Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 30 lipca 2012 r.

Badanie standardowe Eurobarometru z wiosny 2012  r. – poparcie społeczeństwa dla strategii Europa 2020 nadal silne

Jak pokazują wyniki badania Eurobarometru (przeprowadzanego dwa razy do roku badania opinii publicznej) z wiosny 2012 r., obywatele europejscy w dużej mierze popierają przedstawiane przez UE inicjatywy na rzecz wzrostu, stabilności i zatrudnienia. Rozpoczyna się właśnie druga połowa roku, w której, w następstwie europejskiego semestru, to państwa członkowskie powinny podejmować działania. Zdaniem opinii publicznej w UE priorytetowe cele obejmują modernizację rynków pracy w celu stworzenia miejsc pracy oraz pomoc osobom ubogim i społecznie wykluczonym. Ostatnie badanie pokazało także, że Europejczycy uważają, że główne cele uzgodnione przez UE, takie jak zagwarantowanie zatrudnienia trzech czwartych ludności w wieku produkcyjnym, to odpowiedni poziom ambicji (zob. załącznik). Opinie społeczeństwa na temat strategii Europa 2020 – unijnej strategii na rzecz wzrostu – napawają optymizmem, zwłaszcza jeśli chodzi o znaczenie inicjatyw i poziom ambicji. Ogólnie 40% Europejczyków (wzrost o 2 punkty procentowe) jest zdania, że UE podejmuje odpowiednie działania w celu wyjścia z kryzysu i stawienia czoła nowym globalnym wyzwaniom.

Mimo że istnieją znaczne rozbieżności między krajami, daje się zauważyć, że Europejczycy stają się mniej pesymistyczni i więcej respondentów deklaruje, że najgorszy okres kryzysu mamy już za sobą. 30% Europejczyków uważa, że wpływ kryzysu na rynek pracy osiągnął już swój punkt kulminacyjny (wzrost o 7 punktów od poprzedniego badania przeprowadzonego jesienią 2011 r.).

Ponad 8 na 10 Europejczyków uważa, że w następstwie kryzysu państwa członkowskie UE powinny ściślej za sobą współpracować, a ponad połowa jest zdania, że w dłuższej perspektywie czasowej UE stanie się silniejsza.

Podobnie jak w poprzednich badaniach, odpowiedzi dotyczące sytuacji gospodarki krajowej różnią się bardzo w zależności od państwa członkowskiego. W Szwecji, Luksemburgu i Niemczech ponad trzy czwarte respondentów uważa, że sytuacja gospodarcza jest dobra, natomiast w Irlandii, Portugalii, Hiszpanii i Grecji jest to mniej niż 5% ankietowanych. W ujęciu ogólnym, w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie uległa zmianie liczba osób uważających, że obecny stan gospodarki krajowej jest dobry (27%, spadek o 1 punkt procentowy), ani liczba osób oceniających ten stan jako zły (71%, bez zmian).

Obywatele nadal uważają, że UE, na równi z władzami krajowymi, jest najbardziej skutecznym podmiotem w działaniach na rzecz łagodzenia skutków kryzysu. Tradycyjnie Eurobarometer pokazuje podobieństwa i różnice opinii społecznej w państwach członkowskich UE w odniesieniu do najważniejszych kwestii nurtujących społeczeństwo (bezrobocie, inflacja i sytuacja gospodarcza).

Kontekst

Badanie Eurobarometru z wiosny 2012 r. zostało przeprowadzone w formie bezpośrednich wywiadów w dniach od 12 do 27 maja 2012 r. Ogółem przeprowadzono wywiady z 32 728 respondentami w 27 państwach członkowskich UE oraz w krajach kandydujących.

Dodatkowe informacje

Dziś opublikowano pierwsze sprawozdanie na temat wyników, w którym przedstawiono w jaki sposób Europejczycy postrzegają obecną sytuację gospodarczą, jakie są ich obawy do co przyszłości oraz ich opinie na temat kryzysu i strategii Europa 2020. Opublikowane zostały także tendencje dotyczące instytucji UE i dane dotyczące kwestii obywatelstwa.

Pierwsze sprawozdanie na temat wyników dostępne jest na stronie:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb77/eb77_en.htm

Kontakt :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

ANNEX

1. Perceived importance of Europe 2020 initiatives

2. Appraisal of Europe 2020 targets

3. Perceived relevance of the Europe 2020 approach

4. Differentiation between Member States on the impact of the crisis on jobs and trends since Autumn 2011

5. Statements on the crisis: EU countries will have to work more closely together and the EU will be stronger in the long run.

6. Differentiation between Member States on the appraisal of the current state of the economy


Side Bar