Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска Комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 30 юли 2012 г.

Отрасълът на сигурността: Комисията предлага програма за допълнителен растеж

Обезпечаването на сигурността е основен проблем за всяко общество. Неотдавна настъпилите природни бедствия и терористични атаки подчертаха необходимостта от по-добра подготовка за кризисни ситуации. Ето защо Европейската комисия предложи програма за действие за укрепване на европейския отрасъл на сигурността. Очаква се благодарение на програмата предприятията от този отрасъл, който притежава най-високия потенциал за генериране на растеж и осигуряване на заетост в ЕС, да останат в Европа и да продължат да произвеждат висококачествени продукти в областта на сигурността.

Заместник-председателят на Европейската комисия Антонио Таяни, отговарящ за промишлеността и предприемачеството, заяви: Настоящият фрагментиран пазар подронва конкурентоспособността на европейския отрасъл на сигурността. Липсата на „марка на ЕС“ е особено сериозен проблем, тъй като бъдещите ключови пазари на технологии в областта на сигурността няма да се намират в Европа, а в бързо развиващите се страни. Днес постигнахме съгласие по проекта за създаване на истински вътрешен пазар за технологии в областта на сигурността. Това е от решаващо значение за укрепване на позицията на нашия отрасъл на сигурността, за да може той да участва в създаването на растеж и работни места.“

Комисията предлага да бъде създаден истински вътрешен пазар за отрасъла на сигурността посредством, inter alia:

  • хармонизиране на стандартите и процедурите за сертифициране на технологиите в областта на сигурността

  • по-добро използване на полезните взаимодействия между (гражданската) сигурност и научните изследвания в областта на отбраната

  • новаторски схеми за финансиране, като например доставки на развойни продукти, с цел изпитване и валидиране на резултатите от изследователските проекти в областта на сигурността в ЕС,

  • и ще въведе проверки на въздействието върху обществото на новите технологии в областта на сигурността по време на научните изследвания.

ътрешният пазар ще подкрепя отрасъла на сигурността на ЕС

Приблизителната стойност на пазара на продукти и технологии в областта на сигурността на ЕС е между 26 и 36,5 милиарда евро, като в отрасъла са заети около 180 000 души. Като цяло той може да бъде подразделен на следните сектори: сигурност на въздухоплаването, сигурност на мореплаването, сигурност по границите, защита на критична инфраструктура, антитерористично разузнаване (включително сигурност в кибернетичното пространство и съобщенията), защита на физическата сигурност и защитно облекло.

В по-голямата част от пазарните сегменти на сектора на сигурността европейските дружества продължават да са сред водещите световни компании. Благоприятните условия на вътрешния пазар са решаващи за запазването и разширяването на тяхното технологично предимство, както и за затвърждаване на позицията на отрасъла на сигурността на ЕС на бързо развиващите се международни пазари. Специално внимание следва да се отдели на подпомагането на МСП в техните усилия да навлязат на международните пазари в трети държави.

По-специално Комисията предлага следните мерки за създаване на истински вътрешен пазар за отрасъла на сигурността:

  • Приоритетът ще бъде преодоляването на фрагментираността на пазара на продукти и технологии в областта на сигурността на ЕС чрез хармонизиране на стандартите и процедурите за сертифициране на технологиите в областта на сигурността. На европейските организации по стандартизация ще бъде възложено да установят конкретни и подробни пътни карти относно следващото поколение технологии. В този контекст, за да се постигне взаимното признаване на системите за сертифициране, Комисията планира да представи две законодателни предложения и да създаде по една хармонизирана система за сертифициране на равнището на ЕС за оборудването за проверка (откриване) по летищата и за алармените системи.

  • Необходимо е да се наблегне на по-доброто използване на полезните взаимодействия между (гражданската) сигурност и научните изследвания в областта на отбраната. Комисията, в сътрудничество с Европейската агенция по отбрана, възнамерява да връчи мандати за стандартизация на европейските организации по стандартизация за изготвянето на „хибридни стандарти“.

  • За да се скъси дистанцията между научните изследвания и пазара, и по-специално в областта на европейските и международните обществени поръчки, Комисията ще използва новаторски схеми за финансиране, заложени в „Хоризонт 2020“, като например доставки на развойни продукти, с цел изпитване и валидиране на резултатите от изследователските проекти в областта на сигурността в ЕС. Този подход би трябвало да обедини от самото начало на изследователските проекти представителите на отрасъла, публичните органи и крайните потребители. Сигурността по границите и сигурността на въздухоплаването са най-обещаващите области.

  • Комисията ще насърчава също така държавите членки да предприемат подобни инициативи на национално равнище, при спазване на разпоредбите на правото на ЕС в областта на обществените поръчки.

  • Комисията ще въведе проверки на въздействието върху обществото на новите технологии в областта на сигурността по време на научните изследвания. Освен това Комисията ще връчи мандат на европейските организации по стандартизация за разработването на стандарт за интегриране на въпросите, свързани с неприкосновеността на личните данни, от етапа на проектиране до производствения процес.

  • Чрез мащабно проучване ще се анализират правните и икономическите последици от ограничаването на гражданската отговорност.

Специална експертна група, създадена от Комисията, ще заседава най-малко веднъж годишно, за да проследява изпълнението на предложените мерки в тази област на политиката. В нея ще участват всички действащи лица в областта на сигурността.

Контекст

През последните десет години световният пазар на такива продукти е нараснал почти десетократно - от приблизително 10 милиарда евро на около 100 милиарда евро през 2011 г., а годишният оборот в ЕС възлиза на 30 милиарда евро. Последните тенденции в развитието на пазара обаче сочат, че делът на европейските дружества на световния пазар може да намалее значително, ако не се вземат мерки за повишаване на тяхната конкурентоспособност. В САЩ например, благодарение на хармонизираната правна уредба и на солидния вътрешен пазар, дружествата от отрасъла на сигурността са лидери както на пазара, така и в технологично отношение. Вътрешният пазар на ЕС обаче е силно фрагментиран, разделен от границите между държавите или дори между регионите. Като една от най-чувствителните области на политиката, сигурността е една от областите, в които държавите членки не са склонни да се откажат от националните си прерогативи.

За повече информация вж. MEMO/12/605.

Повече информация

За контакти:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar