Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 30 juli 2012

Veiligheidsindustrie: de Commissie stelt een programma voor om de groei te stimuleren

Veiligheid is van cruciaal belang voor elke samenleving. Recente natuurrampen en terroristische aanslagen hebben aangetoond dat we ons beter op crisissituaties moeten voorbereiden. De Europese Commissie stelt daarom een actieprogramma voor om de veiligheidsindustrie in Europa te stimuleren. Doel van het programma is ervoor te zorgen dat deze bedrijfstak – een van de sectoren met het grootste potentieel op het vlak van groei en werkgelegenheid in de EU – in Europa actief blijft en ook in de toekomst hoogwaardige veiligheidsproducten produceert.

Volgens Antonio Tajani, vicevoorzitter van de Europese Commissie en commissaris voor Industrie en Ondernemerschap, "is de huidige fragmentatie van de markt onacceptabel omdat het concurrentievermogen van de Europese veiligheidsindustrie erdoor wordt aangetast. Vooral het gebrek aan een "EU-merknaam" is ernstig, omdat de toekomstige centrale markten voor veiligheidstechnologie zich niet in Europa maar in de opkomende landen zullen bevinden. Vandaag hebben we een blauwdruk goedgekeurd voor de ontwikkeling van een echte interne markt voor veiligheidstechnologie. Het initiatief is van essentieel belang om de positie van onze veiligheidsindustrie te versterken met het oog op groei en werkgelegenheid."

De Commissie stelt voor een echte interne markt voor de veiligheidsindustrie te creëren door onder meer:

  • de normen en certificatieprocedures voor veiligheidstechnologieën te harmoniseren;

  • de synergieën tussen (civiel) veiligheidsonderzoek en defensieonderzoek beter te benutten;

  • gebruik te maken van nieuwe financieringsregelingen (bijvoorbeeld precommerciële aanbestedingen) om de resultaten van EU-onderzoeksprojecten op het gebied van veiligheid te testen en te valideren;

  • in het onderzoeksstadium het maatschappelijk effect van nieuwe veiligheidstechnologieën te controleren.

De interne markt moet de veiligheidsindustrie in de EU stimuleren

De veiligheidsmarkt van de EU heeft een geraamde marktwaarde van 26 à 36,5 miljard euro. Ongeveer 180 000 werknemers zijn in de veiligheidsindustrie actief. De bedrijfstak kan ruwweg worden onderverdeeld in de volgende sectoren: luchtvaartveiligheid, veiligheid op zee, grensbeveiliging, beveiliging van cruciale infrastructuur, antiterrorisme (met inbegrip van cyberveiligheid en communicatie), fysieke beveiliging, crisisbeheer en beschermende kleding.

Europese bedrijven zijn nog steeds toonaangevend in de meeste segmenten van de veiligheidsmarkt. Om hun technologische voorsprong te vrijwaren en te vergroten is het van essentieel belang gunstige voorwaarden op de interne markt te creëren en de positie van de Europese veiligheidsindustrie op opkomende internationale markten te versterken. Het is bijzonder belangrijk kmo's te steunen bij hun pogingen toegang te krijgen tot de internationale markten in derde landen.

Meer specifiek stelt de Commissie de volgende maatregelen voor om een echte interne markt voor de veiligheidsindustrie te creëren:

  • Het is van prioritair belang een eind te maken aan de fragmentatie van de Europese veiligheidsmarkt door de normen en certificatieprocedures voor veiligheidstechnologie te harmoniseren. De Europese organisaties voor normalisatie zullen worden verzocht concrete en gedetailleerde normalisatieroadmaps op te stellen voor de volgende generatie technologieën. Met het oog op de wederzijdse erkenning van certificatiestelsels is de Commissie in dit verband voornemens twee wetsvoorstellen in te dienen die een Europees geharmoniseerd certificatiestelsel voor screeningapparatuur (detectieapparatuur) in luchthavens en voor alarmsystemen beogen.

  • Het is zaak synergieën tussen (civiel) veiligheidsonderzoek en defensieonderzoek beter te benutten. De Commissie is van plan om in samenwerking met het Europees Defensieagentschap de Europese organisaties voor normalisatie een normalisatiemandaat voor "hybride normen" te verlenen.

  • Om de kloof tussen onderzoek en markt te verkleinen (vooral bij Europese en internationale aanbestedingen) zal de Commissie gebruikmaken van nieuwe financieringsregelingen waarin Horizon 2020 voorziet (bijvoorbeeld precommerciële aanbestedingen) om de resultaten van EU-onderzoeksprojecten op het gebied van veiligheid te testen en te valideren. Het is de bedoeling het bedrijfsleven, de overheid en de eindgebruikers van bij het begin bij de onderzoeksprojecten te betrekken. Grensbeveiliging en luchtvaartveiligheid zijn de meest veelbelovende sectoren.

  • De Commissie zal de lidstaten stimuleren soortgelijke initiatieven op nationaal niveau te nemen overeenkomstig de Europese wetgeving inzake overheidsopdrachten.

  • De Commissie zal in het onderzoeksstadium voor controles zorgen van het maatschappelijk effect van nieuwe veiligheidstechnologieën. Bovendien zal de Commissie de Europese organisaties voor normalisatie een mandaat geven om een norm te ontwikkelen voor de integratie van privacykwesties vanaf het ontwerp tot de productiefase.

  • In een belangrijke studie zullen de juridische en economische gevolgen van de beperking van de aansprakelijkheid van derden worden geanalyseerd.

Een door de Commissie opgerichte groep deskundigen zal ten minste één keer per jaar samenkomen om de uitvoering van de voorgestelde beleidsmaatregelen te monitoren en alle relevante actoren op het gebied van veiligheid samen te brengen.

Achtergrond

De voorbije tien jaar is de veiligheidsmarkt wereldwijd gegroeid van ongeveer 10 miljard euro tot ongeveer 100 miljard euro in 2011. In de EU bedraagt de jaarlijkse omzet ongeveer 30 miljard euro. Uit recente marktontwikkelingen blijkt echter dat het wereldwijde marktaandeel van de Europese bedrijven de komende jaren aanzienlijk zou kunnen dalen als hun concurrentievermogen niet wordt versterkt. De veiligheidsbedrijven in de VS blijven de marktleiders en de technologische koplopers dankzij de voordelen van een geharmoniseerd rechtskader en een robuuste interne markt. De interne markt van de EU is echter uiterst gefragmenteerd langs nationale of zelfs regionale grenzen. De lidstaten aarzelen om hun nationale prerogatieven op te geven omdat veiligheid als een van de meest gevoelige beleidsterreinen wordt beschouwd.

Nadere informatie is te vinden in MEMO/12/605.

Nadere informatie

Contact:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar