija predlaga vzpostavitev pravega notranjega trga za varnostno industrijo, med drugim z:

  • uskladitvijo standardov in postopkov certificiranja za varnostne tehnologije;

  • boljšim izkoriščanjem sinergij med raziskavami na področju (civilne) varnosti in obrambe;

  • novimi shemami financiranja, kot so predkomercialna javna naročila, za preverjanje in potrditev rezultatov raziskovalnih projektov EU na področju varnosti;

  • preverjanjem družbenega vpliva novih varnostnih tehnologij na stopnji raziskav.

Notranji trg za spodbujanje varnostne industrije EU

Tržna vrednost varnostnega trga EU je ocenjena na približno 26 do 36,5 milijarde evrov, zaposluje pa okoli 180 000 oseb. V grobem ga je mogoče razdeliti na naslednje sektorje: varnost v letalstvu, pomorsko varnost, varnost meja, varovanje kritične infrastrukture, obveščanje z namenom boja proti terorizmu (vključno s kibernetsko varnostjo in komunikacijo), fizično varovanje, krizno upravljanje in zaščitna oblačila.

Evropska podjetja so še vedno med vodilnimi na svetu v večini tržnih segmentov varnostnega sektorja. Ugodni pogoji na notranjem trgu ter krepitev položaja varnostne industrije EU na mednarodnih trgih v vzponu so bistveni za ohranitev in povečanje tehnološke prednosti teh podjetij. Posebno pozornost bi bilo treba nameniti podpori malim in srednjim podjetjem v njihovih prizadevanjih za dostop do mednarodnih trgov v tretjih državah.

Komisija za vzpostavitev pravega notranjega trga za varnostno industrijo predlaga naslednje ukrepe.

  • Prednostna naloga bo odprava razdrobljenosti varnostnega trga EU z uskladitvijo standardov in postopkov certificiranja za varnostne tehnologije. Evropske organizacije za standardizacijo bodo morale pripraviti konkretne in podrobne načrte za standardizacijo prihodnje generacije tehnologij. V zvezi s tem namerava Komisija za doseganje medsebojnega priznavanja sistemov certificiranja pripraviti zakonodajna predloga, in sicer za vzpostavitev usklajenega sistema certificiranja na ravni EU za opremo za varnostne preglede na letališčih (detektorje) in za vzpostavitev usklajenega sistema certificiranja na ravni EU za alarmne sisteme.

  • Osredotočiti bi se bilo treba na boljše izkoriščanje sinergij med raziskavami na področju (civilne) varnosti in obrambe. Komisija namerava v sodelovanju z Evropsko obrambno agencijo evropske organizacije za standardizacijo pooblastiti za „hibridne standarde“.

  • Komisija bo za zmanjšanje vrzeli med raziskavami in trgom, zlasti v evropskih in mednarodnih javnih naročilih, uporabila nove sheme financiranja, predvidene v pobudi Obzorje 2020, na primer predkomercialna javna naročila, za preverjanje in potrditev rezultatov raziskovalnih projektov EU na področju varnosti. Ta pristop naj bi združil industrijo, javne organe in končne uporabnike vse od začetka raziskovalnih projektov. Področji varnosti meja in varnosti v letalstvu sta pri tem najbolj obetavni.

  • Komisija bo spodbujala države članice, naj v skladu z ustrezno zakonodajo EU o javnih naročilih sprožijo podobne pobude na nacionalni ravni.

  • Komisija bo preverjala družbeni vpliv novih varnostnih tehnologij na stopnji raziskav. Poleg tega bo evropske organizacije za standardizacijo pooblastila za razvoj standarda za vključitev vprašanj zasebnosti, vse od načrtovanja do proizvodnih postopkov.

  • V obsežni študiji bodo analizirane pravne in gospodarske posledice omejitve odgovornosti tretje osebe.

Posebna strokovna skupina, ki jo je ustanovila Komisija, se bo sestala vsaj enkrat letno in spremljala izvajanje predlaganih ukrepov, pri tem pa bodo sodelovali vsi pomembni akterji na področju varnosti.

Ozadje

V zadnjih desetih letih se je svetovni varnostni trg povečal za skoraj desetkrat, s približno 10 milijard evrov na okoli 100 milijard evrov v letu 2011, pri čemer letni promet v EU znaša okoli 30 milijard evrov. Sodeč po nedavnem razvoju trga, pa bi se lahko deleži evropskih podjetij na svetovnem trgu v naslednjih letih znatno zmanjšali, če ne bodo sprejeti ukrepi za povečanje njihove konkurenčnosti. V ZDA so varnostna podjetja prav zaradi usklajenega pravnega okvira in stabilnega notranjega trga ohranila vodilni položaj na trgu in v tehnološkem razvoju. Nasprotno pa je notranji trg EU zelo razdrobljen, razdeljen po nacionalnih ali celo regionalnih mejah. Na področju varnosti, ki je eno najbolj občutljivih področij politik, se države članice nerade odpovejo svojim nacionalnim pristojnostim.

Za več informacij glej MEMO/12/605.

Dodatne informacije

Kontakta:

Carlo Corazza (+32 22951752)

Sara Tironi (+32 22990403)


Side Bar