Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 25 юли 2012 г.

Европейската комисия подготвя промяна в графиците за търгове на квоти за емисии

След като в средата на април Европейската комисия започна преглед на графиците за провеждане на търговете на квоти за емисии по Схемата за търговия с емисии (СТЕ) на ЕС, днес тя предлага решение, с което да бъдат разяснени разпоредбите на Директивата за СТЕ, свързани с тези графици.

Европейският комисар за действията в областта на климата Кони Хедегор заяви: „В Схемата за търговия на емисии има нарастващ излишък на квоти, натрупани през последните няколко години. Не е разумно да продължаваме с умишленото наводняване на вече пренаситен пазар. Ето защо днес Комисията предприема първата крачка към промяна на графиците за търгове на квоти. Тази краткосрочна мярка ще подобри функционирането на пазара и при наличието на политическа воля всички необходими решения могат да бъдат взети преди започването на следващата тръжна фаза в началото на 2013 г. Време е своя принос да дадат Европейският парламент и държавите членки, а след лятната ваканция Комисията ще приключи работата си по различните варианти за дългосрочни структурни мерки.“

В третата фаза на СТЕ на ЕС, обхващаща периода 2013—2020 г., се предвижда разпределянето чрез търг на по-голямо количество квоти, като приходите ще бъдат за държавите членки.

Преразпределяне на тръжни количества

Разпределението на продаваните на търг количества квоти за осемте години на третия период на търговия бе уредено с регламент на Комисията от 2010 г. През 2011 г. бе взето решение това разпределение да се измени и някои тръжни количества от 2013 г. и 2014 г. да бъдат изтеглени за 2012 г. с цел да се осигури плавен преход от фаза 2 към фаза 3. Макроикономическите условия през последните години дават повод за ново изменение, при което някои тръжни количества, предвидени за 2013—2015 г., да бъдат отложени за края на фаза 3.

За да бъдат осъществени съответните мерки и да се осигури стабилност на пазара, необходима за евентуално изменение на тръжния график, днес Комисията представя предложение за специфично техническо изменение на Директивата за СТЕ, в което се уточнява, че при извънредни обстоятелства графикът за провеждане на търгове в рамките на даден период на търговия може да бъде променян от Комисията посредством изменение на Регламента относно търговете на квоти за емисии, с цел да се осигури правилно функциониране на пазара на въглероден диоксид.

Днес Комисията също така представя пред Комитета на ЕС по изменението на климата проект на изменение на Регламента относно търговете на квоти за емисии с цел да получи становища на ранен етап относно количеството продавани на търг квоти, които да бъдат отложени за края на програмния период.

Допълнителна информация по въпроса се съдържа в работен документ на службите на Комисията.

По-нататък през годината Комисията ще представи първия доклад относно функционирането на европейския пазар на въглерод. Това ще позволи откриването на широка дискусия относно структурните мерки, необходими за преодоляване на свързаните със СТЕ предизвикателства.

Контекст: СТЕ на ЕС и фаза 3

СТЕ на ЕС обхваща около 11 000 промишлени инсталации и 45 % от емисиите в ЕС. От тази година в схемата е включен и секторът на въздухоплаването.

По време на третата фаза от СТЕ (2013—2020 г.) емисиите от промишлени инсталации трябва да бъдат съкратени с 21 % под нивата от 2005 г.

Основните промени в третия етап на търговия са следните:

  • преминаване от национални лимити към общи европейски лимити за всеки отделен сектор;

  • преминаване от предимно безплатно разпределяне на квоти към механизъм, при който над половината квоти ще бъдат разпределяни чрез търг;

  • хармонизиране на правилата за безплатно разпределяне на квоти въз основа на амбициозни показатели, валидни за целия ЕС.

Допълнителна информация за СТЕ на ЕС е публикувана на адрес:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm

Документите са публикувани на адрес:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/auctioning/third/documentation_en.htm

Вж. също MEMO/12/600 (въпроси и отговори).

За контакти:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar