Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

sporočilo za medije

Bruselj, 30. julija 2012

Standardni pomladanski Eurobarometer 2012: javna podpora strategiji Evropa 2020 še naprej visoka

Po ugotovitvah pomladanskega Eurobarometra 2012, polletne javnomnenjske raziskave, ki jo organizira Evropska komisija, Evropejci na splošno podpirajo pobude Evropske unije za rast, stabilnost in delovna mesta. Ob prehodu v drugo polovico leta, ko se je po koncu usklajevanja ekonomskih politik v okviru evropskega semestra odgovornost za ukrepanje prenesla na države članice, v EU prevladuje javno mnenje, da sta najpomembnejši prednostni nalogi modernizacija trgov dela, da bi se ustvarjala delovna mesta, ter pomoč revnim in socialno izključenim. Iz zadnje javnomnenjske raziskave je razvidno tudi, da se po mnenju Evropejcev krovni cilji, dogovorjeni na ravni EU – kot je na primer zagotovitev delovnih mest za tri četrtine delovno sposobnega prebivalstva – izvajajo na dovolj ambiciozni ravni (glej prilogo). Dojemanje uresničevanja strategije Evropa 2020, tj. strategije EU za rast, med prebivalstvom je spodbudno zlasti z vidika pomembnosti pobud in daljnosežnosti zastavljenih ciljev. Skupno 40 % Evropejcev (dve odstotni točki več kot ob zadnji raziskavi) meni, da je EU na pravi poti, da prebrodi krizo in se spoprime z novimi svetovnimi izzivi.

Čeprav se mnenja po posameznih državah močno razlikujejo, pa je videti, da Evropejci postajajo manj črnogledi, saj jih več verjame, da je najhujša kriza že za nami. 30 % jih je prepričanih, da je učinek krize na trg dela že dosegel vrhunec (kar je sedem točk več kot ob prejšnji raziskavi jeseni 2011).

Po mnenju osmih od desetih Evropejcev bi morala kriza države članice Unije zbližati pri njihovem ukrepanju, več kot polovica pa jih poleg tega meni, da bo EU dolgoročno po krizi močnejša.

Podobno kot v prejšnjih raziskavah se odgovori glede stanja nacionalnih gospodarstev po državah članicah zelo razlikujejo. Medtem ko več kot tri četrtine ljudi na Švedskem, v Luksemburgu in Nemčiji pravi, da je gospodarski položaj njihove države dober, se s tem mnenjem strinja manj kot 5 % prebivalcev Irske, Portugalske, Španije in Grčije. V zadnjih šestih mesecih je ostalo praktično nespremenjeno tako število tistih, ki menijo, da je trenutno stanje domačega gospodarstva dobro (27 %, eno odstotno točko manj), kot tistih, ki menijo, da je slabo (71 %, nespremenjeno).

Državljani še naprej vidijo EU kot najučinkovitejšega akterja – poleg nacionalnih vlad – za obvladovanje učinkov gospodarske krize. Eurobarometer kot vedno prikazuje podobnosti in razlike med javnim mnenjem v državah članicah EU glede na glavne vzroke za zaskrbljenost med prebivalstvom (brezposelnost, inflacija in gospodarski položaj).

Ozadje

Podlaga za letošnjo standardno pomladansko raziskavo Eurobarometra so bili osebni intervjuji, opravljeni med 12. in 27. majem 2012. Intervjuvanih je bilo skupno 32 728 ljudi v 27 državah članicah EU in državah kandidatkah.

Več informacij

Danes je bilo objavljeno poročilo o prvih rezultatih dojemanja trenutnega gospodarskega stanja med Evropejci ter njihovih skrbi v zvezi s prihodnostjo in njihovih mnenj glede krize in strategije Evropa 2020. Prav tako so objavljeni rezultati trendov glede institucij EU in podatki o z državljanstvom povezanih zadevah.

Poročilo o prvih rezultatih je na voljo na strani:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb77/eb77_en.htm.

Kontakti:

Mina Andreeva +32 22991382

Natasha Bertaud +32 22967456

ANNEX

1. Perceived importance of Europe 2020 initiatives

2. Appraisal of Europe 2020 targets

3. Perceived relevance of the Europe 2020 approach

4. Differentiation between Member States on the impact of the crisis on jobs and trends since Autumn 2011

5. Statements on the crisis: EU countries will have to work more closely together and the EU will be stronger in the long run.

6. Differentiation between Member States on the appraisal of the current state of the economy


Side Bar