Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 30. juuli 2012

Eurobaromeetri standarduuring 2012. aasta kevadel: strateegial „Euroopa 2020” on jätkuvalt suur toetus

Eurooplased toetavad laialdaselt ELi majanduskasvu, stabiilsust ja tööhõivet toetavaid algatusi. See selgus 2012. aasta kevade Eurobaromeetri uuringust – iga poole aasta tagant Euroopa Komisjoni korraldatavast arvamusküsitlusest. Nüüd, aasta teise poole alguses pärast Euroopa poolaasta lõpuleviimist, on liikmesriikide kord tegutseda. ELi avaliku arvamuse kohaselt on kõige prioriteetsemaks tööturu ajakohastamine töökohtade loomiseks ning vaeste ja sotsiaalselt tõrjutute abistamine. Viimase uuringu andmed näitavad, et eurooplased peavad ELi peamisi eesmärke, nagu töökoha kindlustamine kolmveerandile tööealisest elanikkonnast, piisavalt ambitsioonikaks (vt lisa). Kodanike hinnang strateegiale „Euroopa 2020” ehk ELi majanduskasvu strateegiale on julgustav, eelkõige algatuste olulisuse ja ambitsioonikuse osas. Kokku 40 % eurooplastest (+2 protsendipunkti) on seisukohal, et EL liigub õiges suunas, et kriisist väljuda ja lahendada uusi üleilmseid probleeme.

Kuigi riikide vahel on olulised erinevused, on eurooplased üldiselt muutumas optimistlikumaks ning üha rohkem kodanikke leiab, et kõige hullem kriis on möödas. 30 % eurooplastest on seisukohal, et kriisi mõju tööturule on oma haripunkti juba saavutanud (+7 protsendipunkti võrreldes 2011. aasta sügise uuringuga).

Rohkem kui kaheksa eurooplast kümnest arvab, et kriisi tingimustes peaksid liikmesriigid tihedamat koostööd tegema ning rohkem kui pooled kodanikest leiavad, et pikas perspektiivis väljub EL kriisist endisest tugevamana.

Nagu varasemates uuringutes, nii erinevad ka selles uuringus arvamused riikide majandusliku olukorra kohta liikmesriigiti suuresti.

Üle kolme neljandiku Rootsi, Luksemburgi ja Saksamaa elanikest on seisukohal, et majanduslik olukord on hea. Samal ajal arvab Iirimaal, Portugalis, Hispaanias ja Kreekas nii alla 5 % inimestest.

Viimase kuue kuu jooksul on stabiilsena püsinud nende inimeste hulk, kes leiavad, et majanduslik olukord on hea (27 %, -1 protsendipunkti), ning ka nende osakaal, kelle arvates majanduslik olukord on halb (71 %, muutumatu).

Kodanike arvates on ELil koos riikide valitsustega kõige olulisem roll majanduskriisi lahendamisel. Nagu tavaliselt, toovad Eurobaromeetri tulemused välja ELi liikmesriikide avaliku arvamuse sarnasused ja erinevused kodanike jaoks kõige olulisemates küsimustes (töötus, inflatsioon ja majandusolukord).

Taust

2012. aasta kevadine Eurobaromeetri standarduuring korraldati intervjuuküsitlusena 12.–27. mail 2012. Kokku küsitleti 32 728 inimest 27 liikmesriigis ja kandidaatriikides.

Lisateave

Täna avaldatavad esialgsed tulemused annavad ülevaate sellest, kuidas eurooplased näevad majanduse hetkeolukorda, millised on eurooplaste põhimured seoses tulevikuga ning milline on nende arvamus kriisi ja strateegia „Euroopa 2020” kohta. Avaldatakse ka ELi institutsioonidega seotud trendid ja andmed kodakondsusküsimuste kohta.

Esialgsed tulemused on kättesaadaval aadressil

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb77/eb77_en.htm

Kontaktisikud:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

ANNEX

1. Perceived importance of Europe 2020 initiatives

2. Appraisal of Europe 2020 targets

3. Perceived relevance of the Europe 2020 approach

4. Differentiation between Member States on the impact of the crisis on jobs and trends since autumn 2011

5. Statements on the crisis: EU countries will have to work more closely together and the EU will be stronger in the long run.

6. Differentiation between Member States on the appraisal of the current state of the economy


Side Bar