Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska Komisia

Tlačová správa

Brusel 30. júla 2012

Štandardný Eurobarometer – jar 2012: verejná podpora stratégie Európa 2020 je naďalej silná

Podľa výsledkov polročného prieskumu Eurobarometer – jar 2012, ktorý organizuje Európska komisia, Európania všeobecne podporujú iniciatívy pre rast, stabilitu a zamestnanosť, ktoré navrhla EÚ. Keďže prechádzame do druhého polroka, kedy – po „európskom semestri“ – je teraz na členských štátoch, aby konali, podľa verejnej mienky v EÚ sa za najdôležitejšie priority považuje modernizácia trhov práce, ktorej cieľom je vytvárať pracovné miesta, a pomoc chudobným a sociálne vylúčeným. Najnovší prieskum takisto ukazuje, že podľa Európanov hlavné ciele odsúhlasené EÚ – napríklad zabezpečenie pracovného miesta pre tri štvrtiny ľudí v produktívnom veku – vyjadrujú správnu úroveň ambícií (pozri prílohu). Názory ľudí na stratégiu Európa 2020 – čo je stratégia EÚ pre rast – sú povzbudivé, najmä pokiaľ ide o význam iniciatív a úroveň ambícií. V celkovom vyjadrení 40 % Európanov (+ 2 percentuálne body) zastáva názor, že EÚ napreduje správnym smerom, aby sa vymanila z krízy a obstála zoči-voči novým globálnym výzvam.

Hoci medzi jednotlivými krajinami existujú značné rozdiely, možno badať signály, že Európania sú menej pesimistickí, a viac ľudí hovorí, že to najhoršie z krízy je už za nami. Celkovo 30 % Európanov si myslí, že vplyv krízy na trh práce už dosiahol svoj vrchol (nárast o 7 percentuálnych bodov oproti predchádzajúcemu prieskumu z jesene 2011).

Viac než osem z desiatich Európanov si myslí, že členské štáty EÚ by mali v dôsledku krízy užšie spolupracovať a viac než polovica je presvedčená, že EÚ sa v dlhodobom horizonte posilní.

Podobne ako pri predchádzajúcich prieskumoch, sa odpovede na otázky týkajúce sa situácie v národnom hospodárstve veľmi líšia v závislosti od jednotlivých členských štátov. Zatiaľ čo vyše tri štvrtiny ľudí vo Švédsku, Luxembursku a Nemecku tvrdia, že ich hospodárska situácia je dobrá, v Írsku, Portugalsku, Španielsku a Grécku má rovnaký názor menej než 5 % ľudí. Celkovo sa v priebehu posledných šiestich mesiacov zaznamenala stabilita v počte ľudí, ktorí si myslia, že súčasná situácia v národnom hospodárstve je dobrá (27 %, pokles o 1 percentuálny bod), a v počte tých, čo si myslia, že situácia je zlá (71 %, bezo zmien).

Občania aj naďalej vnímajú EÚ ako najúčinnejšieho aktéra – popri národných vládach – pri riešení následkov hospodárskej krízy. Ako obvykle, Eurobarometer ukazuje podobnosti a rozdielnosti medzi verejnou mienkou v členských štátoch EÚ, pokiaľ ide o najväčšie starosti ľudí (nezamestnanosť, inflácia a hospodárska situácia).

Súvislosti

Jarný štandardný prieskum Eurobarometra 2012 sa uskutočnil prostredníctvom osobných pohovorov v období od 12. do 27. mája 2012. Zo všetkých 27 členských štátov EÚ a kandidátskych krajín sa na prieskume celkovo zúčastnilo 32 728 ľudí.

Ďalšie informácie

Správa s prvými výsledkami, ktorá sa uverejňuje dnes, podáva obraz o tom, ako Európania vnímajú súčasnú hospodársku situáciu a ich starosti týkajúce sa budúcnosti, ako aj ich názory na krízu a stratégiu Európa 2020. Uverejňujú sa aj smerodajné údaje o inštitúciách EÚ a údaje súvisiace s otázkami občianstva.

Správa o prvých výsledkoch je dostupná na:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb77/eb77_en.htm

Kontaktné osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 1382)

Natasha Bertaud (+32 2 296 7456)

ANNEX

1. Perceived importance of Europe 2020 initiatives

2. Appraisal of Europe 2020 targets

3. Perceived relevance of the Europe 2020 approach

4. Differentiation between Member States on the impact of the crisis on jobs and trends since Autumn 2011

5. Statements on the crisis: EU countries will have to work more closely together and the EU will be stronger in the long run.

6. Differentiation between Member States on the appraisal of the current state of the economy


Side Bar