Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2012

Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει προσωρινά τις ενισχύσεις προς τις Alpha Bank, EFG Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, και κινεί έρευνα σε βάθος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε προσωρινά, βάσει των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις της ΕΕ, μια ενδιάμεση ανακεφαλαιοποίηση των Alpha Bank, EFG Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς και Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος από το ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, για λόγους χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή κίνησε τέσσερις έρευνες σε βάθος με σκοπό να εξεταστεί αν το μέτρο ανταποκρίνεται στους κανόνες της για τις κρατικές ενισχύσεις προς τράπεζες κατά τη διάρκεια της κρίσης. Έρευνες σε βάθος συνηθίζεται να διεξάγονται για μεγάλα ποσά κρατικής ενίσχυσης χορηγούμενα στο πλαίσιο έκτακτων μηχανισμών. Με τον τρόπο αυτόν παρέχεται σε ενδιαφερόμενους τρίτους η ευκαιρία να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με τα μέτρα και αυξάνεται η ασφάλεια δικαίου για τους δικαιούχους. Επιπλέον, δεν προδικάζεται κατά κανένα τρόπο το αποτέλεσμα της έρευνας.

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδιος για την πολιτική ανταγωνισμού, κ. Joaquín Almunia έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Οι ελληνικές τράπεζες λειτουργούν επί του παρόντος υπό ακραίες συνθήκες. Η συμμετοχή τους στην ανταλλαγή ομολόγων του ελληνικού δημοσίου και η βαθιά ύφεση έχουν αποδυναμώσει την κεφαλαιακή τους βάση. Η ενδιάμεση ανακεφαλαιοποίηση από το ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα διασφαλίσει τη σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.»

Τον Απρίλιο του 2012, το ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας δεσμεύθηκε να συμμετάσχει στην προγραμματιζόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των Alpha Bank, EFG Eurobank, Τράπεζας Πειραιώς και Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Στις 28 Μαΐου, το Ταμείο, τηρώντας τη δέσμευση που είχε αναλάβει, προέβη σε ενδιάμεση ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών για την κάλυψη του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί μέχρι την οριστική τους ανακεφαλαιοποίηση. Πιο συγκεκριμένα, το Ταμείο κατέθεσε στις τράπεζες τίτλους κυμαινόμενου επιτοκίου ληκτότητας έξι και δέκα ετών. Το συνολικό ποσό που έλαβαν οι τέσσερις τράπεζες είναι 18 δισεκατ. ευρώ. Οι καταθέσεις αυτές ισοδυναμούν με ίδια κεφάλαια.

Οι ελληνικές τράπεζες συμμετείχαν στην ανταλλαγή ομολόγων του ελληνικού δημοσίου που είναι γνωστή ως PSI (private sector involvement). Η ανταλλαγή ομολόγων είχε ως αποτέλεσμα σημαντικές ζημίες, που εξάντλησαν την κεφαλαιακή βάση των τραπεζών. Οι ενδιάμεσες ανακεφαλαιοποιήσεις επανέφεραν τους δείκτες κεφαλαίων των τραπεζών σε επίπεδο που επιτρέπει τη λειτουργία τους στην αγορά και την πρόσβασή τους σε πράξεις του ευρωσυστήματος. Σκοπός του μέτρου είναι να βοηθήσει τις τράπεζες να συμμορφωθούν με τις εθνικές κανονιστικές απαιτήσεις για δείκτη κεφαλαίου ίσο προς 8%. Οι ανακεφαλαιοποιήσεις συνιστούν κρατική ενίσχυση διότι οι τράπεζες δεν ήταν σε θέση να συγκεντρώσουν τα αναγκαία κεφάλαια από τις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Ιστορικό

Οι εν λόγω τέσσερις τράπεζες αντιπροσωπεύουν περί τα τρία τέταρτα του ελληνικού τραπεζικού τομέα και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο ήταν αναγκαίο για τη διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού τομέα, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο για έξι μήνες και, εφόσον εντός της περιόδου αυτής οι ελληνικές αρχές υποβάλουν πλήρη κοινοποίηση της μετατροπής της ενδιάμεσης ανακεφαλαιοποίησης σε οριστική, έως ότου η Επιτροπή καταλήξει σε τελική απόφαση για την σχετική κοινοποίηση.

Και οι τέσσερις τράπεζες έλαβαν εισφορές κεφαλαίου από το δημόσιο, καθώς και εγγυήσεις και ομολογιακά δάνεια στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης που έλαβε η Ελλάδα μετά την χρηματοπιστωτική κρίση, τα οποία η Επιτροπή ενέκρινε αρχικά στις 19 Νοεμβρίου 2008 (βλ. IP/08/1742). Οι εισφορές κεφαλαίου έλαβαν τη μορφή προνομιούχων μετοχών και αντιπροσώπευαν περί το 2% των σταθμισμένων κατά τον κίνδυνο περιουσιακών στοιχείων κάθε τράπεζας.

Καθώς προβλέπεται ότι οι ελληνικές τράπεζες θα αντιμετωπίσουν σημαντικές ελλείψεις κεφαλαίων εξαιτίας της ανταλλαγής ομολόγων και της συνεχιζόμενης ύφεσης, το «Μνημόνιο οικονομικής και χρηματοπιστωτικής πολιτικής» του δεύτερου προγράμματος προσαρμογής για την Ελλάδα μεταξύ ελληνικής κυβέρνησης, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 11ης Μαρτίου 2012, προβλέπει τη διάθεση κεφαλαίων για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.

Η (οριστική) ανακεφαλαιοποίηση του ελληνικού τραπεζικού τομέα πρέπει να πραγματοποιηθεί προκειμένου οι τράπεζες να συμμορφωθούν με δείκτη βασικών κεφαλαίων κατηγορίας 1 (Core Tier 1) ίσο προς 9% μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2012 και ίσο προς 10% μέχρι τον Ιούνιο του 2013, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Μνημόνιο.

Η μη εμπιστευτική εκδοχή των αποφάσεων θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.34823, SA.34824, SA.34825 και SA.34826 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων, στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Ανταγωνισμού αφ’ ης στιγμής διευθετηθούν τα τυχόν ζητήματα απορρήτου. Νέες δημοσιεύσεις αποφάσεων για κρατικές ενισχύσεις στο Διαδίκτυο και στην Επίσημη Εφημερίδα καταχωρούνται στο εβδομαδιαίο ηλεκτρονικό δελτίο State Aid Weekly e-News.

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13)

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)


Side Bar