Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 30. jūlijā

Eirobarometra 2012. gada pavasara standarta apsekojums – Sabiedrības atbalsts stratēģijai ,,Eiropa 2020” joprojām ir liels

Eiropas iedzīvotāji plaši atbalsta Eiropas Savienības ierosinātās iniciatīvas izaugsmei, stabilitātei un nodarbinātībai, secināts Eirobarometra 2012. gada pavasara apsekojumā – viedokļu aptaujā, ko divreiz gadā rīko Eiropas Komisija. Pēc ,,Eiropas pusgada” procedūras beigām tagad – gada otrajā pusē – ir pienācis laiks dalībvalstīm rīkoties. Tām ir jāmodernizē darba tirgi, lai radītu darba vietas un palīdzētu trūcīgiem un sociāli atstumtiem cilvēkiem – pēc ES sabiedrības uzskata tās ir vissvarīgākās prioritātes. Jaunākais apsekojums arī liecina, ka pēc Eiropas iedzīvotāju viedokļa ES noteiktie pamatmērķi (piemēram, nodrošināt darba vietas trim ceturtdaļām darbspējīga vecuma iedzīvotāju) ir pietiekami tālejoši (skatīt pielikumu). Cilvēku viedokļi par stratēģiju ,,Eiropa 2020” – ES izaugsmes stratēģiju – ir pozitīvi, jo īpaši attiecībā uz iniciatīvu nozīmību un vērienīguma pakāpi. Kopumā 40 % Eiropas iedzīvotāju (+2 procentu punkti) uzskata, ka Eiropas Savienība ir uz pareizā ceļa, lai pārvarētu krīzi un risinātu jaunas pasaules mēroga problēmas.

Kaut arī starp valstīm pastāv būtiskas atšķirības, tomēr ir pazīmes, ka Eiropas iedzīvotāji nav vairs tik pesimistiski, jo vairāk cilvēku uzskata, ka smagākā krīze jau ir aiz muguras. 30 % Eiropas iedzīvotāju domā, ka krīzes ietekme uz darba tirgu jau ir sasniegusi savu augstāko punktu (palielinājums par 7 procentu punktiem kopš iepriekšējā apsekojuma 2011. gada rudenī).

No katriem 10 Eiropas iedzīvotājiem vairāk nekā astoņi uzskata, ka krīzes rezultātā ES dalībvalstīm būtu ciešāk jāsadarbojas, un vairāk nekā puse ir pārliecināti, ka Eiropas Savienība pēc krīzes pārvarēšanas ilgtermiņā būs spēcīgāka.

Tāpat kā iepriekšējos apsekojumos atbildes par ekonomikas situāciju valstī ir ievērojami atšķirīgas starp dalībvalstīm. Vairāk nekā trīs ceturtdaļas cilvēku Zviedrijā, Luksemburgā un Vācijā uzskata, ka ekonomikas situācija ir laba, savukārt Īrijā, Portugālē, Spānijā un Grieķijā šim viedoklim piekrīt mazāk nekā 5 %. Kopumā pēdējo 6 mēnešu laikā ir stabilizējies to cilvēku skaits, kuri apgalvo, ka ekonomikas situācija valstī ir laba (27 % līmenī (-1)), un to cilvēku skaits, kuri uzskata, ka tā ir slikta (71 % (bez izmaiņām)).

Iedzīvotāji joprojām atzīst Eiropas Savienību par efektīvāko procesa dalībnieci (līdztekus valstu valdībām), lai pārvarētu ekonomikas krīzes sekas. Kā parasti, Eirobarometra apsekojums liecina par kopīgām iezīmēm un atšķirībām, kas pastāv sabiedrības uzskatos ES dalībvalstīs attiecībā uz svarīgākajām cilvēku rūpēm (bezdarbs, inflācija un ekonomikas situācija).

Vispārīga informācija

Eirobarometra 2012. gada pavasara standarta apsekojums tika veikts tiešu interviju veidā laikposmā no 2012. gada 12. maija līdz 27. maijam. Kopumā tika aptaujāti 32 728 cilvēki 27 ES dalībvalstīs, kā arī kandidātvalstīs.

Papildu informācija

Ziņojums ar pirmajiem rezultātiem ir publicēts šodien, izklāstot tajā Eiropas iedzīvotāju viedokļus par pašreizējo ekonomikas situāciju un viņu bažas par nākotni, kā arī viņu uzskatus par krīzi un stratēģiju ,,Eiropa 2020”. Tiek publicēti arī tendenču apsekojuma rezultāti par ES iestādēm un dati par pilsonības jautājumiem.

Ziņojums ar pirmajiem rezultātiem ir pieejams šādā tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb77/eb77_en.htm

Kontaktpersonas:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

ANNEX

1. Perceived importance of Europe 2020 initiatives

2. Appraisal of Europe 2020 targets

3. Perceived relevance of the Europe 2020 approach

4. Differentiation between Member States on the impact of the crisis on jobs and trends since Autumn 2011

5. Statements on the crisis: EU countries will have to work more closely together and the EU will be stronger in the long run.

6. Differentiation between Member States on the appraisal of the current state of the economy


Side Bar