Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 25. júla 2012

Škandál so sadzbou LIBOR: Komisia navrhuje opatrenia EÚ na boj proti fixovaniu sadzieb

Po tom, ako sa nedávno prevalil škandál týkajúci sa fixovania sadzby LIBOR, sa vyskytli závažné obavy, že banky môžu falšovať údaje o odhadovaných medzibankových úverových sadzbách. Akákoľvek skutočná manipulácia s takýmito kľúčovými referenčnými hodnotami alebo pokus o ňu môže mať vážny vplyv na integritu trhu a mohla by viesť k významným stratám pre spotrebiteľov a investorov, alebo by mohla spôsobiť narušenie reálnej ekonomiky. Európska komisia dnes prijala opatrenia na riešenie takéhoto manipulovania s trhom, keď prijala zmeny a doplnenia návrhu nariadenia a návrhu smernice o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom vrátane príslušných trestnoprávnych sankcií, ktoré pôvodne predložila 20. októbra 2011 (pozri IP/11/1217 a IP/11/1218). Dnešné zmeny a doplnenia jasným spôsobom zakážu manipulovať s referenčnými hodnotami (vrátane sadzieb LIBOR a EURIBOR) a postavia takéto manipulácie do roviny trestného činu.

Podpredsedníčka Komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová uviedla: „Dôvera verejnosti sa prudko prepadla po tom, ako sa prevalili nedávne škandály súvisiace s vážnymi manipuláciami bánk s úverovými sadzbami. Je potrebné prijať opatrenia na úrovni EÚ, aby sa skoncovalo s trestným konaním v bankovom odvetví, lebo trestnoprávne postihy dokážu byť silným odrádzajúcim faktorom. Práve preto dnes navrhujeme celoeurópske pravidlá, ktorých cieľom je riešiť tento druh zneužívania trhu a zaplátať akékoľvek regulačné diery. Pohotovým schválením týchto návrhov sa pomôže obnoviť prepotrebná dôvera verejnosti a investorov v tento dôležitý sektor hospodárstva.“

Komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier k tomu povedal: „Prebiehajúce medzinárodné vyšetrovania týkajúce sa manipulácie so sadzbou LIBOR poodhalili ďalší príklad toho, ako škandalózne sa dokážu banky správať. Chcel som sa ubezpečiť, že naše legislatívne návrhy o zneužívaní trhu takéto poburujúce konanie v plnej miere zakážu. Preto som to prekonzultoval s Európskym parlamentom a urýchlene sme prijali pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, aby sa zaistilo, že manipulovanie s referenčnými hodnotami je jasným spôsobom postavené mimo zákon a podlieha vo všetkých krajinách trestnoprávnym sankciám.“

Súvislosti

Referenčná hodnota je akýkoľvek komerčný index alebo uverejnené číslo vypočítané uplatnením vzorca na hodnotu jedného alebo viacerých podkladových aktív alebo cien vrátane odhadovaných cien, úrokových mier alebo iných hodnôt alebo prehľadov, odkazom na ktoré sa určuje suma splatná v rámci finančného nástroja. Podkladové aktíva alebo ceny, na ktoré sa odkazuje v referenčných hodnotách, môžu zahŕňať úrokové miery alebo komodity, ako napr. ropu, a to za predpokladu, že sa nimi určuje suma splatná na základe finančného nástroja, akým je napr. derivát. Komisia dnes prijala dva zmenené a doplnené návrhy. Prvým je zmenený a doplnený návrh, ktorým sa do návrhu nariadenia o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom, ktorý prijala Komisia 20. októbra 2011, zavádzajú tieto zmeny:

  • zmena a doplnenie rozsahu pôsobnosti navrhovaného nariadenia s cieľom zahrnúť referenčné hodnoty;

  • zmena a doplnenie vymedzení pojmov s cieľom zahrnúť definíciu referenčných hodnôt, a to na základe rozšírenej verzie vymedzenia tohto pojmu použitého v návrhu nariadenia o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFIR); zahrnuté sú referenčné hodnoty, ako napr. úrokové a komoditné benchmarky;

  • zmena a doplnenie vymedzenia pojmu „trestný čin manipulácie s trhom“ (článok 8) s cieľom obsiahnuť manipuláciu so samotnými referenčnými hodnotami a pokusy o takúto manipuláciu; a

  • zmena a doplnenie odôvodnení s cieľom opodstatniť rozšírenie rozsahu pôsobnosti a vymedzenia trestného činu manipulácie s trhom o referenčné hodnoty.

Komisia zároveň prijala zmenený a doplnený návrh, ktorým sa do návrhu smernice o trestných sankciách za obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipuláciu s trhom zavádzajú tieto zmeny a doplnenia:

  • zmena a doplnenie vymedzení pojmov s cieľom zahrnúť vymedzenie pojmu „referenčné hodnoty“;

  • zmena a doplnenie trestného činu manipulácie s trhom s cieľom zachytiť manipuláciu so samotnými referenčnými hodnotami; a

  • zmena a doplnenie trestného činu „podnecovania, napomáhania a navádzania, pokusu“ s cieľom zahrnúť tieto konania vo vzťahu k manipulácii s referenčnými hodnotami.

Komisia v tejto fáze nenavrhuje stanoviť minimálne druhy a úrovne trestných sankcií, no chce od každého členského štátu vyžadovať, aby ustanovil trestné sankcie vo svojich vnútroštátnych zákonoch, aby bolo obsiahnuté manipulovanie s referenčnými hodnotami. Vo svojom pôvodnom návrhu smernice Komisia navrhla najmä uskutočniť preskúmanie vhodnosti zavedenia spoločných minimálnych pravidiel týkajúcich sa druhov a úrovní trestných sankcií, a to do štyroch rokov od nadobudnutia účinnosti smernice.

Pozri aj MEMO/12/595.

Ďalšie informácie:

Európska komisia – zneužívanie trhu

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/abuse/index_en.htm

Európska komisia – politika v oblasti trestného práva:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy

(pozri IP 11/1049)

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

Domovská stránka komisára EÚ pre vnútorný trh a služby Michela Barniera:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Mina Andreeva (+ 32 2 299 13 82)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar