Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 30. jūlijā

Drošības nozare − Komisija ierosina programmu, lai nodrošinātu turpmāku izaugsmi

Drošības nodrošināšana ir galvenā jebkuras sabiedrības problēma. Pēc nesen notikušajām dabas katastrofām un teroristu uzbrukumiem ir skaidri redzams, ka ir labāk jāsagatavojas krīzes situācijām. Tāpēc Eiropas Komisija ir ierosinājusi rīcības programmu Eiropas drošības nozares veicināšanai. Ar minētās programmas palīdzību paredzēts attiecīgajai nozarei, kas ir viena no nozarēm, kurai ir visaugstākais izaugsmes un nodarbinātības potenciāls Eiropā, dot iespēju saglabāt tās darbību Eiropā un turpināt augstas kvalitātes drošības produktu ražošanu.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, par uzņēmumiem un uzņēmējdarbību atbildīgais komisārs Antonio Tajāni sacīja: “Sadrumstalotais tirgus mazina Eiropas drošības nozares konkurētspēju. Tas, ka nav ES zīmola, ir īpaši kritiski, jo galvenie drošības tehnoloģiju nākotnes tirgi nebūs Eiropā, bet gan jaunietekmes valstīs. Šodien mēs pieņēmām projektu par īsta iekšējā drošības tehnoloģiju tirgus izveidi. Tas ir būtisks solis mūsu drošības nozares stiprināšanā, lai tā varētu veicināt izaugsmi un nodarbinātību.”

Komisija ierosina izveidot īstu iekšējo drošības tirgu, cita starpā īstenojot šādas darbības:

  • saskaņojot tehnoloģiju standartus un sertificēšanas procedūras;

  • labāk izmantojot (civilās) drošības un aizsardzības nozaru pētījumu sinerģiju;

  • izmantojot jaunas finansēšanas shēmas, kā piemēram, iepirkumu pirmskomercializācijas posmā, lai pārbaudītu un validētu rezultātus, kas gūti ES drošības pētniecības projektos;

  • jau pētniecības posmā ieviešot pārbaudes attiecībā uz jaunu tehnoloģiju ietekmi uz sabiedrību.

Iekšējā tirgus izveide ES drošības nozares veicināšanai

ES drošības tirgus lēstā vērtība ir aptuveni 26 līdz 36,5 miljardi eiro; drošības nozarē ES nodarbināti aptuveni 180 tūkst. cilvēku. To var apmēram sadalīt šādās jomās: aviācijas drošība, jūras satiksmes drošība, robežu drošība, kritisko infrastruktūru aizsardzība, informācijas iegūšana terorisma apkarošanai (tostarp kiberdrošība un saziņa), fiziskās drošības aizsardzība, krīzes pārvaldība un aizsargapģērbs.

Eiropas uzņēmumi vairākumā pasaules drošības tirgus segmentu aizvien ir vieni no līderiem. Labvēlīgi iekšējā tirgus nosacījumi, tāpat kā ES drošības nozares stāvokļa nostiprināšana jaunietekmes valstīs ir būtiski priekšnosacījumi, lai saglabātu un attīstītu minēto uzņēmumu tehnoloģiskās priekšrocības. Īpaši jāuzsver atbalsts tādiem MVU, kuri tiecas iekļūt starptautiskos tirgos trešās valstīs.

Komisija īsta iekšējā drošības tirgus izveidei ierosina šādus konkrētus pasākumus:

  • svarīgākais ir pārvarēt ES drošības tirgus sadrumstalotību, saskaņojot drošības tehnoloģiju standartus un sertificēšanas procedūras. Eiropas standartizācijas organizācijas tiks aicinātas izstrādāt konkrētus un detalizētus standartizācijas plānus. Šajā saistībā, lai panāktu sertificēšanas sistēmu savstarpēju atzīšanu, Komisija plāno sagatavot priekšlikumus diviem tiesību aktiem, ar ko izveido ES mēroga saskaņotu lidostu pārbaudes iekārtu (detektoru) sertificēšanas sistēmu un ES mēroga saskaņotu signalizācijas sistēmu sertificēšanas sistēmu;

  • galvenais uzsvars būtu jāliek uz (civilās) drošības un aizsardzības nozaru pētījumu sinerģijas labāku izmantošanu. Komisija sadarbībā ar Eiropas Aizsardzības aģentūru plāno pilnvarot Eiropas standartizācijas organizācijas izstrādāt t.s. hibrīdstandartus;

  • lai jo īpaši Eiropas un starptautiskajos iepirkumos mazinātu plaisu starp pētniecību un tirgu, Komisija izmantos jaunas programmā “Apvārsnis 2020” paredzētas finansēšanas shēmas, kā piemēram, iepirkumu pirmskomercializācijas posmā, lai pārbaudītu un validētu rezultātus, kas gūti ES drošības pētniecības projektos. Šādai pieejai jau no pētniecības projekta paša sākuma būtu jāvieno nozare, valsts iestādes un tiešie lietotāji. Robežu drošība un aviācijas drošība ir vispiemērotākās jomas;

  • Komisija mudinās dalībvalstis sākt līdzīgas iniciatīvas valstu līmenī atbilstoši attiecīgajiem ES publiskā iepirkuma tiesību aktiem;

  • Komisija jau pētniecības posmā ieviesīs pārbaudes attiecībā uz jaunu tehnoloģiju ietekmi uz sabiedrību. Turklāt Komisija pilnvaros Eiropas standartizācijas organizācijas izstrādāt standartu privātuma aizsardzības problēmu integrācijai no izstrādes posma līdz ražošanas posmam;

  • tiks veikts liels pētījums, kurā analizēs trešo personu atbildības ierobežošanas juridisko un ekonomisko ietekmi.

Vismaz reizi gadā kopā sanāks īpaša Komisijas izveidota ekspertu grupa, kura uzraudzīs ierosināto politikas pasākumu īstenošanu un kurā būs pārstāvēti visi iesaistītie drošības jomas dalībnieki.

Vispārīga informācija

Pēdējo desmit gadu laikā pasaules drošības sistēmu tirgus apjoms ir palielinājies gandrīz desmitkārtīgi – no aptuveni 10 miljardiem eiro līdz aptuveni 100 miljardiem eiro 2011. gadā –, un tā gada apgrozījums ES ir aptuveni 30 miljardi eiro. Tomēr nesenā tirgus attīstība liecina, ka Eiropas uzņēmumu tirgus daļa drošības nozares pasaules tirgū tuvākajos gados varētu ievērojami samazināties, ja nekas netiks darīts, lai uzlabotu konkurētspēju. Pateicoties priekšrocībām, ko sniedz saskaņots tiesiskais regulējums un stabils iekšējais tirgus, drošības uzņēmumi ASV aizvien ir tirgus un tehnoloģiju nozares līderi. Turpretim ES iekšējais tirgus ir ļoti sadrumstalots, un to sadala valstu vai pat reģionu robežas. Drošība kā viena no sarežģītākajām politikas jomām ir arī joma, kurā dalībvalstis nevēlas atteikties no savām valsts prerogatīvām.

Sīkāku informāciju sk. MEMO/12/605.

Sīkāka informācija

Kontaktpersonas :

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar