Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 26 juli 2012

EU-regels ter vereenvoudiging van grensoverschrijdende erfopvolging worden van kracht

Morgen worden in het Publicatieblad nieuwe EU-regels bekendgemaakt die de juridische hoofdbrekens moeten verminderen wanneer een familielid met bezittingen in een andere EU-lidstaat overlijdt. Dat betekent dat die regels deel gaan uitmaken van het EU-recht. De nieuwe verordening inzake grensoverschrijdende erfopvolging, die door de Commissie is voorgesteld en vorige maand formeel door de EU-lidstaten is aangenomen (IP/12/576), zal het voor de Europese burgers gemakkelijker maken de juridische kant van internationale testamenten of erfenissen af te handelen. De regels zullen de rechtszekerheid vergroten voor de naar schatting 450 000 Europese families die jaarlijks met een internationale erfenis te maken krijgen. Aangezien meer dan 12,3 miljoen EU-burgers in een andere EU-lidstaat verblijven, zullen de regels wellicht nog voor veel meer families belang hebben. De lidstaten hebben drie jaar de tijd om hun nationale wetgeving met de nieuwe EU-regels in overeenstemming te brengen zodat deze van kracht kunnen worden.

"Na het leven gemakkelijker te hebben gemaakt voor koppels die bij grensoverschrijdende echtscheidingen zijn betrokken, hebben wij nu hetzelfde gedaan voor families die de juridische aspecten van het verlies van een familielid moeten afhandelen," aldus vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie. "Verschillende regels over erfenissen in elke EU-lidstaat hebben geleid tot een juridisch doolhof. Met deze wetgeving worden procedures vereenvoudigd en wordt de rechtszekerheid voor burgers groter. Zodra deze EU-verordening van kracht is, zal het gemakkelijker zijn om te bepalen welk recht in een specifiek geval van toepassing is. Dit is maar één voorbeeld van acties die de Europese Unie onderneemt om alledaagse juridische problemen op te lossen en geld te besparen voor de Europeanen."

De nieuwe verordening maakt het aanzienlijk eenvoudiger om internationale erfopvolging af te handelen door te voorzien in één enkel criterium om te bepalen welke instanties bevoegd zijn en welk recht van toepassing is op grensoverschrijdende zaken: de gewone verblijfplaats van de overledene. De nieuwe verordening biedt burgers ook de rechtszekerheid die zij nodig hebben om hun erfopvolging te regelen. De verordening voorziet ook in een Europese erfrechtverklaring waarmee een erfgenaam of een beheerder van een nalatenschap overal in Europa zonder andere formaliteiten zijn hoedanigheid zal kunnen doen gelden. Dit is een belangrijke verbetering ten opzichte van de huidige situatie, waarin burgers soms grote moeilijkheden ondervinden bij het uitoefenen van hun rechten. Dit zal leiden tot snellere en goedkopere procedures waardoor burgers tijd en juridische kosten besparen.

Achtergrond

Op 14 oktober 2009 heeft de Commissie een verordening voorgesteld om de afhandeling van internationale erfopvolging te vereenvoudigen (zie IP/09/1508). Krachtens de verordening is er één enkel criterium om te bepalen welke instanties bevoegd zijn en welk recht van toepassing is op een grensoverschrijdende erfopvolging, nl. de gewone verblijfplaats van de overledene. Burgers die in het buitenland wonen, kunnen er echter ook voor kiezen hun hele erfopvolging volgens hun eigen nationaal recht te regelen. Een Duitse gepensioneerde die in Portugal woont, zou er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen het Duitse recht toe te passen bij het plannen van zijn of haar erfopvolging.

De Commissie juridische zaken van het Europees Parlement (zie IP/12/209) en de plenaire vergadering van het Europees Parlement hebben in maart 2012 met het wetgevingsvoorstel ingestemd. De regeringen van de EU-lidstaten, vertegenwoordigd in de Raad van de EU, hebben uiteindelijk de nieuwe verordening aangenomen op 7 juni 2012 (IP/12/576).

De bekendmaking van de verordening in het Publicatieblad van de Europese Unie van morgen maakt deel uit van de voortdurende inspanningen van de Europese Commissie om de rechten van EU-burgers te verbeteren. Sinds 9 mei houdt de Europese Commissie een openbare raadpleging over de rechten van burgers om na te gaan welke belemmeringen burgers nog ondervinden, bijvoorbeeld op reis in Europa of als onlineconsument (IP/12/461). De raadpleging is open tot 9 september en de ontvangen input zal rechtstreeks worden meegenomen in het Verslag over het EU-burgerschap van 2013 dat in mei volgend jaar wordt ingediend.

Voor meer informatie

Europese Commissie – Familiezaken en erfopvolging:

http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_en.htm

Openbare raadpleging:

http://ec.europa.eu/your-rights-your-future

Algemene nieuwssite van DG Justitie:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Homepage van vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie:

http://ec.europa.eu/reding

Contact:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 297 24 59)


Side Bar