Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 30. júla 2012

Bezpečnostný priemysel: Komisia navrhuje program v záujme umožnenia ďalšieho rastu

Zaistenie bezpečnosti je jednou z hlavných úloh každej spoločnosti. Nedávne prírodné katastrofy a teroristické útoky zdôraznili potrebu lepšej pripravenosti na krízové situácie. Európska komisia preto navrhla akčný program na podporu európskeho bezpečnostného priemyslu. Tento program by mal bezpečnostnému priemyslu, ktorý je jedným zo sektorov s najväčším potenciálom rastu a zamestnanosti v EÚ, umožniť zostať v Európe a naďalej vyrábať vysokokvalitné bezpečnostné produkty.

Antonio Tajani, podpredseda Európskej komisie zodpovedný za priemysel a podnikanie, v tejto súvislosti uviedol: „Súčasná roztrieštenosť trhu oslabuje konkurencieschopnosť európskeho bezpečnostného priemyslu. Táto neexistencia „značky EÚ“ je obzvlášť závažná vzhľadom na skutočnosť, že v budúcnosti nebudú kľúčové trhy pre bezpečnostné technológie v Európe, ale v rýchlo sa rozvíjajúcich krajinách. Dnes sme odsúhlasili plán na vytvorenie skutočného vnútorného trhu pre bezpečnostné technológie. Ide o zásadný krok v záujme posilnenia postavenia nášho bezpečnostného priemyslu, ktorý mu umožní prispievať k rastu a zamestnanosti.“

Komisia navrhuje, aby sa skutočný vnútorný trh pre bezpečnostný priemysel vytvoril okrem iného prostredníctvom:

  • harmonizácie noriem a postupov certifikácie bezpečnostných technológií,

  • lepšieho využívania synergií medzi výskumom v oblasti (civilnej) bezpečnosti a v oblasti obrany,

  • nových režimov financovania, ako je obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím, ktoré umožnia testovať a validovať výsledky výskumných projektov EÚ v oblasti bezpečnosti,

  • zavedenia overovania vplyvu nových bezpečnostných technológií na spoločnosť vo fáze výskumu.

Vnútorný trh podporí bezpečnostný priemysel EÚ

Trhová hodnota bezpečnostného trhu EÚ sa podľa odhadov pohybuje v rozmedzí od 26 miliárd EUR do 36,5 miliardy EUR, pričom na tomto trhu je zamestnaných okolo 180 000 osôb. Bezpečnostný trh možno zhruba rozčleniť na tieto sektory: bezpečnostná ochrana civilného letectva, ochrana námornej dopravy, bezpečnosť hraníc, ochrana kritickej infraštruktúry, protiteroristické spravodajstvo (vrátane kybernetickej bezpečnosti a komunikácie), ochrana fyzickej bezpečnosti, krízové riadenie a ochranné odevy.

Európske spoločnosti ešte stále patria medzi svetovú špičku vo väčšine trhových segmentov odvetvia bezpečnosti. Nevyhnutným prvkom na udržanie a zväčšenie ich technologickej výhody, ako aj posilnenie postavenia bezpečnostného priemyslu EÚ na rýchlo sa rozvíjajúcich medzinárodných trhoch sú priaznivé podmienky na vnútornom trhu. Osobitný dôraz by sa mal klásť na podporu pre malé a stredné podniky pri ich úsilí o vstup na medzinárodné trhy v tretích krajinách.

Konkrétnejšie, Komisia v záujme vytvorenia skutočného vnútorného trhu pre bezpečnostný priemysel navrhuje tieto opatrenia:

  • Prioritou bude odstrániť roztrieštenosť bezpečnostného trhu EÚ prostredníctvom harmonizácie noriem a postupov certifikácie bezpečnostných technológií. Komisia požiada európske organizácie pre normalizáciu, aby vypracovali konkrétne a podrobné plány normalizácie týkajúce sa technológií novej generácie. V tejto súvislosti má Komisia v záujme zabezpečenia vzájomného uznávania certifikačných systémov v úmysle predložiť dva legislatívne návrhy, jeden na zriadenie harmonizovaného systému EÚ na certifikáciu zariadení na bezpečnostnú kontrolu na letiskách (detektorov) a druhý na zriadenie harmonizovaného systému EÚ na certifikáciu poplašných systémov.

  • raz by sa mal klásť na lepšie využívanie synergií medzi výskumom v oblasti (civilnej) bezpečnosti a v oblasti obrany. Komisia má v úmysle v spolupráci s Európskou obrannou agentúrou poveriť európske organizácie pre normalizáciu vypracovaním „hybridných noriem“.

  • V záujme zmenšenia priepasti medzi výskumom a trhom, predovšetkým v oblasti európskeho a medzinárodného obstarávania, Komisia využije nové režimy financovania plánované v rámci programu Horizont 2020, ako je obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím, ktoré umožnia testovať a validovať výsledky výskumných projektov EÚ v oblasti bezpečnosti. Takýto prístup by mal od samého začiatku výskumných projektov zapojiť priemysel, orgány verejnej moci a koncových používateľov. Najsľubnejšími oblasťami na tento účel sú oblasti bezpečnosti hraníc a bezpečnostnej ochrany civilného letectva.

  • Komisia bude podporovať členské štáty v tom, aby začali realizovať podobné iniciatívy na vnútroštátnej úrovni, v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ o verejnom obstarávaní.

  • Komisia zavedie overovanie vplyvu nových bezpečnostných technológií na spoločnosť, ktoré bude prebiehať vo fáze výskumu. Okrem toho poverí európske organizácie pre normalizáciu, aby vypracovali normu pre zahrnutie problematiky ochrany súkromia od fázy návrhu až po jednotlivé fázy výrobného procesu.

  • Uskutoční sa rozsiahla štúdia, v ktorej sa budú analyzovať právne a hospodárske dôsledky obmedzenia zodpovednosti voči tretím stranám.

Vykonávanie navrhnutých opatrení v rámci politík bude monitorovať na to určená skupina expertov zriadená Komisiou, ktorá sa bude stretávať aspoň raz ročne a bude zahŕňať všetkých príslušných aktérov z oblasti bezpečnosti.

Súvislosti

Za posledných desať rokov vzrástol celosvetový bezpečnostný trh takmer desaťnásobne, z približne 10 miliárd EUR na okolo 100 miliárd EUR v roku 2011, pričom jeho ročný obrat v EÚ sa pohybuje vo výške okolo 30 miliárd EUR. Nedávny vývoj na trhu však naznačuje, že ak sa neprijmú žiadne opatrenia na zvýšenie konkurencieschopnosti európskych spoločností, ich podiel na celosvetovom trhu by sa mohol v nasledujúcich rokoch značne znížiť. V USA majú spoločnosti z bezpečnostného sektora vďaka výhodám vyplývajúcim z harmonizovaného právneho rámca a silného vnútorného trhu vedúce postavenie na trhu a sú priekopníkmi v oblasti technológií. Na rozdiel od toho je vnútorný trh EÚ značne roztrieštený a rozdelený štátnymi či dokonca regionálnymi hranicami. Bezpečnosť je jednou z najcitlivejších oblastí politík, a preto je jednou z oblastí, v ktorých sa členské štáty zdráhajú vzdať svojich výsadných práv.

Ďalšie informácie sú uvedené v dokumente MEMO/12/605.

Ďalšie informácie

Kontaktné osoby :

Carlo Corazza (+32 2 295 1752)

Sara Tironi (+32 2 299 0403)


Side Bar