Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 25 juli 2012

Liborschandaal: de Commissie stelt EU-brede maatregelen om tarievenmanipulatie te bestrijden

Naar aanleiding van het recente Libor‑schandaal is ernstige bezorgdheid gerezen over de onjuiste opgave door banken van hun geraamde interbancaire leningtarieven. Elke manipulatie van dergelijke belangrijke benchmarks of poging daartoe kan immers ernstige gevolgen hebben voor de integriteit van de markten, kan leiden tot aanzienlijke verliezen voor consumenten en beleggers, en kan zelfs de reële economie verstoren. De Europese Commissie heeft vandaag maatregelen genomen om dit soort marktmanipulatie aan te pakken door wijzigingen aan te brengen in de voorstellen voor een verordening en een richtlijn betreffende handel met voorwetenschap en marktmanipulatie, inclusief strafrechtelijke sancties, die aanvankelijk zijn ingediend op 20 oktober 2011 (zie IP/11/1217 en IP/11/1218). Met de wijzigingen van vandaag wordt de manipulatie van benchmarks, inclusief LIBOR en EURIBOR, duidelijk verboden en wordt dit een strafbaar feit.

Vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie: "Het vertrouwen van het publiek heeft een enorme klap gekregen door de recente schandalen over ernstige manipulaties van leningtarieven door banken. De EU moet nu optreden om een eind te maken aan criminele activiteiten in de banksector en het strafrecht kan daarbij als forse afschrikking dienen. Daarom stellen we vandaag regels ter bestrijding van dit soort marktmisbruik voor die in de gehele EU gelden en alle mazen in de regelgeving moeten dichten. Een snelle overeenkomst over deze voorstellen zal helpen om het broodnodige vertrouwen van het publiek en beleggers in deze cruciale sector van de economie te herstellen".

Michel Barnier, commissaris voor Interne markt en diensten: "De internationale onderzoeken die momenteel lopen naar de manipulatie van LIBOR hebben alweer een voorbeeld van schandelijk gedrag van banken blootgelegd. Ik wilde ervoor zorgen dat onze wetgevingsvoorstellen inzake marktmisbruik dergelijke misstanden volledig verbieden. Daarom heb ik dit met het Europees Parlement besproken en ben ik snel opgetreden om onze voorstellen te wijzigen, zodat manipulatie van benchmarks duidelijk illegaal is en in alle landen met strafrechtelijke sancties kan worden bestraft."

Achtergrond

Een benchmark is een commerciële index of gepubliceerd cijfer, berekend door een formule toe te passen op de waarde van een of meer onderliggende activa of prijzen, met inbegrip van geraamde prijzen, rentetarieven of andere waarden, dan wel enquêtegegevens op basis waarvan het voor een financieel instrument te betalen bedrag wordt bepaald. De onderliggende activa of prijzen waarnaar in benchmarks wordt verwezen, kunnen rentevoeten zijn of grondstoffen zoals olie, mits deze het te betalen bedrag bepalen in het kader van een financieel instrument, zoals een derivaat. De Commissie heeft vandaag twee gewijzigde voorstellen aangenomen. Met het eerste worden de volgende wijzigingen aangebracht in het voorstel voor een verordening betreffende handel met voorwetenschap en marktmanipulatie, dat door de Commissie op 20 oktober 2011 is aangenomen:

  • wijziging van het toepassingsgebied van de voorgestelde verordening, waardoor deze ook betrekking heeft op benchmarks;

  • wijziging in de definities zodat er ook een definitie van benchmarks wordt in opgenomen, in de vorm van een uitgebreide versie van de definitie die in het voorstel voor een verordening betreffende markten voor financiële instrumenten (Regulation on Markets in Financial Instruments – MiFIR) wordt gehanteerd; benchmarks zoals rentevoeten en grondstoffenbenchmarks worden meegenomen;

  • wijziging in de definitie van het strafbaar feit van marktmanipulatie (artikel 8), zodat ook manipulatie van benchmarks en pogingen daartoe daaronder vallen; en

  • wijziging in de overwegingen om de uitbreiding van het toepassingsgebied en de strafbaarheid van marktmanipulatie tot benchmarks te verantwoorden.

De Commissie heeft tegelijk ook een gewijzigd voorstel aangenomen met de volgende wijzigingen aan het voorstel voor een richtlijn inzake strafrechtelijke sancties voor handel met voorwetenschap en marktmanipulatie:

  • wijziging in de definities zodat ook een definitie van benchmarks in de richtlijn wordt opgenomen;

  • wijziging in de definitie van het strafbaar feit van marktmanipulatie zodat ook manipulatie van benchmarks daaronder valt; en

  • wijziging in de definitie van het strafbaar feit "uitlokking, medeplichtigheid en poging", zodat dit wordt uitgebreid tot dezelfde gedragingen met betrekking tot de manipulatie van benchmarks.

De Commissie stelt niet voor dat in dit stadium al minimumsoorten en ‑niveaus van strafrechtelijke sancties worden vastgesteld, maar wil wel dat alle lidstaten in hun nationale wetgeving voorzien in strafrechtelijke sancties voor de manipulatie van benchmarks. In haar oorspronkelijke voorstel voor een richtlijn had de Commissie voorgesteld om binnen vier jaar na de datum van inwerkingtreding van de richtlijn onderzoek te doen, met name naar de noodzaak van de invoering van gemeenschappelijke minimumvoorschriften betreffende de aard en de hoogte van strafrechtelijke sancties.

Zie ook MEMO/12/595.

Meer informatie

Europese Commissie - marktmisbruik

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/abuse/index_en.htm

Europese Commissie – beleid op het gebied van strafrecht:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy

(zie IP 11/1049)

Homepage van vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie:

http://ec.europa.eu/reding

Homepage van Michel Barnier, EU-commissaris voor Interne markt en diensten:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/index_en.htm

Contact:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Mina Andreeva (+ 32 2 299 13 82)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar