Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 30 lipca 2012 r.

Sektor bezpieczeństwa: Komisja proponuje program na rzecz dalszego wzrostu w sektorze

Dla wszystkich społeczeństw zapewnienie bezpieczeństwa jest zagadnieniem kluczowym. Ostatnie doświadczenia klęsk żywiołowych oraz zamachów terrorystycznych uwidoczniły potrzebę lepszego przygotowania na sytuacje kryzysowe. Komisja Europejska zaproponowała zatem program działań na rzecz pobudzenia europejskiego sektora bezpieczeństwa. Program powinien umożliwić przemysłowi w tej branży, który posiada jeden z największych potencjałów wzrostu i zatrudnienia w UE, pozostanie w Europie oraz dalszą produkcję wysokiej jakości produktów związanych z bezpieczeństwem.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Antonio Tajani, odpowiedzialny za sprawy przedsiębiorstw i polityki przemysłowej, powiedział: „Obecne rozdrobnienie rynku zmniejsza konkurencyjność europejskiego przemysłu sektora bezpieczeństwa. Brak „marki unijnej” ma szczególnie istotne znaczenie, ponieważ przyszłe kluczowe rynki technologii bezpieczeństwa nie znajdą się w Europie, ale w krajach o gospodarkach wschodzących. Uzgodniliśmy dziś plan działania na rzecz utworzenia prawdziwego wewnętrznego rynku w tej branży. Ma to zasadnicze znaczenie dla umocnienia pozycji naszego sektora bezpieczeństwa, tak aby mógł on przyczynić się do zwiększenia wzrostu i zatrudnienia.”

Komisja proponuje stworzenie prawdziwego rynku wewnętrznego sektora bezpieczeństwa między innymi poprzez:

  • harmonizację norm i procedur certyfikacji technologii w branży bezpieczeństwa,

  • lepsze wykorzystywanie synergii badań naukowych w zakresie bezpieczeństwa (cywilnego) i obronności,

  • nowe formy finansowania, takie jak zamówienie przedkomercyjne, w celu analizy i zatwierdzenia wyników unijnych projektów w dziedzinie badań naukowych nad bezpieczeństwem,

  • wprowadzenie na etapie badań naukowych analizy społecznych skutków nowych technologii w zakresie bezpieczeństwa.

Pobudzenie sektora bezpieczeństwa w UE dzięki rynkowi wewnętrznemu

Wartość unijnego rynku bezpieczeństwa szacuje się na 26-36,5 mld EUR i branża ta daje zatrudnienie około 180 tys. pracowników. Można zasadniczo podzielić ją na następujące sektory: ochrona lotnictwa, ochrona na morzu, bezpieczeństwo granic, ochrona infrastruktury krytycznej, wywiad antyterrorystyczny (w tym bezpieczeństwo cybernetyczne i komunikacja), ochrona bezpieczeństwa fizycznego, zarządzanie kryzysowe i odzież ochronna.

Europejskie przedsiębiorstwa wciąż należą do światowych liderów w większości segmentów rynku bezpieczeństwa. Korzystne warunki na rynku wewnętrznym są niezbędne do utrzymania i zwiększenia ich przewagi technologicznej, a także do wzmocnienia pozycji unijnego przemysłu sektora bezpieczeństwa na wschodzących rynkach międzynarodowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na wsparcie dla MŚP w ich wysiłkach w zakresie dostępu do międzynarodowych rynków w państwach trzecich.

W celu stworzenia w sektorze bezpieczeństwa prawdziwego rynku wewnętrznego Komisja proponuje poniższe działania.

  • Priorytetem będzie przezwyciężenie rozdrobnienia rynku bezpieczeństwa UE poprzez harmonizację norm i procedur certyfikacji w zakresie technologii w dziedzinie bezpieczeństwa. Europejskie organizacje normalizacyjne zostaną wezwane do opracowania konkretnych i szczegółowych planów normalizacji obejmujących technologie nowej generacji. W tym kontekście, aby osiągnąć wzajemne uznawanie systemów certyfikacji, Komisja zamierza przedłożyć dwa wnioski legislacyjne w celu utworzenia dla całej UE zharmonizowanych systemów certyfikacji sprzętu wykorzystywanego do kontroli na lotniskach (sprzętu wykrywającego) oraz systemów alarmowych.

  • • Należy położyć nacisk na lepsze wykorzystywanie synergii badań naukowych w zakresie bezpieczeństwa (cywilnego) i obronności. Komisja, we współpracy z Europejską Agencją Obrony, zamierza udzielić europejskim organizacjom normalizacyjnym mandatu do opracowania „norm hybrydowych”.

  • W celu zbliżenia badań naukowych i rynku, zwłaszcza w zakresie europejskich i międzynarodowych zamówień publicznych, Komisja wykorzysta nowe systemy finansowania określone w programie „Horyzont 2020”, takie jak zamówienie przedkomercyjne, w celu analizy i zatwierdzenia wyników unijnych projektów w dziedzinie badań naukowych nad bezpieczeństwem. Podejście to powinno zbliżyć przemysł, władze publiczne i użytkowników końcowych już na pierwszych etapach projektów badawczych. Najbardziej obiecującymi dziedzinami są bezpieczeństwo granic i ochrona lotnictwa.

  • Komisja będzie również zachęcała państwa członkowskie do podjęcia podobnych inicjatyw na szczeblu krajowym, zgodnie z właściwymi przepisami unijnymi w zakresie zamówień publicznych.

  • Komisja wprowadzi na etapie badań naukowych analizy społecznych skutków nowych technologii w zakresie bezpieczeństwa. Ponadto Komisja udzieli europejskim organizacjom normalizacyjnym mandatu do opracowania normy dotyczącej włączenia zagadnień związanych z ochroną prywatności do wszystkich etapów od projektowania aż do procesu produkcji.

  • Szeroko zakrojone studium pozwoli na analizę prawnych i gospodarczych konsekwencji ograniczenia odpowiedzialności cywilnej.

Powołana przez Komisję specjalna grupa ekspertów spotykać się będzie co najmniej raz w roku, aby monitorować wdrażanie proponowanych środków działania i umożliwiać spotkanie wszystkich odpowiednich zainteresowanych stron w dziedzinie bezpieczeństwa.

Kontekst

W ciągu ostatnich dziesięciu lat wielkość światowego rynku bezpieczeństwa wzrosła niemal dziesięciokrotnie z około 10 mld EUR do około 100 mld EUR w roku 2011, przy rocznych obrotach w UE na poziomie 30 mld EUR. Ewolucja rynku w ostatnim okresie wskazuje jednak na ryzyko gwałtownego spadku udziału europejskich przedsiębiorstw w rynku światowym w ciągu najbliższych lat, jeżeli nie zostaną podjęte żadne działania w celu poprawienia ich konkurencyjności. W USA, dzięki korzyściom płynącym ze zharmonizowanych ram prawnych oraz solidnego rynku wewnętrznego, przedsiębiorstwa z sektora bezpieczeństwa pozostają liderami rynkowymi i technologicznymi. Rynek wewnętrzny UE jest natomiast bardzo rozdrobniony, a podziały przebiegają wzdłuż granic krajowych, a nawet regionalnych. Bezpieczeństwo, będące jednym z najbardziej wrażliwych obszarów polityki, jest dziedziną, w której państwa członkowskie niechętnie rezygnują ze swoich prerogatyw krajowych.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w dokumencie MEMO/12/605.

Dodatkowe informacje

Kontakt:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar