Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 25 lipca 2012 r.

Handel uprawnieniami do emisji: Komisja przygotowuje zmianę harmonogramu aukcji uprawnień do emisji

W połowie kwietnia Komisja Europejska zapoczątkowała przegląd harmonogramu sprzedaży na aukcji w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), zaś w dniu dzisiejszym przedstawia decyzję mającą na celu doprecyzowanie przepisów dyrektywy EU ETS dotyczących harmonogramu aukcji uprawnień do emisji.

Komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu, Connie Hedegaard, stwierdziła: „W ciągu ostatnich kilku lat w systemie EU ETS nagromadziła się nadwyżka uprawnień. Wprowadzanie dalszych uprawnień na przesycony już rynek byłoby błędem. Dlatego też Komisja umożliwiła dziś zmianę harmonogramu przeprowadzania aukcji uprawnień. Jest to rozwiązanie krótkoterminowe, które przyczyni się do lepszego funkcjonowania rynku. Przy politycznej dobrej woli wszystkie niezbędne decyzje mogą zostać podjęte przed rozpoczęciem, z początkiem 2013 r., kolejnego etapu sprzedaży na aukcji. Dalsze kroki należą do Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich. Po przerwie wakacyjnej Komisja podejmie również ostateczne decyzje dotyczące możliwych długoterminowych rozwiązań strukturalnych.”

Podczas trzeciego etapu funkcjonowania systemu EU ETS (2013-2020 r.) na aukcji sprzedana zostanie znacząca liczba uprawnień do emisji. Dochody ze sprzedaży trafią do państw członkowskich.

Przesunięcie wolumenów sprzedawanych na aukcji

W 2010 r. w rozporządzeniu Komisji rozłożono harmonogram podziału wolumenów sprzedawanych na aukcji na osiem lat obowiązywania trzeciego okresu rozliczeniowego. W 2011 r. zadecydowano o zmianie harmonogramu, przenosząc część wolumenu z 2013 i 2014 r. na rok 2012 w celu zapewnienia bezproblemowego przejścia z drugiego do trzeciego etapu. Sytuacja makroekonomiczna w ostatnich latach stanowi podstawę do rozważenia kolejnej zmiany harmonogramu poprzez opóźnienie sprzedaży lub przesunięcie części wolumenu z lat 2013-2015 na koniec etapu 3.

Aby umożliwić takie działanie oraz zapewnić stabilność rynkową niezbędną dla ewentualnej zmiany harmonogramu, Komisja zaproponowała dziś wprowadzenie zmiany technicznej do dyrektywy EU ETS, mającej na celu zawarcie w niej wyraźnego stwierdzenia, że Komisja może, w wyjątkowych przypadkach, zmienić harmonogram aukcji w danym okresie rozliczeniowym poprzez zmianę rozporządzenia w sprawie sprzedaży na aukcji, mając na względzie właściwe funkcjonowanie rynku emisji dwutlenku węgla.

Aby uzyskać wstępne opinie państw członkowskich, dotyczące między innymi ilości uprawnień, jaką należałoby przesunąć, Komisja przekazała też dziś Komitetowi ds. Zmian Klimatu projekt dotyczący przyszłej zmiany rozporządzenia w sprawie sprzedaży na aukcji.

Dalsze informacje dostępne są w dokumencie roboczym służb Komisji.

W drugiej połowie roku Komisja przedstawi pierwsze sprawozdanie dotyczące funkcjonowania europejskiego rynku emisji dwutlenku węgla. Jest to okazja do rozpoczęcia wnikliwej debaty na temat środków strukturalnych niezbędnych dla rozwiązania problemów systemu EU ETS.

Kontekst: EU ETS oraz jego trzeci etap

System EU ETS obejmuje ok. 11 tys. instalacji przemysłowych i 45 proc. unijnych emisji. W tym roku systemem objęto również sektor lotniczy.

W trzecim etapie funkcjonowania systemu (2013-2020 r.) emisje z instalacji przemysłowych muszą spaść do poziomu 21 proc. poniżej poziomu z 2005 r.

Najważniejsze zmiany w trzecim okresie rozliczeniowym to:

  • przejście z limitów ustalanych przez państwa członkowskie do jednego ogólnounijnego limitu dla każdego sektora;

  • przejście z bezpłatnego przydzielania większości uprawnień do sprzedaży na aukcji ponad połowy z nich;

  • harmonizacja zasad dotyczących bezpłatnych przydziałów uprawnień w oparciu o ambitne progi obowiązujące w całej Unii.

Więcej informacji na temat EU ETS znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm

Odpowiednie dokumenty można znaleźć pod adresem:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/auctioning/third/documentation_en.htm

Zob. również odpowiedzi na pytania w dokumencie MEMO/12/600.

Kontakt :

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar