Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPESE REKENKAMER PERSBERICHT

ECA/12/31

Luxemburg, 25 juli 2012

“De acties voor personeelsontwikkeling van de Europese Commissie moeten sterker worden gericht op organisatorische doelstellingen” –
Controleurs van de EU

De Commissie biedt een breed scala aan mogelijkheden voor het personeel om zich te ontwikkelen door middel van beroepsopleiding, informeel onderwijs en baanmobiliteit. Hoewel het personeel van de Commissie in 2010 gemiddeld aan 6,9 opleidingsdagen deelnam, was de opleiding niet sterk gericht op organisatorische doelstellingen. De Rekenkamer beveelt maatregelen aan om de leeromgeving bij de Commissie te verbeteren teneinde het opleidingsaanbod optimaal te benutten.

De Commissie is afhankelijk van haar 33 000 personeelsleden om het EU-beleid uit te voeren. Om doeltreffend te functioneren, moeten personeelsleden vaardigheden leren en op peil houden door middel van opleiding, informeel onderwijs en baanmobiliteit. Dit is met name van belang bij de Commissie vanwege de lange loopbaan en het lage verloop van de personeelsleden met een vaste aanstelling. In het vandaag door de Europese Rekenkamer (ERK) gepubliceerde speciaal verslag wordt geconstateerd dat de Commissie niet beschikt over voldoende informatie over de bestaande vaardigheden van haar personeel of over de vaardigheden waaraan zij behoefte hebben. Hoewel de Commissie personeelsleden een breed scala aan ontwikkelingsmogelijkheden biedt, houdt zij onvoldoende zicht op de deelnamepercentages van het personeel, op de vaardigheden die zij verwerven en op de bruikbaarheid van de opleiding op de werkvloer.

“Het voeren van een uitgebreid aanbod en het vertrouwen op een door vraag gedreven deelname door het personeel zorgt er niet voor dat de acties voor personeelsontwikkeling voldoende verband houden met de verwezenlijking van EU-beleid en beleidsdoelstellingen”, aldus Louis Galea, ERK lid verantwoordelijk voor het verslag. “Door de aanbevelingen van de Europese Rekenkamer uit te voeren, zal de Commissie de doeltreffendheid van haar personeelsbeleid en haar strategie voor personeelsontwikkeling verbeteren. Ook zal zij beter in staat zijn om de uitkomsten van haar investering in opleiding en ontwikkeling te evalueren en haar strategie in de loop van de tijd te verbeteren”.

Noot voor de redactie:

De speciale verslagen van de Europese Rekenkamer worden gepubliceerd gedurende het jaar en geven de resultaten weer van geselecteerde controles van specifieke EU-begrotingsterreinen of beheersthema’s.

Dit Speciaal verslag 10/2012 (“De doeltreffendheid van personeelsontwikkeling bij de Europese Commissie”) betreft een doelmatigheidscontrole waaruit blijkt dat de plannen voor personeelsontwikkeling op het niveau van de organisatie en het individu niet sterk gericht zijn op organisatorische doelstellingen.

De Commissie heeft geen voldoende solide leeromgeving gecreëerd om het opleidingsaanbod optimaal te benutten. De personeelsleden wonen slechts 35 % van de cursussen uit hun opleidingsplannen bij, 30 % van het personeel woont minder dan twee cursudagen bij, er is een hoge mate van verzuim en uitval bij taalcursussen, en oudere medewerkers in een hogere rang volgen minder cursussen. De medewerkers en leidinggevenden van de Commissie verzorgen zelf een aantal cursussen, maar niet genoeg om aan te tonen dat de organisatie veel waarde hecht aan personeelsontwikkeling. De organisatie biedt een beperkte ondersteuning bij het toepassen van nieuwe vaardigheden op de werkvloer en het beoordelings- en bevorderingssysteem toont niet voldoende waardering voor degenen die nieuwe vaardigheden leren en toepassen.

De Commissie meet de tevredenheid van het personeel over de ontwikkelingsactiviteiten. Ze doet ook pogingen om het nut van ontwikkelingsactiviteiten op de werkplek te evalueren. Zij vraagt echter zelden naar de mening van leidinggevenden over de doeltreffendheid van de cursussen en zij hanteert weinig objectieve indicatoren. De Commissie beoordeelt niet wat de impact van ontwikkelingsactiviteiten op de organisatorische resultaten is. Daarom mist ze de benodigde informatie om aan te kunnen tonen hoe de ontwikkelingsactiviteiten bijdragen tot de verwezenlijking van organisatorische doelstellingen.

Naar aanleiding van deze opmerkingen zijn de belangrijkste aanbevelingen van de controleurs van de EU dat de Commissie het volgende dient te doen:

• waarborgen dat zij voldoende geconsolideerde informatie heeft over de bestaande vaardigheden van het personeel en de vaardigheden die nodig zijn om toekomstige uitdagingen aan te gaan, en een strategie opstellen die op overtuigende wijze aantoont hoe opleiding en ontwikkeling zullen bijdragen tot het bereiken van organisatorische doelen;

• dit proces ondersteunen door de systemen voor het plannen van cursussen en baanveranderingen te verbeteren;

• haar systemen uitwerken om toezicht te houden op de deelname aan ontwikkelingsactiviteiten;

• de kwestie van ondermaatse prestaties aanpakken en een grotere deelname aan het brede spectrum van beschikbare ontwikkelingsmogelijkheden stimuleren, en tegelijkertijd waardering tonen voor personeelsleden die hun eigen vaardigheden en die van anderen ontwikkelen;

• de verwerving van nieuwe vaardigheden testen en certificeren waar dit mogelijk is en de toepassing ervan op de werkplek ondersteunen door vervolgactiviteiten aan te bieden;

• evalueren hoe doeltreffend de ontwikkelingsactiviteiten het personeel van nieuwe vaardigheden voorzien die het toe kan passen op de werkvloer.

Contact:

Aidas Palubinskas

Persvoorlichter

Europese Rekenkamer

Kantoor: +352 4398 45410 Mobiel: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar