Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 25 juli 2012

Liborskandalen: Kommissionen föreslår EU-åtgärder för att bekämpa räntemanipulering

I samband med den senaste Liborskandalen har det förekommit allvarliga farhågor om bankers oriktiga rapporteringar av beräknade interbankräntor. Varje faktisk påverkan eller försök till påverkan av sådana viktiga referensvärden kan få allvarliga följder för marknadsintegriteten och kan leda till avsevärda förluster för konsumenter och investerare eller snedvrida den reala ekonomin. EU-kommissionen agerar idag för att komma till rätta med denna marknadspåverkan genom att anta ändringar till förslagen till en förordning och ett direktiv om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan, inklusive straffrättsliga påföljder, som ursprungligen lades fram den 20 oktober 2011 (se IP/11/1217 och IP/11/1218). Dagens ändringar kommer att tydligt förbjuda påverkan av referensvärden, inklusive Libor och Euribor, och straffbelägga en sådan påverkan.

Allmänhetens förtroende har kraftigt minskat med de senaste skandalerna om bankers allvarliga manipuleringar av låneräntorna. EU måste vidta åtgärder för att sätta stopp för den kriminella verksamheten i banksektorn och straffrätten kan ha en kraftig avskräckande effekt. Det är därför vi i dag föreslår EU-övergripande bestämmelser för att ta itu med denna typ av marknadsmissbruk och stänga eventuella kryphål i lagstiftningen. En snabb överenskommelse om dessa förslag kommer att bidra till att återupprätta ett välbehövligt förtroende från allmänheten och investerarna i denna viktiga sektor för ekonomin, säger Viviane Reding, EU-kommissionär för rättsliga frågor.

De internationella undersökningarna som pågår om manipuleringen av Liborräntan har avslöjat ytterligare ett exempel på bankernas skandalösa beteende. Jag vill säkerställa att våra lagstiftningsförslag om marknadsmissbruk fullständigt förbjuder sådana övergrepp. Jag har därför diskuterat detta med Europaparlamentet och agerat snabbt för att ändra våra förslag för att säkerställa att manipuleringen av referensvärden är tydligt förbjuden och föremål för straffrättsliga påföljder i alla länder, säger Michel Barnier, EU-kommissionär för marknaden och tjänster.

Bakgrund

Ett referensvärde är ett kommersiellt index eller offentliggjort tal som beräknas med en formel på värdet av en eller flera underliggande tillgångar eller priser, inklusive beräknade priser, räntesatser eller andra värden, eller undersökningar och på grundval av vilket det belopp som ska betalas enligt ett finansiellt instrument fastställs. Underliggande tillgångar eller priser som referensvärdena grundas på kan inkludera räntesatser eller råvaror som olja, under förutsättning att dessa ligger till grund för det belopp som ska betalas genom ett finansiellt instrument, som ett derivat. Kommissionen antar i dag två ändrade förslag. Det första är ett ändrat förslag som inför följande ändringar till förslaget om en förordning om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan, som antogs av kommissionen den 20 oktober 2011:

  • Ändring av det föreslagna förslagets räckvidd till att inkludera referensvärden

  • Ändring av definitionerna till att inkludera en definition av referensvärden, baserad på en utvidgad version av den definition som används i förslaget till en förordning om marknader för finansiella instrument (MiFIR); referensvärden som räntesats och råvaroreferensvärden är inkluderade

  • Ändring av definitionen av överträdelse i form av otillbörlig marknadspåverkan (artikel 8) för att fånga upp påverkan av själva referensvärdena och försök till sådan påverkan

  • Ändring av skälen för att motivera undvidgningen av räckvidden och överträdelsen av otillbörlig marknadspåverkan av referensvärden.

Kommissionen antar samtidigt ett ändrat förslag som inför följande ändringar till förslaget till ett direktiv om straffrättsliga sanktioner för insiderhandel och tillbörlig marknadspåverkan:

  • Ändring av definitionerna för att inkludera en definition av referensvärden

  • Ändring av överträdelsen otillbörlig marknadspåverkan för att fånga upp påverkan av själva referensvärdena

  • Ändring av brottet ”anstiftan, medhjälp och försök” till att inkludera dessa beteenden i relation till påverkan referensvärdena.

Kommissionen föreslår inte att det i detta skede ska fastställas vissa typer och nivåer av straffrättsliga minimisanktioner men kräver att varje medlemsstat föreskriver straffrättsliga påföljder i sin nationella lagstiftning för att omfatta påverkan av referensvärden. I sitt ursprungliga förslag till direktiv föreslog kommissionen en granskning om lämpligheten av att införa gemensamma minimibestämmelser om typ och nivå för de straffrättsliga påföljderna inom fyra år från direktivets ikraftträdande.

Se även MEMO/12/595 .

Ytterligare information

Europeiska kommissionen - Marknadsmissbruk

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/abuse/index_en.htm

Europeiska kommissionen – Politiken på det straffrättsliga området

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy

(se IP 11/1049)

Webbsidan för Viviane Reding, EU-kommissionär för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/reding

Webbsidan för Michel Barnier, EU-kommissionär för marknaden och tjänster

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Mina Andreeva (+ 32 2 299 13 82)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar