Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 26 juli 2012

Ny EU-lagstiftning om förenklade förfaranden i gränsöverskridande arvsärenden

Nya EU-bestämmelser som syftar till att mildra de juridiska problem som kan uppstå när en familjemedlem med egendom i ett annat EU-land avlider kommer att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning i morgon. Det innebär att bestämmelserna blir EU-lag. Den nya förordningen om gränsöverskridande arvsärenden, som föreslogs av kommissionen och antogs formellt av medlemsstaterna i förra månaden (IP/12/576), kommer att föra det lättare för EU-medborgare att hantera de juridiska aspekterna av ett internationellt arv eller testamente. Reglerna kommer att skapa klarhet om rättsläget för de uppskattningsvis 450 000 europeiska familjer som varje år blir parter i internationella arvsärenden. Bestämmelserna kommer sannolikt att vara av intresse för långt fler än så, eftersom över 12,3 miljoner EU-medborgare är bosatta i ett annat EU-land än hemlandet. Medlemsstaterna har nu tre år på sig att anpassa sin nationella lagstiftning så att de nya EU-bestämmelserna kan fungera som det är tänkt.

Efter att ha underlättat förfarandena för makar som är parter i gränsöverskridande ärenden om äktenskapsskillnad har vi nu vidtagit motsvarande åtgärder för familjer som tvingas ta itu med de juridiska konsekvenserna av att en närstående har gått bort säger Viviane Reding, kommissionär för rättsliga frågor och kommissionens vice ordförande. Skillnader i arvslagstiftningen i olika EU-länder brukade leda till förvirring om vad som egentligen gällde. Den nya lagstiftningen bidrar till att underlätta förfarandena och skapa rättssäkerhet för medborgarna. EU-förordningen gör det lättare att avgöra vilken lag som ska tillämpas i varje enskilt fall. Detta är bara ett exempel på hur Europeiska unionen arbetar för att lösa juridiska vardagsproblem och spara pengar för EU-medborgarna.”

Den nya lagen underlättar förfarandena i gränsöverskridande arvsärenden betydligt genom att tillhandahålla ett enda kriterium för att fastställa såväl behörig domstol som tillämplig lag, nämligen den avlidnes hemvist. Den gör det också möjligt för EU-medborgare att planera sitt arv på förhand, i full klarhet om vad som gäller. Förordningen innehåller dessutom bestämmelser om ett europeiskt arvsintyg, vilket kommer att göra det möjligt för människor att utan vidare formaliteter styrka sin ställning som arvtagare eller dödsboförvaltare i hela EU. Detta innebär ett avsevärt framsteg jämfört med den hittills rådande situationen, där det ibland har varit mycket svårt att göra sina rättigheter gällande. Som ett resultat av detta kommer arvsärenden att kunna behandlas snabbare och till lägre kostnader.

Bakgrund

Den 14 oktober 2009 lade kommissionen fram ett förslag till en förordning för att förenkla förfarandena i gränsöverskridande arvsärenden (se IP/09/1508). Enligt förordningen kommer ett enda kriterium användas för att avgöra både vilken myndighet som är behörig och vilken lag som är tillämplig i ett gränsöverskridande arvsärende, nämligen den avlidnes hemvist. EU-medborgare som bor utomlands kommer emellertid att kunna välja att låta arvsärendet i dess helhet behandlas enligt lagstiftningen i det medlemsland där de är medborgare. Detta innebär exempelvis att en tysk pensionär som är bosatt i Portugal vid planeringen av sitt arv kan välja att tysk lag ska vara tillämplig.

Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor och Europaparlamentets plenarförsamling antog i mars 2012 en rapport om förslaget till förordning (se IP/12/209). EU-medlemsstaternas regeringar, företrädda i Europeiska unionens råd, antog därefter slutgiltigt den nya lagen den 7 juni 2012 (IP/12/576).

Morgondagens offentliggörande av förordningen i Europeiska unionens officiella tidning är en del av Europeiska kommissionens kontinuerliga arbete för att stärka EU-medborgarnas rättigheter. Den 9 maj inledde Europeiska kommissionen ett offentligt samråd om medborgerliga rättigheter, för att identifiera möjliga hinder som medborgare fortfarande ställs inför vid till exempel resor i Europa eller vid näthandel (IP/12/461).  Samrådet kommer att pågå till den 9 september och de uppgifter man får in kommer att användas i rapporten om EU-medborgarskap 2013 som ska presenteras i maj nästa år.

Mer information finns på

Europeiska kommissionen – Family matters and successions:

http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_en.htm

Offentligt samråd:

http://ec.europa.eu/your-rights-your-future

Nyhetssidan för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Hemsida för Viviane Reding, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersoner :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 297 24 59)


Side Bar