Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 25. júla 2012

Obchodovanie s emisnými kvótami: Komisia pripravuje zmenu časového harmonogramu aukcií emisných kvót

Európska komisia v polovici apríla iniciovala preskúmanie harmonogramu aukcií systému EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS) a dnes predkladá návrh rozhodnutia, ktorého účelom je objasniť ustanovenia smernice o EÚ ETS týkajúce sa harmonogramu aukcií emisných kvót.

Komisárka pre oblasť klímy Connie Hedegaardová vyhlásila: „Počas uplynulých niekoľkých rokov sa v rámci EU ETS nazbieral nadbytok kvót, ktorý naďalej rastie. Nie je rozumné vedome naďalej zásobovať trh, ktorý už je presýtený. Preto Komisia dnes položila základný kameň pre zmenu v harmonograme aukcií kvót. Toto krátkodobé opatrenie pomôže zlepšiť fungovanie trhu. Pri dostatočnej politickej vôli bude možné prijať všetky potrebné rozhodnutia pred začiatkom ďalšej fázy obchodovania, teda pred začiatkom roka 2013. Na ťahu je teraz Európsky parlament a členské štáty. Komisia po letnej prestávke ďalej vypracuje aj možnosti dlhodobých štrukturálnych opatrení.“

V tretej fáze EU ETS – prebiehajúcej v rokoch 2013 až 2020 – sa vydraží veľký počet kvót, pričom zisky sa pripíšu členským štátom.

Odloženie obchodovateľných kvót

V roku 2010 prijala Komisia nariadenie, v ktorom stanovila harmonogram, teda rozdelenie množstiev, ktoré sa majú vydražiť za osem rokov tretej fázy obchodovania. V roku 2011 rozhodla o zmene a doplnení tohto harmonogramu, v dôsledku čoho sa niektoré množstvá kvót na aukciu presunuli z rokov 2013 a 2014 na rok 2012 s cieľom zabezpečiť hladký prechod z druhej do tretej fázy. Na základe makroekonomického vývoja v uplynulých rokoch by sa mali zvážiť ďalšie zmeny a doplnenia tohto harmonogramu, tento krát odloženie určitých množstiev z obdobia 2013 – 2015 až na koniec tretej fázy.

Komisia v snahe rozbehnúť prácu na tejto zmene a zabezpečiť trhu dostatočnú stabilitu na takúto možnú zmenu harmonogramu dnes navrhuje špecifickú technickú zmenu a doplnenie smernice o ETS. Jej účelom je objasniť, že Komisia môže harmonogram aukcií počas obdobia obchodovania za výnimočných okolností zmeniť, a to prostredníctvom zmeny a doplnenia nariadenia o aukciách s cieľom zabezpečiť správne fungovanie trhu s uhlíkom.

Navyše dnes Komisia postúpila Výboru EÚ pre klimatické zmeny návrh budúcej zmeny a doplnenia nariadenia o aukciách s cieľom získať prvotné stanoviská členských štátov, okrem iného aj k množstvám kvót na aukcie, ktoré je potrebné odložiť.

Ďalšie informácie sú dostupné v pracovnom dokumente útvarov Komisie.

 V priebehu tohto roka predloží Komisia prvú správu o fungovaní európskeho trhu s uhlíkom. Tým vzniká príležitosť otvoriť dôslednú diskusiu o tom, aké štrukturálne opatrenia sú potrebné na riešenie problémov v rámci EU ETS.

Súvislosti: Tretia fáza obchodovania v EU ETS

EU ETS sa vzťahuje približne na 11 000 priemyselných zariadení a 45 % emisií EÚ. Od tohto roka patrí do tohto systému aj sektor leteckej dopravy.

V tretej fáze obchodovania EU ETS (2013 – 2020) sa emisie z priemyselných zariadení musia znížiť o 21 % v porovnaní s rokom 2005.

Hlavné zmeny v tretej fáze sú:

  • prechod z maximálnych hodnôt na úrovni členských štátov na jednu maximálnu hodnotu v celej EÚ v danom sektore,

  • prechod z bezodplatného prideľovania kvót na systém, v ktorom sa vyše polovica kvót vydraží,

  • harmonizácia pravidiel bezodplatného prideľovania kvót na základe ambicióznych referenčných hodnôt platných v celej EÚ.

Viac informácií o EU ETS nájdete na stránke:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm

Dokumenty sú dostupné na stránke:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/auctioning/third/documentation_en.htm

Pozri aj MEMO/12/600 (otázky a odpovede)

Kontaktné osoby:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar