Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 30 juli 2012

Eurobarometern våren 2012: Fortsatt starkt stöd för Europa 2020-strategin

Människor i Europa stöder i allmänhet initiativen för tillväxt, stabilitet och sysselsättning som EU har lagt fram, enligt eurobarometern för våren 2012, den opinionsundersökning som EU-kommissionen genomför två gånger om året. När vi nu går in på årets andra hälft – efter den europeiska planeringsterminen – är det upp till medlemsländerna att agera. Att modernisera arbetsmarknaden för att skapa arbeten och att hjälpa fattiga och socialt marginaliserade är de viktigaste prioriteterna enligt allmän opinion i EU. Den senaste undersökningen visar också att européer anser att de huvudmål som EU kommit överens om, såsom att se till att tre fjärdedelar av människor i arbetsför ålder har jobb, är på rätt ambitionsnivå (se bilagan). Människors åsikter om Europa 2020-strategin, dvs. EU:s tillväxtstrategi, är uppmuntrande, särskilt med tanke på initiativens och ambitionsnivåns betydelse. Sammantaget är 40 % av människorna i Europa (en uppgång med 2 procentenheter) av åsikten att EU går i rätt riktning för att komma ur krisen och möta nya globala utmaningar.

Trots stora skillnader länderna emellan finns det tecken på att människor i allmänhet blir mindre pessimistiska, då fler säger att vi har kommit över den värsta krisen. 30 % av européerna tycker att krisens inverkan på arbetsmarknaden redan har nått sin topp (en ökning på 7 procentenheter sedan den förra undersökningen som genomfördes under hösten 2011).

Fler än 8 av 10 européer anser att medlemsländerna borde arbeta närmare tillsammans med anledning av krisen och över hälften anser att EU kommer att bli starkare efter detta i det långa loppet.

Precis som i tidigare undersökningar finns det stora skillnader mellan medlemsländerna när det gäller medborgarnas bedömning av tillståndet i den nationella ekonomin. Mer än tre fjärdedelar av de svarande i Sverige, Luxemburg och Tyskland anser att landets ekonomi är god, medan mindre än 5 % av de svarande i Irland, Portugal, Spanien och Grekland är av samma uppfattning. Sammantaget har andelen svarande som anser att det egna landets ekonomi är god varit stabil under de senaste sex månaderna (27%, en nedgång med 1 procentenhet), liksom den andel på 71 % som anser att det egna landets ekonomi är dålig (ingen förändring).

Medborgarna ser fortfarande EU, i tillägg till nationella regeringar, som den mest effektiva aktören för att hantera konsekvenserna av den ekonomiska krisen. Som vanligt visar Eurobarometern likheter och skillnader mellan allmänhetens åsikter i EU-länderna vad gäller människors huvudsakliga bekymmer (arbetslöshet, inflation och den ekonomiska situationen).

Bakgrund

Vårundersökningen genomfördes genom personliga intervjuer under perioden 12–27 maj 2012. Sammanlagt utfrågades 32 728 personer i de 27 EU-länderna och kandidatländerna.

Mer information

Den första resultatrapporten offentliggörs idag och lägger fram européernas uppfattningar om dagens ekonomiska situation och bekymmer inför framtiden liksom deras åsikter om krisen och Europa 2020-strategin. Dessutom offentliggörs resultat om EU-institutionerna samt uppgifter om människors åsikter om medborgarskapsfrågor.

Den första resultatrapporten finns här:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb77/eb77_en.htm

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva +32 2 299 13 82

Natasha Bertaud +32 2 296 74 56

ANNEX

1. Perceived importance of Europe 2020 initiatives

2. Appraisal of Europe 2020 targets

3. Perceived relevance of the Europe 2020 approach

4. Differentiation between Member States on the impact of the crisis on jobs and trends since Autumn 2011

5. Statements on the crisis: EU countries will have to work more closely together and the EU will be stronger in the long run.

6. Differentiation between Member States on the appraisal of the current state of the economy


Side Bar