Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 26. juuli 2012

Avaldatakse piiriüleseid pärimisasju lihtsustavad ELi eeskirjad

Homme avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas uued Euroopa Liidu eeskirjad, mis lihtsustavad pereliikmete jaoks asjaajamist juhul, kui pärandajal on vara teises ELi liikmesriigis. Eeskirjade avaldamine tähendab ühtlasi, et need hakkavad peagi kehtima. ELi liikmesriigid võtsid Euroopa Komisjoni esildatud uue piiriüleseid pärimisasju käsitleva määruse ametlikult vastu möödunud kuul (IP/12/576). Määrusega lihtsustatakse Euroopa kodanike jaoks õiguslikku asjaajamist rahvusvaheliste pärimisasjade puhul. Eeskirjad loovad õiguskindluse hinnanguliselt 450 000 Euroopa pere jaoks, kes puutuvad igal aastal kokku rahvusvaheliste pärimisasjadega. Arvestades, et ligikaudu 12,3 miljonit eurooplast ei ela oma koduriigis, vaid mõnes muus ELi liikmesriigis, pakuvad need eeskirjad tõenäoliselt huvi paljudele teistelegi. Liikmesriikidel on nüüd oma seaduste ühtlustamiseks aega kolm aastat, et uued ELi eeskirjad saaksid jõustuda.

Euroopa Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi sõnul on EL juba lihtsustanud asjaajamist rahvusvahelise abielu lõpetada otsustanud inimeste jaoks ja aitab nüüd peresid, kes seisavad lähedase kaotuse korral silmitsi õigusliku sasipuntraga. „Liikmesriigiti erinevad pärimisasju käsitlevad reeglid tekitasid üldjuhul üksnes segadust. Uue määrusega me lihtsustame menetlusi ja loome kodanike jaoks õiguskindluse. Selle ELi määruse alusel on lihtsam teha kindlaks, millise riigi õigust iga konkreetse juhtumi puhul kohaldada. See on vaid üks näide sellest, mida EL teeb, et lahendada igapäevaprobleeme ja säästa Euroopa kodanike raha,” lisas ta.

Uue õigusakti tulemusena lihtsustub rahvusvaheliste pärimisasjade menetlemine oluliselt, sest selle alusel lähtutakse nii pädevate asutuste kui ka piiriüleste pärimisasjade puhul kohaldatava õiguse kindlaksmääramisel ühest kriteeriumist: pärandaja alalisest elukohast. Samuti tagatakse täielik õiguskindlus kodanikele, kes soovivad oma pärandiküsimusi aegsasti korraldada. Määrusega on ette nähtud ka Euroopa pärimistunnistus, mis võimaldab nii pärijatel kui ka pärandi hooldajatel tõendada kogu ELis ilma täiendavate formaalsusteta oma õigusi ja volitusi. Kõnealune uuendus parandab tajutavalt praegust olukorda, kus inimestel tuleb oma õiguste kasutamiseks mõnikord läbida tõeline kadalipp. Selle tulemusena muutuvad menetlused kiiremaks ja odavamaks ning inimesed säästavad oma aega ja õigustasudele kuluvat raha.

Taust

Komisjon esitas 14. oktoobril 2009 ettepaneku määruse kohta, millega lihtsustatakse rahvusvaheliste pärimisasjade lahendamist (vt IP/09/1508). Määruse kohaselt kasutatakse piiriüleste pärimisasjade puhul pädevate asutuste ja kohaldatava õiguse kindlaksmääramiseks ainult ühte kriteeriumit: pärandaja alaline elukoht. Välismaal elavad pärandajad võivad siiski otsustada, et kogu nende pärandvara suhtes kohaldatakse selle riigi õigust, mille kodanikud nad on. Seega võib näiteks Portugalis elav Saksa kodanikust pensionär oma pärimisasjade korraldamiseks võtta aluseks Saksa õiguse.

Euroopa Parlamendi õiguskomisjon ja täiskogu hääletasid määruse ettepanekut käsitleva raporti üle 2012. aasta märtsis (vt IP/12/209). ELi liikmesriikide valitsusesindajad võtsid uue seaduse lõpuks nõukogus vastu 7. juunil 2012 (IP/12/576).

Homme Euroopa Liidu Teatajas avaldatav määrus on pideva töö vili, mida Euroopa Komisjon teeb ELi kodanike õiguste parandamiseks. Alates 9. maist on komisjon käivitanud kodanike õigusi käsitleva ELi avaliku konsulteerimise, et määrata kindlaks võimalikud takistused Euroopas reisivate või näiteks internetipoes oste sooritavate kodanike jaoks (IP/12/461). Konsulteerimine kestab 9. septembrini ja saadud märkused suunatakse otse järgmise aasta mais koostatavasse 2013. aasta aruandesse ELi kodakondsuse kohta.

Lisateave

Euroopa Komisjon – perekonnaküsimused ja pärimisasjad:

http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_en.htm

Avalik konsulteerimine:

http://ec.europa.eu/your-rights-your-future

Õigusküsimuste peadirektoraadi uudisnurk:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi koduleht:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktisikud:

Mina Andreeva (+32 2 299 1382)

Natasha Bertaud (+32 2 297 24 59)


Side Bar