Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 m. liepos 25 d.

LIBOR skandalas. Komisija siūlo ES masto priemonėmis kovoti su manipuliavimu palūkanų normomis

Per pastarąjį LIBOR skandalą rimtai susirūpinta dėl apgaulingos informacijos apie bankų nustatomas tarpbankinės rinkos palūkanų normas. Manipuliavimas arba bandymas manipuliuoti tokiais esminiais lyginamaisiais indeksais gali labai paveikti rinkos vientisumą ir sukelti didelių nuostolių vartotojams bei investuotojams arba iškreipti realiąją ekonomiką. Šiandien Europos Komisija ėmėsi veiksmų kovoti su tokiu manipuliavimu rinka ir priėmė 2011 m. spalio 20 d. pateiktų reglamento ir direktyvos dėl prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir manipuliavimo rinka, įskaitant baudžiamąsias sankcijas, pasiūlymų pakeitimus (žr. IP/11/1217 ir IP/11/1218). Šiandien priimtais pakeitimais bus aiškiai draudžiama manipuliuoti lyginamaisiais indeksais, įskaitant LIBOR ir EURIBOR, ir toks manipuliavimas laikomas nusikalstama veika.

Už teisingumą atsakinga Europos Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding sakė: „Dėl pastarųjų didelio manipuliavimo tarpbankinės rinkos palūkanų normomis skandalų labai nukentėjo visuomenės pasitikėjimas. Reikia imtis ES masto veiksmų, kad bankų sektoriuje būtų sustabdyta nusikalstama veikla, o baudžiamoji teisė gali būti gera atgrasomoji priemonė. Todėl šiandien siūlome visoje ES galiojančias taisykles, kurių tikslas – kovoti su tokiu piktnaudžiavimu rinka ir panaikinti teisines spragas. Greitai pasiekus susitarimą dėl šių pasiūlymų būtų galima atkurti labai reikalingą visuomenės ir investuotojų pasitikėjimą šiuo esminiu ekonomikos sektoriumi.“

Už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Europos Komisijos narys Michelis Barnier sakė: „Pradėti tarptautiniai manipuliavimo palūkanų normomis LIBOR tyrimai atskleidė dar vieną gėdingo bankų elgesio pavyzdį. Reikia užtikrinti, kad mūsų teisės aktų dėl piktnaudžiavimo rinka pasiūlymais būtų užkirstas kelias visiems tokiems netoleruotiniems veiksmams. Todėl šį klausimą aptariau su Europos Parlamentu ir neatidėliodamas inicijavau mūsų pasiūlymų pakeitimą, kad visose šalyse manipuliavimas lyginamaisiais indeksais aiškiai taptų neteisėtas ir jam būtų taikomos baudžiamosios sankcijos.“

Pagrindiniai faktai

Lyginamasis indeksas – bet koks prekybinis indeksas arba viešai paskelbtas skaičius, kuris apskaičiuojamas taikant formulę vieno ar daugiau pagrindinio turto vienetų vertei ar kainoms, įskaitant apskaičiuotąsias kainas, palūkanų normas ar kitas vertes, arba tyrimo duomenims ir kuriuo remiantis nustatoma pagal finansinę priemonę mokėtina suma. Pagrindinis turtas arba kainos, nuo kurių priklauso lyginamieji indeksai, gali būti palūkanų normos arba tokios biržos prekės kaip nafta, jei atsižvelgiant į jas nustatoma pagal finansinę priemonę (pvz., išvestinę finansinę priemonę) mokėtina suma. Šiandien Komisija priėmė du iš dalies pakeistus pasiūlymus. Pirmasis yra iš dalies pakeistas pasiūlymas, kuriuo nustatomi toliau pateikti 2011 m. spalio 20 d. Komisijos priimto Reglamento dėl prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir manipuliavimo rinka pasiūlymo pakeitimai:

  • siūlomo reglamento taikymo srities pakeitimas, kad į jį būtų įtraukti lyginamieji indeksai;

  • apibrėžčių pakeitimas, kad būtų įtraukta lyginamojo indekso apibrėžtis, kuri grindžiama platesne Reglamento dėl finansinių priemonių rinkų pasiūlyme pateikta apibrėžtimi; įtraukiami tokie lyginamieji indeksai kaip palūkanų norma arba biržos prekių lyginamieji indeksai;

  • manipuliavimo rinka (8 straipsnis) pažeidimo apibrėžties pakeitimas įtraukiant manipuliavimą ir bandymus manipuliuoti pačiais lyginamaisiais indeksais;

  • konstatuojamųjų dalių pakeitimas, kad būtų pagrįstas taikymo srities išplėtimas ir lyginamųjų indeksų įtraukimas į manipuliavimo rinka pažeidimo apibrėžtį.

Tuo pačiu metu Komisija priėmė iš dalies pakeistą Direktyvos dėl baudžiamųjų sankcijų už prekybą vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir už manipuliavimą rinka pasiūlymą, kuriame nustatyti šie pakeitimai:

  • apibrėžčių pakeitimas, kad būtų įtraukta lyginamojo indekso apibrėžtis;

  • manipuliavimo rinka, kuris laikomas nusikalstama veika, apibrėžties pakeitimas įtraukiant manipuliavimą pačiais lyginamaisiais indeksais;

  • nusikalstamos veikos, kuri yra kurstymas, bendrininkavimas, raginimas ir bandymas, apibrėžties pakeitimas, kad toks elgesys apimtų ir manipuliavimą lyginamaisiais indeksais.

Kol kas Komisija nesiūlo nustatyti būtiniausių baudžiamųjų sankcijų rūšių ir lygių, bet ketina reikalauti, kad kiekviena valstybė narė savo teisėje numatytų baudžiamąsias sankcijas už manipuliavimą lyginamaisiais indeksais. Pradiniame direktyvos pasiūlyme Komisija siūlė per ketverius metus nuo direktyvos įsigaliojimo persvarstyti, ar tikslinga įvesti bendras būtiniausias taisykles, pagal kurias nustatomos baudžiamųjų sankcijų rūšys ir lygiai.

Taip pat žr. MEMO/12/595.

Papildoma informacija

Europos Komisijos piktnaudžiavimo rinka interneto svetainė

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/abuse/index_en.htm

Europos Komisijos baudžiamosios teisės politikos interneto svetainė

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy

(žr. IP 11/1049)

Už teisingumą atsakingos Europos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding interneto svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Už vidaus rinką ir paslaugas atsakingo Europos Komisijos nario Michelio Barnier interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Mina Andreeva (+ 32 2 299 13 82)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar