Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 m. liepos 30 d.

Saugumo pramonė. Komisija siūlo tolesnį augimą skatinančią programą

Saugumo užtikrinimas – esminis bet kurios visuomenės rūpestis. Po pastaruoju metu įvykusių stichinių nelaimių ir teroristinių išpuolių tapo akivaizdu, kad būtina geriau pasirengti krizinėms situacijoms. Todėl Europos Komisija pasiūlė veiksmų programą, kurios tikslas – suteikti postūmį Europos saugumo pramonei. Šia programa siekiama paskatinti šį pramonės sektorių, kuris yra vienas iš didžiausią augimo ir darbo vietų kūrimo potencialą turinčių ES sektorių, likti Europoje ir toliau gaminti kokybiškus saugumo produktus.

Už pramonę ir verslumą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Antonio Tajani sakė: „Dabartinė susiskaidžiusi rinka silpnina Europos saugumo pramonės konkurencingumą. ES prekės ženklo trūkumas yra itin svarbi problema, nes ateityje svarbiausios saugumo technologijų rinkos bus ne Europoje, o besiformuojančios rinkos ekonomikos šalyse. Šiandien mes susitarėme dėl tikros saugumo technologijų vidaus rinkos kūrimo plano. Tai būtina norint sustiprinti mūsų saugumo pramonės padėtį ir taip prisidėti prie ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo.“

Siekdama sukurti tikrą saugumo technologijų vidaus rinką, Komisija siūlo, inter alia:

  • suderinti ES saugumo technologijų standartus ir sertifikavimo procedūras;

  • geriau išnaudoti (civilinio) saugumo ir gynybos mokslinių tyrimų sąveiką;

  • naudotis naujoviškais finansavimo planais, pavyzdžiui, ikiprekybiniais viešaisiais pirkimais, kuriais būtų išbandomi ir patvirtinami ES saugumo mokslinių tyrimų projektų rezultatai;

  • tikrinti tiriamų naujų saugumo technologijų poveikį visuomenei.

Vidaus rinka siekia suteikti postūmį ES saugumo pramonei

Manoma, kad ES saugumo rinkos vertė – 26–36,5 mlrd. EUR, o joje dirba apie 180 000 darbuotojų. Iš esmės ją galima suskirstyti į šiuos sektorius: aviacijos saugumas, laivybos saugumas, sienų apsauga, ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsauga, antiteroristinė žvalgyba (įskaitant kibernetinį saugumą ir ryšius), fizinė apsauga, krizių valdymas ir apsauginė apranga.

Daugumoje saugumo sektoriaus segmentų Europos bendrovės vis dar yra vienos pirmaujančių pasaulyje. Palankios vidaus rinkos sąlygos yra itin svarbus veiksnys siekiant išlaikyti ir išplėsti šių bendrovių technologinį pranašumą ir stiprinti ES saugumo pramonės padėtį besiformuojančiose tarptautinėse rinkose. Ypatingą dėmesį reikėtų skirti MVĮ rėmimui, padedant joms patekti į tarptautines rinkas trečiosiose šalyse.

Komisija siūlo šias konkrečias priemones, skirtas tikrai saugumo technologijų vidaus rinkai sukurti:

  • Svarbiausia visų pirma spręsti ES saugumo rinkos susiskaidymo problemą suderinant ES saugumo technologijų standartus ir sertifikavimo procedūras. Europos standartizacijos organizacijų bus prašoma parengti konkrečius ir išsamius standartizavimo veiksmų planus, skirtus naujos kartos technologijoms. Šiuo atžvilgiu, siekdama abipusio sertifikavimo sistemų pripažinimo, Komisija ketina pasiūlyti du teisės aktus, kuriais siūloma sukurti ES lygmens suderintą oro uostų patikrinimo (aptikimo) įrangos sertifikavimo sistemą ir ES lygmens suderintą signalizacijos sistemų sertifikavimo sistemą.

  • Daug dėmesio turėtų būti skiriama geresniam (civilinio) saugumo ir gynybos mokslinių tyrimų sąveikos išnaudojimui. Bendradarbiaudama su Europos gynybos agentūra, Komisija ketina Europos standartizacijos organizacijoms suteikti įgaliojimus priimti vadinamuosius mišriuosius standartus.

  • Siekdama sumažinti mokslinių tyrimų ir rinkos atotrūkį, visų pirma Europos ir tarptautinių viešųjų pirkimų srityje, Komisija pasinaudos programoje „Horizontas 2020“ numatytais naujoviškais finansavimo planais (pavyzdžiui, ikiprekybiniais viešaisiais pirkimais), kuriais būtų išbandomi ir patvirtinami ES saugumo mokslinių tyrimų projektų rezultatai. Toks metodas nuo pat mokslinių tyrimų projektų pradžios turėtų suvienyti pramonę, valdžios institucijas ir galutinius naudotojus. Perspektyviausios sritys yra sienų apsauga ir aviacijos saugumas.

  • Komisija skatins valstybes nares pradėti panašias nacionalinio lygmens iniciatyvas, laikantis atitinkamų ES viešųjų pirkimų teisės aktų.

  • Komisija tikrins tiriamų naujų saugumo technologijų poveikį visuomenei. Be to, Komisija Europos standartizacijos organizacijoms suteiks įgaliojimus parengti privatumo koncepcijos integracijos standartą pradedant projektavimo ir baigiant gamybos etapu.

  • Bus atliekamas svarbus tyrimas, kuriuo bus analizuojamas trečiosios šalies atsakomybės apribojimo teisinis ir ekonominis poveikis.

Pasiūlytų politikos priemonių įgyvendinimo stebėseną vykdys bent kartą per metus posėdžiaujanti speciali Komisijos įsteigta ekspertų grupė, subursianti visus svarbiausius saugumo srities veikėjus.

Pagrindiniai faktai

Per pastarąjį dešimtmetį pasaulinė saugumo rinka išaugo beveik dešimt kartų: nuo maždaug 10 mlrd. EUR iki 100 mlrd. EUR (2011 m.). Jos metinė apyvarta ES siekia 30 mlrd. EUR. Tačiau pastarojo meto rinkos pokyčiai rodo, kad per ateinančius metus Europos bendrovių užimama pasaulinės rinkos dalis gali gerokai sumažėti, jei nebus imtasi veiksmų jų konkurencingumui didinti. JAV saugumo sektoriaus bendrovės tebėra rinkos ir technologijų srities lyderės, nes jos naudojasi suderintos teisinės sistemos ir stabilios vidaus rinkos privalumais. O ES vidaus rinka yra labai susiskaidžiusi – ją skaido šalių ar net regionų ribos. Saugumas – viena opiausių politikos sričių, kuriose valstybės narės nesiryžta atsisakyti nacionalinių prerogatyvų.

Daugiau informacijos rasite MEMO/12/605.

Daugiau informacijos

Asmenys ryšiams:

Carlo Corazza, tel. +32 2 295 17 52

Sara Tironi, tel. +32 2 299 04 03


Side Bar