Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 30. července 2012

Bezpečnostní průmysl – Komise navrhuje program pro další růst

Zajištění bezpečnosti je jednou z hlavních starostí každé společnosti. Při přírodních pohromách a teroristických útocích z nedávných let se ukázalo, že je třeba se lépe připravit na krizové situace. Evropská komise proto navrhla akční program na podporu evropského bezpečnostního průmyslu. Tento program by měl tomuto průmyslovému odvětví, které patří mezi sektory s nejvyšším potenciálem pro růst a zaměstnanost v EU, umožnit, aby se udrželo v Evropě a nadále vyrábělo vysoce kvalitní bezpečnostní produkty.

Místopředseda Evropské komise Antonio Tajani, který je odpovědný za podniky a podnikání, k tématu uvedl: „Dosavadní roztříštěnost trhu oslabuje konkurenceschopnost evropského bezpečnostního průmyslu. Tato absence „obchodní značky EU“ je obzvláště závažná, uvážíme-li, že v budoucnu nebudou hlavní odbytiště bezpečnostních technologií v Evropě, nýbrž v rozvíjejících se zemích. Dnes jsme odsouhlasili návrh na vytvoření skutečného vnitřního trhu s bezpečnostními technologiemi. Jedná se o zásadní krok k posílení pozice našeho bezpečnostního průmyslu, aby mohl přispívat k růstu a vytvářet pracovní místa.“

Komise navrhuje vytvořit skutečný vnitřní trh v oblasti bezpečnosti mj. pomocí těchto opatření:

  • harmonizace norem a certifikačních postupů pro bezpečnostní technologie,

  • lepší využívání synergií mezi bezpečnostním výzkumem pro civilní a obranné účely,

  • nové režimy financování, jako je zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi, aby bylo možné testovat a ověřovat výsledky vzešlé z projektů bezpečnostního výzkumu v EU,

  • zavedení posuzování společenského dopadu nových bezpečnostních technologií ve výzkumném stadiu.

Vnitřní trh podpoří bezpečnostní průmysl EU

Odhadovaná tržní hodnota bezpečnostního trhu EU se pohybuje v rozmezí 26 miliard až 36,5 miliardy eur a počet zaměstnaných osob je přibližně 180 000. Lze jej rozčlenit zhruba do těchto odvětví: bezpečnost letectví, bezpečnost námořní dopravy, ochrana hranic, ochrana kritické infrastruktury, protiteroristické zpravodajství (včetně kybernetické bezpečnosti a zabezpečení komunikací), ochrana fyzické bezpečnosti, krizové řízení a ochranné oděvy.

Evropské společnosti stále patří mezi světovou špičku ve většině tržních segmentů odvětví bezpečnosti. Je zcela zásadní udržet příznivé podmínky na vnitřním trhu a rozvíjet technologické přednosti evropských výrobců, a stejně tak posilovat pozici bezpečnostního průmyslu EU na rozvíjejících se trzích ve světě. Zvláštní důraz by se měl klást na podporu malých a středních podniků při jejich snaze o vstup na zahraniční trhy ve třetích zemích.

Konkrétně Komise navrhuje tato opatření k vytvoření skutečného vnitřního trhu v oblasti bezpečnosti:

  • Prvořadé bude odstranit roztříštěnost bezpečnostního trhu EU, a to harmonizací norem a certifikačních postupů pro bezpečnostní technologie. Evropské normalizační organizace budou požádány o vypracování konkrétních a podrobných plánů přípravy norem pro příští generace technologií. Aby se dosáhlo vzájemné uznatelnosti certifikačních systémů, hodlá Komise předložit dva legislativní návrhy, jeden na vytvoření jednotného certifikačního systému platného v celé EU pro letištní detekční zařízení a druhý na vytvoření jednotného certifikačního systému pro poplachové systémy, rovněž s platností v celé EU.

  • Důraz by se měl klást na lepší využívání synergií mezi bezpečnostním výzkumem pro civilní a obranné účely. Komise hodlá vydat ve spolupráci s Evropskou obrannou agenturou evropským normalizačním organizacím mandáty k vypracování „hybridních norem“.

  • K lepšímu propojení výzkumu a trhu, zejména při zadávání veřejných zakázek v Evropě a v mezinárodním měřítku, bude Komise využívat nové režimy financování, s nimiž se počítá v Horizontu 2020, tj. například zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi, aby bylo možné testovat a ověřovat výsledky vzešlé z projektů bezpečnostního výzkumu v EU. Takový přístup by měl od samotného začátku výzkumných projektů propojit průmysl s orgány veřejné správy a s konečnými uživateli. Nejslibnějšími oblastmi jsou ochrana hranic a bezpečnost letectví.

  • Komise bude také nabádat členské státy, aby v souladu s příslušnými právními předpisy EU pro zadávání veřejných zakázek i na své úrovni vyvíjely obdobné iniciativy.

  • Komise zavede posuzování společenského dopadu nových bezpečnostních technologií ve výzkumném stadiu. Komise navíc vydá evropským normalizačním organizacím mandát, aby vytvořily normu pro začlenění problematiky ochrany soukromí od návrhu až po jednotlivé fáze výrobního procesu.

  • Rozsáhlá studie provede analýzu právních a hospodářských důsledků omezení odpovědnosti vůči třetím stranám.

Specializovaná odborná skupina zřízená Komisí se bude scházet nejméně jednou ročně, aby sledovala provádění navržených politických opatření, a budou v ní zastoupeni všichni relevantní aktéři z oblasti bezpečnosti.

Souvislosti

Objem celosvětového bezpečnostního trhu se za uplynulé desetiletí téměř zdesetinásobil z přibližně 10 miliard na zhruba 100 miliard eur v roce 2011, přičemž roční obrat v EU dosáhl asi 30 miliard eur. Na základě nejnovějšího tržního vývoje se však ukazuje, že podíly evropských společností na světovém trhu by mohly během příštích let výrazně klesnout, jestliže se nic nepodnikne ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Lídry trhu v oblasti bezpečnosti jsou stále společnosti z USA, které rovněž udávají krok v technologiích, neboť těží z výhod jednotného právního rámce a silného domácího odbytu. Vnitřní trh EU je oproti tomu značně roztříštěný a rozdělený podle státních či dokonce regionálních hranic. Bezpečnost je jednou z politicky nejcitlivějších oblastí, a proto patří mezi ty, u nichž se členské státy zdráhají vzdát svých národních výsad.

Další informace viz MEMO/12/605.

Další informace

Kontaktní osoby:

Carlo Corazza (+32 22951752)

Sara Tironi (+32 22990403)


Side Bar