Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 25. jūlijā

Emisiju tirdzniecība. Komisija gatavojas mainīt emisiju kvotu izsoļu grafiku

Aprīļa vidū Eiropas Komisija sāka pārskatīt ES Emisiju kvotu tirdzniecības sistēmas (ES ETS) izsoļu grafiku un šodien ierosināja lēmumu, ar kuru ES ETS direktīvā tiktu precizēts emisijas kvotu izsoļu grafiks.

Klimata politikas komisāres Konnijas Hēdegordas komentārs: "ES emisiju kvotu tirdzniecības sistēmā ir liels un aizvien augošs kvotu pārpalikums, kas uzkrājies iepriekšējos gados. Nebūtu prātīgi turpināt ar kvotām pārplūdināt tirgu, kas jau tā ir pārsātināts. Tāpēc Komisija šodien sāka procesu, lai mainītu kvotu izsoļu grafiku. Šis īstermiņa pasākums uzlabos tirgus darbību. Ja būs pietiekama politiskā griba, visus vajadzīgos lēmumus būs iespējams pieņemt, pirms sākas nākamais izsoļu posms 2013. gada sākumā. Tagad viss atkarīgs no Eiropas Parlamenta un dalībvalstīm. Pēc vasaras brīvlaika Komisija pabeigs ilgtermiņa strukturālo risinājumu galīgo variantu izstrādi."

ES ETS trešajā posmā (no 2013. līdz 2020. gadam) tiks izsolīts liels daudzums kvotu, un ieņēmumi par tām pienāksies dalībvalstīm.

Daļu kvotu izsolīs vēlāk

2010. gadā ar Komisijas regulu tika noteikts grafiks, t.i., kvotu daudzuma sadalījums, kas jāizsola 3. tirdzniecības perioda 8 gados. 2011. gadā grafiks tika grozīts, proti, nolēma, ka zināmu kvotu daudzumu, ko bija plānots izsolīt 2013. un 2014. gadā, izsolīs 2012. gadā, lai atvieglotu pāreju no otrā uz trešo tirdzniecības periodu. Tomēr pēdējos gados piedzīvotās makroekonomiskās norises lika apsvērt vēl vienu grafika grozījumu, proti, zināmu kvotu daudzumu, ko bija paredzēts izsolīt 2013.–15. gadā, izsolīs tikai trešā posma beigās.

Lai sāktu darbu un sniegtu tirgum nepieciešamo stabilitāti saistībā ar iespējamām izmaiņām grafikā, Komisija šodien ir nākusi klajā ar priekšlikumu izdarīt īpašus tehniskus grozījumus ES ETS direktīvā, kuru mērķis ir precizēt, ka izņēmuma gadījumā Komisija, grozot Izsoļu regulu, var mainīt izsoļu grafiku tirdzniecības periodā, lai nodrošinātu oglekļa tirgus netraucētu darbību.

Lai laikus noskaidrotu dalībvalstu viedokli, tostarp par izsolāmo kvotu daudzumiem, kuru izsolīšanu vajadzētu pārcelt uz vēlāku laiku, Komisija šodien nosūtīja ES Klimata pārmaiņu komitejai priekšlikumu par iespējamiem grozījumiem Izsoļu regulā.

Sīkāka informācija atrodama Komisijas dienestu darba dokumentā.

Komisija šogad nāks klajā arī ar pirmo ziņojumu par Eiropas oglekļa tirgus darbību. Tas paver izdevību aizsākt pārdomātu dialogu par to, kādi strukturāli pasākumi nepieciešami, lai risinātu ES ETS problēmas.

Vispārīga informācija: ES ETS un trešais posms

ES ETS ietilpst aptuveni 11 000 rūpniecisko iekārtu, un tā aptver 45 % no ES emisijām. Sākot ar šo gadu, ES ETS ir iekļauta arī aviācija.

ES ETS trešajā posmā (2013.–20.) emisijas no rūpnieciskajām iekārtām jāsamazina par 21 % salīdzinājumā ar 2005. gada līmeni.

Galvenās izmaiņas trešajā tirdzniecības posmā ir šādas:

  • pāreja no dalībvalstu noteiktajiem maksimālajiem kvotu daudzumiem uz vienu ES mēroga maksimālo robežvērtību katrai nozarei;

  • agrāk lielākoties kvotas tika piešķirtas bez maksas, bet tagad vairāk nekā pusi kvotu izsolīs;

  • bezmaksas kvotu piešķiršanas noteikumi ir saskaņoti, balstoties uz vērienīgiem ES mēroga kritērijiem ("līmeņatzīmēm").

Plašāka informācija par ES ETS:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm

Dokumenti:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/auctioning/third/documentation_en.htm

Sk. arī MEMO/12/600 (Jautājumi un atbildes)

Kontaktpersonas :

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar