Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 26 юли 2012 г.

Разпоредбите на ЕС за улесняване на трансграничното наследяване вече влизат в сила

Новите разпоредби на Европейския съюз за намаляване на правните усложнения в случаите на смърт на член на семейството, който притежава имущество в друга държава от ЕС, ще бъдат публикувани утре в Официален вестник на Европейския съюз. Това означава, че те стават част от правото на ЕС. Новият регламент относно трансграничното наследяване, предложен от Европейската комисия и официално приет от държавите — членки на ЕС миналия месец (IP/12/576), ще улесни европейските граждани при решаването на правни въпроси, свързани със завещание или наследяване с международен елемент. Според изчисленията разпоредбите ще осигурят правна сигурност на 450 000 европейски семейства годишно, които уреждат въпроси, свързани с наследяване с международен елемент. Като се има предвид, че над 12,3 млн. граждани на ЕС пребивават в друга държава от ЕС, от новите разпоредби вероятно ще се възползват много повече хора. Понастоящем държавите членки разполагат с три години, за да приведат в съответствие националните си закони, така че новите разпоредби на ЕС да могат да се прилагат ефективно.

След като улеснихме нещата за семейните двойки в процес на трансграничен развод, сега направихме същото за семействата, които уреждат въпроси, свързани с правните последици от загубата на любим човек“, заяви комисарят на ЕС по въпросите на правосъдието Вивиан Рединг, заместник-председател на Комисията. „Различните разпоредби относно наследяването във всяка държава от ЕС създаваха юридически лабиринт. С този закон се опростяват процедурите и се предоставя правна сигурност на гражданите. Новият регламент на ЕС улеснява определянето на това кое право ще се прилага във всеки отделен случай. Това е само един пример за това по какъв начин Европейският съюз работи за решаването на правни проблеми от ежедневието и за спестяването на средства на европейските граждани.“

С новия закон значително се опростява уреждането на наследяване с международен елемент, като се осигурява единен критерий за определяне на компетентния съд и приложимото право при трансгранични дела: обичайното местопребиваване на починалия. Съгласно този закон гражданите ще могат да организират предварително завещаването на своето имущество при пълна правна сигурност. В закона се предвижда и създаването на европейско удостоверение за наследство, което ще позволява доказването на статута на наследник или на управител на наследство в целия ЕС без други формалности. Това представлява значителен напредък по отношение на настоящото положение, при което за гражданите е много трудно да упражняват своите права. В резултат на това процедурите ще се ускорят, а разходите за тях ще намалеят, с което ще се спестят на хората време и пари за съдебни такси.

Контекст

На 14 октомври 2009 г. Комисията направи предложение за регламент с цел опростяване на уреждането на наследяването с международен елемент (вж. IP/09/1508). В регламента е предвиден единен критерий за определяне както на компетентните органи, така и на приложимото право при трансгранично наследяване, а именно обичайното местопребиваване на починалия. Хората, живеещи в чужбина, ще могат обаче да избират към наследството им в неговата цялост да се прилага правото на държавата, на която са граждани. Следователно германски пенсионер, живеещ в Португалия, би могъл например да избере да прилага германското законодателство, когато организира завещаването на своето имущество.

През март 2012 г. Комисията по правни въпроси на Европейския парламент и Европейският парламент на свое пленарно заседание гласуваха доклада относно законодателното предложение (вж. IP/12/209). След това правителствата на държавите — членки на ЕС, представени в Съвета на ЕС, окончателно приеха новия закон на 7 юни 2012 г. (IP/12/576).

Публикуването на регламента в Официален вестник на Европейския съюз е част от непрестанните усилия на Европейската комисия да се подобрят правата на гражданите на ЕС. На 9 май Европейската комисия стартира обществена консултация относно правата на гражданите с цел да установи кои са възможните препятствия, пред които гражданите все още са изправени, когато пътуват в Европа или когато пазаруват онлайн например (IP/12/461). Консултацията ще продължи до 9 септември, а получените отговори ще бъдат директно отразени в Доклада за гражданството на ЕС за 2013 г., който ще бъде представен през май 2013 г.

За повече информация:

Европейска комисия — семейноправни въпроси и наследяване:

http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_en.htm

Обществена консултация:

http://ec.europa.eu/your-rights-your-future

Новини от Генерална дирекция „Правосъдие“:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Интернет страница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/reding

За контакт:

Mина Андреевa (+ 32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 297 24 59)


Side Bar