Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

V Bruseli 26. júla 2012

Uzákonené pravidlá EÚ na uľahčenie cezhraničného dedenia

Nové pravidlá EÚ na zníženie právneho hlavybôľu v prípadoch, keď rodinný príslušník vlastniaci majetok v inom štáte EÚ zomrie, budú zajtra uverejnené v Úradnom vestníku EÚ. To znamená, že sa stávajú právnym predpisom EÚ. Nová úprava cezhraničného dedenia, ktorú navrhla Európska komisia a ktorú minulý mesiac formálne schválili členské štáty, (IP/12/576), uľahčí občanom EÚ vyriešenie právnej stránky medzinárodného závetu alebo dedenia. Tieto pravidlá prinesú právnu istotu pre odhadovaných 450 000 európskych rodín, ktorí sa každoročne stávajú účastníkmi medzinárodného dedičského konania. Keďže približne 12,3 milióna občanov EÚ sa zdržuje v inej krajine EÚ, tieto pravidlá budú zrejme zaujímavé pre omnoho viac ľudí. Členské štáty teraz majú tri roky na zosúladenie ich vnútroštátnych právnych predpisov tak, aby nové pravidlá EÚ začali platiť v praxi.

„Po tom, čo sme uľahčili život partnerom v cezhraničnom rozvodovom konaní, urobili sme to isté pre rodiny, ktoré sa stretávajú s právnymi medzerami po strate milovanej osoby,“ vyhlásila komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová, podpredsedníčka Komisie. „Osobitné pravidlá týkajúce sa dedenia v jednotlivých krajinách EÚ viedli zvyčajne k právnemu zmätku. Týmto právnym predpisom zjednodušujeme postupy a prinášame občanom právnu istotu. Zavedením tohto nariadenia EÚ uľahčujeme určenie rozhodného práva v jednotlivých prípadoch. Je to iba jeden z príkladov, ako sa Európska únia usiluje riešiť každodenné právne problémy a ušetriť tak Európanom peniaze."

Nový právny predpis umožní vysporiadať medzinárodné dedenie podstatne jednoduchšie tým, že stanovuje jediné kritérium na určenie jurisdikcie aj rozhodného práva v cezhraničných prípadoch: je ním miesto obvyklého pobytu zosnulého. Občania, ktorí chcú rozdeliť svoj majetok dedičom už vopred, majú takisto plnú právnu istotu. Uvedený právny predpis takisto ustanovuje európske dedičské osvedčenie, ktoré bez akýchkoľvek ďalších formalít umožní preukázať postavenie dediča alebo správcu dedičstva v celej EÚ. V porovnaní so súčasnou situáciou to bude významným krokom vpred, pretože dovolať sa príslušných práv je v dnešných podmienkach niekedy veľmi náročné. Výsledkom budú rýchlejšie a lacnejšie postupy, ktoré ušetria ľuďom čas a peniaze vynakladané na právne poplatky.

Súvislosti

Dňa 14. októbra 2009 Komisia navrhla nariadenie, ktoré by zjednodušilo vysporiadanie medzinárodných dedičských konaní (pozri IP/09/1508). Podľa tohto nariadenia bude existovať jediné kritérium, na základe ktorého sa určí právomoc príslušných orgánov a rozhodné právo vzťahujúce sa na cezhraničné dedičské konanie: bude ním miesto obvyklého pobytu zosnulého. Občania, ktorí žijú v zahraničí, sa však budú môcť rozhodnúť pre právo krajiny svojej štátnej príslušnosti. To sa bude uplatňovať na celý ich majetok, ktorý bude predmetom dedičstva. Napríklad nemecký dôchodca žijúci v Portugalsku by si napríklad mohol vybrať nemecké rozhodné právo pri plánovaní svojho dedičského konania.

Výbor Európskeho parlamentu pre právne veci a plénum Európskeho parlamentu odhlasovali správu o legislatívnom návrhu v marci 2012 (pozri IP/12/209). Vlády členských štátov EÚ, zastúpené v Rade EÚ, potom prijali nový právny predpis 7. júna 2012 (IP/12/576).

Zajtrajšie uverejnenie nariadenia v Úradnom vestníku Európskej únie tvorí súčasť nepretržitého úsilia Európskej komisie o rozšírenie práv občanov EÚ. Počnúc 9. májom Komisia spustila najväčšiu verejnú konzultáciu o právach občanov s cieľom zistiť možné prekážky, s ktorými sa občania neustále stretávajú, keď cestujú po Európe alebo napríklad keď nakupujú online (IP/12/461). Konzultácia bude otvorená do 9. septembra a získané informácie sa priamo využijú pri vypracúvaní správy o občianstve EÚ v roku 2013.

Ďalšie informácie:

Európska komisia – Rodinné záležitosti a dedenie:

http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_en.htm

Verejná konzultácia:

http://ec.europa.eu/your-rights-your-future

Informačné centrum Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktné osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 1382)

Natasha Bertaud (+32 2 297 2459)


Side Bar