Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 25 juli 2012

Utsläppshandel: EU-kommissionen förbereder ändringar av tidsschemat för auktionering av utsläppsrätter

I mitten av april inledde EU-kommissionen en översyn av tidsschemat för auktionering av utsläppsrätter inom EU:s utsläppshandel. I dag lägger kommissionen fram ett beslut för att förtydliga de bestämmelser i direktivet om utsläppshandel som rör detta tidsschema.

­–EU:s utsläppshandel har ett växande överskott på utsläppsrätter som byggts upp under de senaste åren, säger klimatkommissionär Connie Hedegaard. Det är inte förnuftigt att avsiktligt fortsätta att översvämma en marknad där det redan finns ett överskott. Därför banar kommissionen i dag väg för en ändring av tidsschemat för auktionering av utsläppsrätter. Det är en kortsiktig åtgärd som kommer att förbättra marknadens funktion. Om den politiska viljan finns, kan alla nödvändiga beslut fattas innan nästa auktioneringsfas inleds i början av 2013. Nu är det upp till Europaparlamentet och EU-länderna att leverera. Efter sommaruppehållet kommer kommissionen också att presentera förslag till långsiktiga strukturåtgärder.

I fas tre av EU:s utsläppshandel, 2013–2020, kommer många utsläppsrätter att auktioneras ut, och intäkterna går till medlemsländerna.

Senareläggning av auktionering

2010 fastställdes tidsschemat för och fördelningen av de utsläppsrätter som ska auktioneras ut under den tredje handelsperiodens åtta år i en kommissionsförordning. Detta ändrades genom ett beslut 2011, vilket innebar att en del av auktionsvolymen flyttas från 2013 och 2014 till 2012 för att skapa en ordnad övergång från utsläppshandelns fas 2 till fas 3. Med tanke på den makroekonomiska utvecklingen under senare år finns det anledning att överväga ytterligare en ändring av tidsschemat genom att en del av auktionsvolymen flyttas från 2013–2015 till slutet av fas 3.

Kommissionen föreslår i dag en teknisk ändring av direktivet om utsläppshandel för att inleda processen och skapa den stabilitet på marknaden som krävs för en eventuell framtida ändring av tidsschemat. Syftet med ändringen är att klargöra att kommissionen i undantagsfall kan ändra tidsschemat för auktioner under en handelsperiod för att koldioxidmarknaden ska fungera på ett ordnat sätt. Ändringen görs i auktioneringsförordningen.

För att i ett tidigt skede fråga efter EU-ländernas synpunkter, exempelvis om hur många auktionerade utsläppsrätter som bör senareläggas, lämnar kommissionen i dag också ett förslag till en framtida ändring av auktioneringsförordningen till EU:s kommitté för klimatförändringar.

Ytterligare information finns i ett arbetsdokument från kommissionen.

Senare i år kommer kommissionen att lägga fram en första rapport om den europeiska koldioxidmarknadens funktion. Detta innebär en möjlighet att inleda en ingående debatt om vilka strukturella åtgärder som kan behövas för att lösa frågorna inom EU:s utsläppshandel.

Bakgrund: EU:s utsläppshandel och fas 3

EU:s utsläppshandel omfattar ungefär 11 000 industrianläggningar och 45 % av EU:s utsläpp. Från och med i år ingår även luftfarten i systemet.

I den tredje fasen av utsläppshandeln (2013–2020) måste utsläppen från industrianläggningar sänkas till 21 % under 2005 års nivåer.

De största förändringarna under den tredje fasen är

  • en övergång från tak som fastställs på medlemsstatsnivå till ett tak per sektor för hela EU,

  • en övergång från främst gratis tilldelning till att över hälften av utsläppsrätterna auktioneras ut,

  • en harmonisering av reglerna för gratis tilldelning baserat på långtgående riktmärken för hela EU.

Mer information om EU:s utsläppshandel finns på

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm.

Dokumentation finns på

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/auctioning/third/documentation_en.htm.

Se även MEMO/12/600 (frågor och svar).

Kontaktpersoner:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar